Bogactwo i jego przejawy w świecie średniowiecza

Bogactwo i jego przejawy w świecie średniowiecza

 

Temat przewodni sesji w pełni oddaje istotę zagadnienia, które chcielibyśmy przedstawić z uwzględnieniem różnych perspektyw naukowych. Mamy świadomość, że bogactwo jest pojęciem względnym, które w ujęciu archeologicznym może być ilustrowane przez różnorodny zestaw danych dotyczących m.in. rozwoju osiedli, miast, rzemiosł, rynków lokalnych, kontaktów interregionalnych, warunków życia, sposobów manifestacji prestiżu, funkcji społecznych, zamierzonej ostentacji itp. W bezpośredni sposób łączy się ono z poczuciem bezpieczeństwa i ładem prawnym (albo ich brakiem) oraz formowaniem się społeczeństw, co wprowadza dodatkową perspektywę ukazującą kierunki i dynamikę zmian kształtujących oblicze średniowiecznego świata. Nieostrość kryteriów definiujących przewodni temat jest w tym przypadku zaletą, ponieważ pozwala uwzględnić przejawy tego zjawiska nie tylko w zróżnicowaniu regionalno-chronologicznym, ale także na wszystkich poziomach społeczno-ekonomicznego rozwarstwienia ludności, której ślady życia są przedmiotem badań archeologicznych.

Podstawowym celem sesji realizowanej według takiego założenia stanie się zarysowanie perspektyw badawczych, łączących różnorodne dane źródłowe z interpretacjami wkraczającymi w sferę relacji społecznych. Nie zamierzamy przy tym określać warunków progowych dla zdefiniowania bogactwa realiach wczesnego i późnego średniowiecza spodziewając się, że uczestnicy konferencji sami odnajdą w tej formule okazję do przedstawienia szeregu adekwatnych przykładów. Wydaje się, że takie ujęcie tematu pozwoli ukazać złożoność średniowiecznego świata w sposób istotny poznawczo i atrakcyjny.

Normy konferencyjne wprowadzają oczywiste ograniczenia czasowe poszczególnych wystąpień, dla których rezerwujemy 20 minut. Chcąc jednak ukazać możliwie pełne spectrum zjawiska przewidujemy przygotowanie pokonferencyjnej publikacji (tomu wieloautorskiego, odpowiadającego wymogom ewaluacji tekstów naukowych), która umożliwi wprowadzenie wątków rozszerzonych.

Referaty mogą być prezentowane w języku polskim i w językach kongresowych.

Streszczenia wystąpień (do 300 słów) prosimy dostarczyć do 15 października 2019 r., przy czym wdzięczni będziemy za wcześniejsze zadeklarowanie chęci uczestniczenia w konferencji i określenie tytułu wystąpienia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy: m.starski@uw.edu.pl lub t.nowakiewicz@uw.edu.pl.