Wojna w pradziejach i średniowieczu

Chcielibyśmy, by podczas sesji zaprezentowana została problematyka uzbrojenia od epoki brązu po okres średniowiecza, z ukazaniem aktualnego stanu badań (co wiemy) i białych plam (czego nie wiemy, a wiedzieć możemy). Mamy również nadzieję na konsolidację środowiska bronioznawczego i początek bardziej regularnej współpracy. Materiały chcielibyśmy opublikować, a wersja drukowana mogłaby stanowić bronioznawczy odpowiednik wydawnictw zaczynających się zwykle od słów:  “Stan i potrzeby badań nad…”. Zakładamy, że tom miałby obejmować teksty dość obszerne. Wersja drukowana będzie mieć charakter specjalistyczny, ale wystąpienia powinny uwzględniać niekoniecznie bronioznawczy charakter zainteresowań odbiorców. Sesja jest ograniczona czasowo, ale do przewidujemy zaproszenie większej liczby uczestników (także z zagranicy) do udziału w publikacji. Referaty mogą być prezentowane w językach kongresowych (nie tylko w angielskim: francuski i niemiecki mile widziane). Nie jest to jednak koniecznością. Do 15 października 2019 r.  prosimy do dostarczenie streszczeń (do 300 słów, w języku polskim lub w językach kongresowych), zaś możliwie wcześnie – deklaracji, a następnie tytułów wystąpień. Wszystko to na adres: bdkontny@uw.edu.pl

Z gorącymi pozdrowieniami, Bartosz Kontny

 

Dotychczas zgłoszone tematy wystąpień/referenci:

mgr Paweł Dziechciarz (Uniwersytet Warszawski): Depictions of Weaponry on Pomeranian Culture Face Urns Against the Iconography of Warfare in the Early Iron Age Europe

dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski): Stan i potrzeby badań nad militariami lateńskimi na ziemiach polskich – w stulecie archeologii na UW

dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): „The Witcher” von Malbork-Wielbark und ähnliche übernormativ ausgestattete Waffengräber aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit im Osten Germaniens

dr hab. Katarzyna Czarnecka (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie): Broń jako wyznacznik prestiżu, rekwizyt rytuału, marker kontaktów w  barbaricum schyłku okresu przedrzymskiego i w okresie wpływów rzymskich

dr Sylwester Sadowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Masters of the sword. An outline of issues of the Sarmatian bladed weapon

dr hab. Marcin Biborski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński): Tamgi? Runy? Inkrustowane znaki na mieczu z Bregnet (Dania)

dr Bartłomiej Rogalski (Muzeum Narodowe w Szczecinie): Die Problematik der Bewaffnung der römischen Kaiserzeit im unteren Odertal am Beispiel der Gräberfelder von Czelin (Zellin), Stare Łysogórki (Alt Lietzegöricke) und Żelisławiec (Sinzlow), Kr. Gryfino (Greifenhagen)

dr Karol Demkowicz: On the Crossroads of Germania Libera – an Overview of Armament Finds from the Territory of the Luboszyce Culture

mgr Dawid Rembecki (Humanistyczna Szkoła Doktorska UW): New discoveries, new perspectives. Facts and comments regarding the offerings and sacrificial sites on the territory of Poland in the Roman Period

dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW (Uniwersytet Warszawski): Known Knowns and Known Unknowns. State of Research on Roman and Migration Periods Weapons from the Territory of Poland

dr hab. Tomasz Nowakiewicz (Uniwersytet Warszawski): Wojenne sacrum Bałtów we wczesnym średniowieczu. Ślady archeologiczne

dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAiE PAN (IAiE PAN, Szczecin), dr Piotr N. Kotowicz (Muzeum Historyczne w Sanoku): Stan badań nad uzbrojeniem wczesnośredniowiecznym w Polsce – w 65. lat po studiach Andrzeja Nadolskiego
Waldemar Duszka: Techniki kowalskie z okresu wpływów rzymskich na wybranych przykładach żelaznych grotów broni drzewcowej z ością z Barbaricum
ROUND TABLE: Weapons in Waters from the Early Iron Age until Medieval Times