“Studia Archaeologica Sudauica”, tom I

ISBN 978-83-61376-43-9
ISSN 2544-9982

Redakcja:
Wojciech Nowakowski, Anna Juga-Szymańska

Opracowanie szaty graficznej:
Paweł Szymański

Collegium redakcyjne:
Jerzy Brzozowski, Wojciech Nowakowski, Jerzy Siemaszko

Opracowanie tomu:
Anna Juga-Szymańska, Paweł Szymański

 

 

 

Spis treści tomu I (2017)

Od Wydawcy
Pamięci Jana Jaskanisa

STUDIA I MATERIAŁY
Wojciech Nowakowski
Centrum czy peryferie? Dorzecze Czarnej Hańczy u schyłku starożytności
Center or periphery? The Czarna Hańcza River basin at the close of Antiquity

Wojciech Nowakowski
Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Borzymach koło Ełku
Roman Period cemetery in Borzymy near Ełk

Mariusz Klewek
Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Przebrodzie, pow. suwalski
The Roman and Migration Period cemetery at Przebród, Suwałki District

Aneks I: Karol Piasecki, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska w Przebrodzie, pow. Suwalski
Aneks II: Alicja Lasota-Moskalewska, Ocena archeozoologiczna szkieletu końskiego z cmentarzyska w Przebrodzie, pow. Suwalski

Aleksandra Cybulska
Bałtyjskie wędzidła z rogowymi pobocznicami z okresu wędrówek ludów
Balt bits with antler check pieces from the Migration Period

Cezary Sobczak
Osada w Krzywólce, pow. suwalski. Nowe materiały do badań nad osadnictwem Suwalszczyzny
The site in Krzywólka, Suwałki District. New materials for the studies of Suwałki Region settlement

Aneks I: Alicja Lasota-Moskalewska, Opracowanie archeozoologiczne szczątków zwierzęcych z osady w Krzywólce, stan. 3, pow. Suwalski
Aneks II: Cezary Sobczak, Wyniki wizytacji stanowiska 3 w Krzywólce w 2004 r.

Anna Bitner-Wróblewska
Unikatowa bransoleta z Krzywólki pod Suwałkami. Dalekosiężne kontakty dawnych mieszkańców Suwalszczyzny
An unique bracelet from Krzywólka near Suwałki. The far-flung connections of the ancient inhabitans of the Suwałki Region

ODKRYCIA I KOMUNIKATY
Jerzy Brzozowski, Anetta Ejdulis, Monika Żuberek
Wstępne wyniki badań ratowniczych kurhanu 1 na stanowisku 1 w miejscowości Garbas I, gm. Filipów, woj. Podlaskie

Paweł Szymański
Grzebień rogowy z Węgielni na Suwalszczyźnie

KRONIKA NAUKOWA
Anna Bitner-Wróblewska, Wojciech Wróblewski
Nulla dies sine Baltis! Seminarium Bałtyjskie w Warszawie

Przynależność administracyjna miejscowości wymienionych w tomie
Wykaz skrótów