“Studia Archaeologica Sudauica”, tom II

ISBN 978-83-66210-07-3
ISSN 2544-9982

Redakcja:
Anna Juga-Szymańska

Opracowanie szaty graficznej:
Paweł Szymański

Collegium redakcyjne:
Jerzy Brzozowski, Wojciech Nowakowski, Jerzy Siemaszko

Opracowanie tomu:
Anna Juga-Szymańska, Paweł Szymański

 

 

 

Spis treści tomu II (2019)

Od wydawcy
Pamięci Włodzimiery i Romualda Odojów

STUDIA I MATERIAŁY
Monika Żuberek
Wielokulturowe cmentarzysko w Brodzie Nowym, pow. suwalski
Multicultural cemetery in Bród Nowy, Suwałki District

Aneks I: Wiesław Kapla, Analiza antropologiczna materiałów ciałopalnych z cmentarzyska wielokulturowego w Brodzie Nowym, pow. suwalski

Piotr Iwanicki
Wielofazowe stanowisko w Niedrzwicy, pow. Gołdap. Wybrane aspekty kulturowe
Multiphase site in Niedrzwica, Goldap Districy. Selected cultural aspects

Iwona Lewoc
Analiza ceramiki z wybranych obiektów z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów pochodzących z osady w Niedrzwicy koło Gołdapi
Analysis of pottery from selected features dated to the Roman and Migration Periods at the settlement site in Niedrzwica near Goldap

Marcin Zielonka
Ceramika z obiektów 449 i 449a ze stanowiska XVII w Niedrzwicy, gm. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
Pottery from features 449 and 449a from Niedrzwica, site XVII, Gołdap District, Warmian-Masurian voivodeship

Ludwika Jończyk, Karol Żołędziowski
Przyganiał kocioł garnkowi. Fragmenty naczyń ze stopów miedzi z Szurpił
A case of the pot calling the kettle black. Fragments of vessels made of copper alloys from Szurpiły

Marcin Engel, Cezary Sobczak
Jeziorko Na Gurze Kelay pod Horodzisczem Surpel…. Wschodnie podnóża Góry Zamkowej w świetle najnowszych badań
A small lake on the Kelay Mountain near the Surpel Stronghold… The eastern foot of Castle Hill in the light of the latest research

ODKRYCIA I KOMUNIKATY
Marcin Engel, Jerzy Siemaszko
Jaćwieskie  cmentarzysko ciałopalne w Krukówku, pow. suwalski. Okoliczności odkrycia i opis znalezisk
Cremation cemetery in Krukówek, Suwałki District. Circumstances of the discovery and description of artefacts

Z HISTORII ARCHEOLOGII
Maria Krajewska 
Ksiądz Juozapas Žiogas i jego listy do Erazma Majewskiego i Wandalina Szukiewicza
Father Jouzapas Žiogas and his letters to Erazm Majewski and Wandalin Szukiewicz

Jan Jaskanis
Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska widziana z perspektywy półwiecza
The Multidisciplinary Yatvingian Expedition from the perspective of half a century

KRONIKA NAUKOWA
Jerzy Brzozowski, Jerzy Siemaszko
Jaćwieski Festyn Archeologiczny w suwalskiej Szwajcarii. Krótkie podsumowanie po 15 edycjach i 20 latach imprezy
The Yatvingian Archaeological Festival in Szwajcaria near Suwałki. A summary following 15 editions and 20 years of the event

Danuta Jaskanis
„Współpraca z Nim była zawsze wielką przyjemnością”. Wspomnienie o Panu Tadeuszu Biniewskim (1919–1997)

Przynależność administracyjna miejscowości wymienionych w tomie
Wykaz skrótów