„Studia Archaeologica Sudauica”, tom III

ISBN 978-83-66210-28-8
ISSN 2544-9982

Redakcja:
Anna Juga-Szymańska

Opracowanie szaty graficznej:
Paweł Szymański, Tomasz Szmit

Collegium redakcyjne:
Jerzy Brzozowski, Anna Juga-Szymańska, Wojciech Nowakowski, Jerzy Siemaszko, Paweł Szymański

Opracowanie tomu:
Anna Juga-Szymańska, Paweł Szymański

 

 

 

Spis treści tomu III (2021)

Od Wydawcy

Maria Miśkiewicz
Moja laudacja dla Danuty Jaskanisowej 

Halina Karwowska
Wykaz publikacji, recenzji oraz prac redakcyjnych Danuty Jaskanis

STUDIA I MATERIAŁY

Aleksadra Siemaszko-Skiendziul
Cmentarzysko w Przytułach – wschód kultury bogaczewskiej
The burial ground in Przytuły – eastern origins of the Bogaczewo culture

Aneks: Wiesław Kapla, Analiza antropologiczna kostnych materiałów ciałopalnych ze stanowiska 1 w Przytułach, gm. Olecko

 Iwona Lewoc, Anetta Ejdulis
Zabytki archeologiczne w zbiorach Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie
Archaeological artefacts in the collections of the Museum of Augustów Land

 Lech Pawlata
Guz stożkowaty (falera) z Augustowa a problematyka pochodzenia i datowania podobnych znalezisk
Cone-shaped phalera from Augustów and the issue of origin and dating of similar finds

 Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
Ponadczasowe brzmienie jaćwieskich dzwonków z Krukówka
The timeless sound of the Yatvingian bells from Krukówek

 Piotr Iwanicki
Obraz kulturowy Wyniesienia Bargłowsko-Milewskiego w okresie rzymskim w świetle badań na cmentarzysku w Brzozówce, pow. Augustów
The cultural picture of Bargłów-Milewskie Upland in the Roman Period in light of the excavations of the burial ground in Brzozówka, Augustów District

 Cezary Sobczak
Najnowsze odkrycia stanowisk o własnej formie krajobrazowej z ziemi suwalskiej i augustowskiej
Recent discoveries of landforms classified as archeological sites from the area of Suwalki and Augustów Districts

ODKRYCIA I KOMUNIKATY

Anna Bucholc
Interesujące materiały z osady bałtyjskiej w Tworkach Skrodzkich oraz z wyspy Sacin
Unusual material from the Baltic settlement in Tworki Skrodzkie and from Sacin Island 

Iwona Lewoc, Sławomir Miłek, Tomasz Nowakiewicz, Dawid Rembecki
Jaćwingowie znad Szczeberki. Informacje wstępne
Yatwingians on the Szczeberka river. Preliminary information

Z HISTORII ARCHEOLOGII

Danuta Jaskanis
O sztuce uprawiania dokumentacji. Jubileusz 85-lecia Wiesławy Gawrysiak-Leszczyńskiej
On the art of documentation. 85th anniversary of the birth of Wiesława Gawrysiak-Leszczyńska

 Wiesława Gawrysiak-Leszczyńska
Hotel pod Sitotutamem i jego mieszkańcy. Szwajcaria, pow. Suwałki. Wspomnienia uczestniczki Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej
“Hotel under Sitotutam” and its residents. Szwajcaria, Suwałki District. Memories of a member of the Multidisciplinary Yatvingian Expedition

KRONIKA NAUKOWA

Jerzy Siemaszko
Wystawa „Jaćwieskie eldorado”
Exhibition Yatvingian El Dorado

 Michał Leszczyński
Festyn w Szwajcarii oczami uczestnika
Festival in Szwajcaria through the eyes of a participant

RECENZJE I OMÓWIENIA

Maciej Karczewski
Recenzja: D. Jaskanis, P. Szymański, Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą

 Bartosz Kontny
Review: Jaroslaw Aleksei Prassolow, Die völkerwanderungszeitlichen Dolchmesser der samländisch-natangischen Kultur auf dem Gebiet des ehemaligen Ostpreussens

Przynależność administracyjna miejscowości wymienionych w tomie

Wykaz skrótów