Zakres działania i obowiązki Komisji Dydaktycznej

Komisja Dydaktyczna IA UW powołana jest dla zapewnienia oraz doskonalenia jakości kształcenia w Instytucie Archeologii UW. Zakres działania i obowiązki Komisji zostały określone przez Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013 r.

Komisja Dydaktyczna czuwa nad realizacją przyjętych zasad i procedur, kierując systemem zarządzania jakością nauczania w Instytucie. Najważniejszymi elementami tego systemu są:

1/ Coroczny przegląd programów kształcenia i planów studiów. Wnioski z przeglądu programów kształcenia i planów studiów Komisja Dydaktyczna przekazuje Radzie Naukowej Instytutu i Wydziałowemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia. Komisja zgłasza propozycje zmian w programach kształcenia i planach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych na podstawie własnych wniosków oraz pisemnych propozycji zgłoszonych przez studentów, doktorantów oraz pracowników Instytutu. Propozycje zmian Komisja Dydaktyczna przedkłada wraz z pisemną opinią Radzie Naukowej Instytutu. Rada Naukowa Instytutu po zapoznaniu się z opinią Komisji Dydaktycznej podejmuje decyzję o przedłożeniu projektu zmian w programach nauczania i planach studiów do zatwierdzenia Radzie Wydziału bądź o jego odrzuceniu.

2/ Ankiety ewaluujące zajęcia na studiach I i II stopnia, które przygotowuje, interpretuje, udostępnia i przechowuje Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW. Komisja może, w porozumieniu z PEJK UW, opracować szczegółową procedurę przeprowadzania ewaluacji zajęć dydaktycznych w Instytucie. Z początkiem roku akademickiego Komisja Dydaktyczna podsumowuje wyniki ankiet przeprowadzonych w poprzednim roku akademickim w Instytucie przez PEJK UW w formie wniosków ogólnych wynikających z opinii studentów o oferowanych zajęciach oraz zalecanych działań naprawczych.

3/ Ankiety ewaluujące zajęcia na studiach podyplomowych, które przygotowują, interpretują, udostępniają i przechowują kierownicy studiów podyplomowych w IA UW.

4/ Ankiety ewaluujące cały tok studiów w przypadku studiów I i II stopnia, które przygotowuje, interpretuje, udostępnia i przechowuje Samorząd Studentów IA UW. Podsumowanie wyników ankiet ewaluujących cały tok studiów Samorząd Studentów IA UW przekazuje Komisji Dydaktycznej, która przedstawia je Radzie Naukowej i Wydziałowemu Zespołowi Zapewniania Jakości Kształcenia.