Zasady pisania i oceniania prac licencjackich

Zasady pisania i oceniania prac licencjackich

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

Ustalone zasady będą stosowane od początku roku akademickiego 2013/2014.

Praca licencjacka:

Uwagi i wskazówki merytoryczne w zakresie pisania prac licencjackich

  1. Prace licencjackie powstają w trakcie zajęć proseminaryjnych i pod opieką pracownika IAUW posiadającego co najmniej stopień doktora.

  2. Praca licencjacka powinna mieć charakter badawczy, analityczny lub przeglądowy. Autor pracy powinien opanować warsztat naukowy oraz wykazać się wiedzą i umiejętnościami studenta kończącego ten etap studiów.

  3. Praca ma posiadać wyraźnie określony temat, sprecyzowane założenia, cele i tezy. W pracy należy sformułować i konsekwentnie stosować metody badawcze oraz system przypisów. Zagadnienia prezentowane w pracy należy przedstawić w sposób klarowny, z uwzględnieniem aktualnego stanu badań i w odniesieniu przynajmniej do podstawowej literatury przedmiotu.

  4. Tytuł pracy licencjackiej musi zostać zaakceptowany przez Radę Instytutu Archeologii UW.

  5. Student piszący pracę licencjacką zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obowiązujących w Polsce, które muszą być respektowane w procesie przygotowywania pracy, zwłaszcza w zakresie odwoływania się do literatury i źródeł.

  6. Praca powinna być napisana językiem poprawnym i klarownym, w sposób jasny i logiczny. Wszelkie dodatki do tekstu (rysunki, zdjęcia, etc.) muszą być czytelne.

  7. Pracę oceniają Promotor oraz Recenzent.

  8. Wskazówki techniczne zawarte są poniżej (Wzorcowy układ pracy licencjackiej)

Egzamin licencjacki:

Jest to egzamin ustny, składający się z minimum trzech a maksimum pięciu pytań zadanych przez członków Komisji Egzaminacyjnej.

  1. Przynajmniej jeden z członków Komisji musi posiadać stopień doktora habilitowanego.

  2. Pytanie/pytania z zakresu treści/tematu pracy zadaje Recenzent.

  3. Promotor i Przewodniczący Komisji zadają pytania ogólne z zakresu studiów.

  4. Przyjęta formuła egzaminu ma na celu sprawdzenie wiedzy studenta w zakresie przedstawionej przez niego pracy oraz umiejętności i kompetencji nabytych w ciągu trzyletnich studiów stacjonarnych/niestacjonarnych.

Wzorcowy układ pracy licencjackiej

  1. Trzy pierwsze strony należy przygotować wg wzoru.

  2. Spis treści: tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy, numery stron początkowych.

  3. Praca licencjacka powinna liczyć łącznie nie mniej niż 30 stron standardowego maszynopisu (54 000 znaków ze spacjami; sugerowana objętość bez ilustracji); zależy to jednak przede wszystkim od podjętego tematu badawczego. Sugerowane jest użycie czcionki Times New Roman (wielkość czcionki 12, w przypisach 10) oraz zachowania interlinii 1,5.

  4. Wstęp (prezentacja ogólnych informacji o pracy, wyjaśnienie zakresu tematycznego (chronologicznego, przestrzennego), przedstawienie celu pracy, tez i założeń, metod badawczych oraz podstaw źródłowych i stanu badań).

  5. Tekst zasadniczy (przedstawienie głównego problemu pracy).

  6. Zakończenie (podsumowanie i wnioski).

  7. Katalog (opcjonalnie).

  8. Bibliografia (wykaz literatury zacytowanej w pracy, w kolejności alfabetycznej, zgodnie z wymogami opisu bibliograficznego używanego w tekstach publikacji naukowych z zakresu humanistyki ze szczególnym naciskiem na archeologię np. „Światowit”).

  9. Załączniki (opcjonalnie).

Przydatne informacje o pisaniu pracy dyplomowej od prof. dr hab. Kazimierza Lewartowskiego