Zasady pisania i oceniania prac licencjackich

Zasady pisania i oceniania prac licencjackich

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i obrony prac dyplomowych  OBOWIĄZUJĄCE OD 1. października 2020 r. są zawarte w odpowiednich regulaminach uchwalonych przez Radę Dydaktyczną Kierunków Archeologia i Archaeology (Studies in English).

Regulamin przygotowania i obrony pracy licencjackiej na kierunku Archeologia

Poniższe informacje stanowią wyciąg z powyższego regulaminu (§ 4 i § 5 regulaminu)

§ 4 Wymagania merytoryczne wobec pracy dyplomowej

 1. Praca dyplomowa, powstająca w ramach seminarium licencjackiego musi wypełniać zakładane dla danych zajęć efekty kształcenia, stanowiące merytoryczne wymagania stawiane pracy dyplomowej.
 2. Praca licencjacka może mieć charakter badawczy, metodyczny lub przeglądowy.
 3. Praca o charakterze badawczym prezentuje opracowanie źródeł archeologicznych przeprowadzone pod nadzorem doświadczonego badacza.
 4. Praca o charakterze metodycznym prezentuje zastosowanie metody do badań źródeł archeologicznych.
 5. Praca o charakterze przeglądowym obejmuje ocenę stanu badań nad wybranym zagadnieniem, wykonaną na podstawie kwerendy, przy sformułowaniu problematyki badawczej.
 6. Praca licencjacka dowodzi posiadania umiejętności pozyskiwania, selekcji oraz syntetyzowania informacji poprzez spełnienie następujących warunków: właściwą krytyczną interpretację znalezisk archeologicznych; korzystanie z baz danych, repozytoriów cyfrowych, zasobów bibliotecznych i innych źródeł; krytyczną analizę tekstów; umiejętne formułowanie wniosków.

§ 5 Wymagania formalne wobec pracy dyplomowej;

 1. Praca dyplomowa musi spełniać wymogi formalne zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami władz uniwersyteckich (Zarządzenie nr 16 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie prowadzenia Księgi
  Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych).
 2. Praca dyplomowa musi spełniać warunki formalne stawiane pracy naukowej, w tym przestrzegać przepisów prawa autorskiego obowiązujących w Polsce (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które muszą być respektowane w procesie przygotowywania pracy, zwłaszcza w zakresie odwoływania się do literatury i źródeł.
 3. Praca powinna być napisana językiem poprawnym i klarownym, w sposób jasny i logiczny. Wszelkie dodatki do tekstu (rysunki, zdjęcia, etc.) muszą być czytelne.
 4. Praca licencjacka powinna liczyć łącznie nie mniej niż 30 stron standardowego maszynopisu (ok. 55 000 znaków ze spacjami; sugerowana objętość bez ilustracji i spisu literatury); zależy to jednak przede wszystkim od podjętego tematu badawczego. Sugerowane jest użycie czcionki Times New Roman (wielkość czcionki 12, w przypisach 10) oraz zachowania interlinii 1,5, przy standardowych marginesach 2,5 cm od każdej krawędzi.
 5. Trzy pierwsze strony należy przygotować wg wzoru zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2006 r.
 6. Praca musi zawierać:
  a) streszczenie,
  b) słowa kluczowe,
  c) tytuł w j. angielskim i j. polskim,
  d) spis treści zawierający tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy wraz z odpowiednimi numerami stron początkowych
  e) wstęp obejmujący prezentację ogólnych informacji o pracy, wyjaśnienie zakresu tematycznego (chronologicznego, przestrzennego), przedstawienie celu pracy, tez i założeń, metod badawczych oraz podstaw źródłowych i stanu badań.
  f) tekst zasadniczy (przedstawienie głównego problemu pracy).
  g) zakończenie zawierające podsumowanie i wnioski.
  h) bibliografię (wykaz literatury zacytowanej w pracy, w kolejności alfabetycznej, zgodnie z wymogami opisu bibliograficznego używanego w tekstach publikacji naukowych z zakresu humanistyki).
  Opcjonalnie w skład pracy może wchodzić również katalog oraz dodatkowe załączniki.
 7. Niespełnienie wymagań formalnych, w tym wymagań z ust. 2 jest podstawą niedopuszczenia pracy do obrony. W przypadku naruszenia przepisów prawa autorskiego zgłoszonego przez promotora lub recenzenta Kierownik Jednostki Dydaktycznej dodatkowo kieruje sprawę do rozpatrzenia przez odpowiednie organy UW.