Zasady pisania i oceniania prac magisterskich

Zasady pisania i oceniania prac magisterskich w Instytucie Archeologii UW

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

Uwagi i wskazówki merytoryczne w zakresie pisania prac magisterskich

  1. Prace magisterskie powstają w trakcie seminariów magisterskich, pod opieką samodzielnego pracownika naukowego IAUW. W wyjątkowych przypadkach promotorem lub recenzentem może być pracownik naukowy posiadający stopień doktora; wymagana jest wówczas zgoda Rady Wydziału.

  2. Praca magisterska powinna przedstawiać umiejętności magistranta w zakresie samodzielnego stawiania i rozwiązywania zadań badawczych, na poziomie odpowiednim dla absolwenta studiów magisterskich IAUW. Magistrant powinien zaprezentować znajomość stanu badań w zakresie opisywanego tematu, a także umiejętność pozyskania i interpretacji źródeł, czy analizy badanego materiału.

  3. Praca powinna posiadać wyraźnie określony temat, sprecyzowane założenia, cele i tezy. W pracy należy sformułować i konsekwentnie stosować metody badawcze oraz system przypisów. Zagadnienia prezentowane w pracy należy przedstawiać w sposób klarowny, z uwzględnieniem aktualnego stanu badań, w odniesieniu do literatury przedmiotu.

  4. Tytuł pracy magisterskiej musi zostać zaakceptowany przez Radę Instytutu.

  5. Magistrant zobowiązany jest to przestrzegania przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obowiązujących w Polsce, które muszą być respektowane w procesie pisania pracy, zwłaszcza w zakresie odwoływania się do literatury i źródeł.

  6. Praca powinna być napisana poprawnym, klarownym językiem, w sposób jasny i logiczny. Wszelkie dodatki do tekstu (rysunki, zdjęcia, etc.) muszą być czytelne.

  7. Pracę oceniają Promotor oraz Recenzent.

  8. Szczegółowe wymogi formalne w kwestii pracy magisterskiej reguluje Zarządzenie Nr 16 Rektora UW zmieniające Zarządzenie Nr 8 Rektora UW.

  9. Wskazówki techniczne zawarte są w poniżej (Wzorcowy układ pracy magisterskiej)

Egzamin magisterski:

  1. Jest to egzamin ustny, składający się z minimum trzech, a maksimum pięciu pytań zadanych przez członków Komisji Egzaminacyjnej.

  2. Przynajmniej dwóch członków komisji musi posiadać stopień doktora habilitowanego.

  3. Pytanie/pytania z zakresu treści pracy zadaje Recenzent.

  4. Promotor i Przewodniczący Komisji zadają pytania z ogólnego zakresu studiów.

  5. Przyjęta formuła egzaminu ma na celu sprawdzenie wiedzy studenta w zakresie przedstawionej przez niego pracy oraz umiejętności i kompetencji nabytych w ciągu magisterskich studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych.

  6. Egzamin magisterski może się odbyć w ciągu 2 lat od zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku drugiego stopnia studiów.

Wzorcowy układ pracy magisterskiej:

  1. Trzy pierwsze strony należy przygotować wg wzoru

  2. Spis treści (tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy, numery stron początkowych).

  3. Praca magisterska powinna liczyć łącznie nie mniej niż 60 stron standardowego maszynopisu (108 000 znaków ze spacjami; sugerowana objętość bez ilustracji); zależy to jednak przede wszystkim od podjętego tematu badawczego. Sugerowane jest użycie czcionki Times New Roman (wielkość czcionki 12, w przypisach 10) oraz zachowania interlinii 1,5.

  4. Wstęp (prezentacja ogólnych informacji o pracy, wyjaśnienie zakresu tematycznego, chronologicznego, przestrzennego; przedstawienie celu pracy, tez i założeń, metod badawczych oraz podstaw źródłowych i stanu badań).

  5. Tekst zasadniczy (przedstawienie głównego problemu pracy).

  6. Zakończenie (podsumowanie i wnioski).

  7. Katalog (opcjonalnie).

  8. Bibliografia (wykaz literatury zacytowanej w pracy, w kolejności alfabetycznej, zgodnie z wymogami opisu bibliograficznego używanego w tekstach publikacji naukowych z zakresu humanistyki, ze szczególnym naciskiem na archeologię np. „Światowit”).

  9. Załączniki (opcjonalnie).

Przydatne informacje o pisaniu pracy dyplomowej od prof. dr hab. Kazimierza Lewartowskiego