Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe
6 X 30 V 6 X 2 ECTS
M. Adamiak
Architektura muzułmańska w Azji Środkowej 30semestr zimowy środa 13:15 – 14:45, s. 1.10
A. Bebel
Archeobotaniczne know-how 30semestr zimowy  środa 16:45 – 18:15, s. 1.14
K. Blusiewicz
Wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnej 30semestr letni  środa 9:45 – 11:15 s. 0.36
R. Chowaniec, M. Matera, M. Wagner
Między Grecją a Rzymem, czyli kultura materialna Sycylii 30semestr zimowy środa 9:45 – 11:15, s. 1.10
R. Fetner
Warsztaty osteologiczne 30semestr zimowy środa 9:45-11:15, s. 0.26
A. Gręzak
Osteologia szczątków zwierzęcych 60 wtorek 13:15-14:45, s. 0.29
W. Gumiński
Paleośrodowisko i metody jego rekonstrukcji w archeologii 60 czwartek 15:00–16:30, s. 1.10
P. Jaworski, M. Rekowska, M. Bąk
Śladami Karola Lanckorońskiego w Pamfilii i Pizydii (Objazd naukowy – Turcja) 30+30semestr letni wtorek 15:00-16:30, s. 2.09
E. Łukaszewicz
Słowianie na krańcach świata w czasach wczesnego średniowiecza 30semestr letni środa 13:15–14:45, s. 2.07
K. Misiewicz, J. Chyla
GIS dla archeologów – wykład 30semestr letni piątek 9:45 – 11:15, s. 2.07
GIS dla archeologów – ćwiczenia 30 czwartek 11:30 – 13:00, s. 1.11
J. Miziołek, M. Łuszczewska
Rzeźba grecko-rzymska w kolekcjach Wiecznego Miasta i jej recepcja w polskiej kulturze artystycznej. (Objazd naukowy) 30+30semestr letni czwartek 15:00 – 16:30, s. 1.14
M. Nowakowska
Metodyka podwodnych badań archeologicznych 30semestr zimowy czwartek 16:45 – 18:15, s. 2.07A
T. Płóciennik
Język grecki dla początkujących 60 wtorek 15:00 – 16:30, s. 1.09
T. Płóciennik
Łacina kontynuacja 60 poniedziałek 16:45 – 18:15, s. 2.06
M. Przeździecki, A. Grabarek, A. Maciałowicz
Źródłoznawstwo pradziejowe 60 poniedziałek 11:30-13:00, s. 2.09
M. Przeździecki M., W. Więckowski
Od Australopiteka do Homo sapiens – kultura, biologia, środowisko 30semestr zimowy środa 11:30 – 13:00, s.2.06
A. Sołtysiak
Tafonomia szczątków ludzkich 30semestr zimowy wtorek 13:15 – 14:45, s. 0.26
A. Sołtysiak
Trudna sztuka pisania i publikowania artykułów problemowych 30semestr zimowy wtorek 9:45 – 11:15, s. 2.07A
M. Starski
Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce 30semestr zimowy środa 9:45-11:15, s. 0.36
A. Szela
Metody inwentaryzacji i zabezpieczania zabytków archeologicznych 30semestr zimowy poniedziałek 11:30 – 13:00, s. 2.06
P. Szymański
Ceramika germańska i bałtyjska od wczesnej epoki żelaza po początek okresu średniowiecza 30semestr zimowy środa 13:15 – 14:45, s. 2.07
A. Ulanowska
Wprowadzenie do archeologii włókiennictwa z zastosowaniem metod “hands-on learning” 60semestr zimowy wtorek 9:45–13:00, p. 3.14/ II p.
D. Woronko
Geoarcheologia 60 czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.06A
M. Żuchowska
Język i kultura Chin 30semestr letni wtorek 9:45 – 11:15, s. 1.09