Dąbek, stan. 9 – nekropola kultury przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu

Kierownik badań: dr Andrzej Maciałowicz  (koordynator projektu)
Miejsce badań: Dąbek, pow. mławski
Charakter stanowisk: cmentarzysko
Datowanie: późna epoka żelaza (II w. BC – III w. AD)

Wybrane zabytki z nekropoli w Dąbku: naczynie gliniane i zapinka żelazna kultury przeworskiej (II–I w. BC) oraz zestaw paciorków bursztynowych kultury wielbarskiej (II–III w. AD.) Fot. A. Maciałowicz
Wybrane zabytki z nekropoli w Dąbku: naczynie gliniane i zapinka żelazna kultury przeworskiej (II–I w. BC) oraz zestaw paciorków bursztynowych kultury wielbarskiej (II–III w. AD). Fot. A. Maciałowicz

 

W 2020 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych, dofinansowanie zadania pt.

Dąbek, stan. 9 – nekropola kultury przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu

Celem dwuletniego projektu jest opracowanie i pełna publikacja wyników nieinwestorskich badań archeologicznych, prowadzonych przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w latach 90. XX w. na cmentarzysku w Dąbku (stanowisko 9), pow. mławski. Nekropola była użytkowana przez społeczności kultur przeworskiej i wielbarskiej w czasach między II w. BC – III w. AD. Odkryte na stanowisku 9 zabytki są bardzo interesujące ze względu na stosunkowo liczną reprezentację znalezisk z najwcześniejszego horyzontu kultury przeworskiej, datowanego na II w. BC, a także na niezwykłe dla tego ugrupowania cechy inwentarzy grobowych, tj. niespodziewane bogactwo metalowych elementów stroju znalezione w grobach kobiet (zapinki, klamry do pasa), przy równie zaskakującym całkowitym braku uzbrojenia, które powinno towarzyszyć pochówkom męskim. Opracowanie znalezisk z dąbeckiej nekropoli przyczyni się więc do lepszego zrozumienia procesów kształtowania się i rozwoju wzorców kulturowych społeczności zasiedlających tę część północnego Mazowsza w czasach szeroko rozumianego przełomu er.

Efektem finalnym projektu będzie dwujęzyczna (polsko-angielska) publikacja książkowa – monografia cmentarzyska. Elektroniczna wersja publikacji będzie dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu Archeologii UW oraz za pośrednictwem portalu academia.edu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Wybory Prodziekanów Wydziału Archeologii – wyniki

W wyborach przeprowadzonych w dniach 4.-5.08.2020 Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii wybrało:

dra Michała Starskiego na stanowisko Prodziekana ds. finansowych;

dra hab. Arkadiusza Sołtysiaka, prof. UW, na stanowisko Prodziekana ds. naukowych.

Dr hab. Agnieszka Tomas została kandydatką na stanowisko Prodziekana ds. studenckich.

szczegółowe wyniki

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka

Wybory kandydata na Dziekana Wydziału Archeologii – wyniki 1. i 2. tury

1. tura

W głosowaniu wzięło udział 59 spośród 64 uprawnionych elektorów.

Frekwencja wyniosła 92.18%. Oddano 59 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Wyniki:

Bartosz Kontny – 27 głosów (45.76%)

Krzysztof Jakubiak – 18 głosów (30.5%)

Tomasz Derda – 14 głosów (23.72%)

Żaden kandydat nie przekroczył progu wyborczego (50%).

Do drugiej tury przechodzą Bartosz Kontny i Krzysztof Jakubiak.

2. tura

W głosowaniu wzięło udział 60 spośród 64 uprawnionych elektorów.

Frekwencja wyniosła 93.75%. Oddano 60 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Wyniki:

Bartosz Kontny – 36 głosów (60%)

Krzysztof Jakubiak –24 głosy (40%)

Kandydatem na Dziekana Wydziału Archeologii został Bartosz Kontny.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka