Archiwum Komisji Dydaktycznej IA UW 2016-2019

Do 31 grudnia 2019 roku trwała kadencja Komisji Dydaktycznej IA UW:

Komisja Dydaktyczna IA UW 2016-20


 

Program i protokół zebrania KD IAUW, w tym dot. projektu NOWEGO PROGRAMU STUDIÓW dn. 14.03.2018

Program i protokół zebrania KD IAUW, w tym dot. projektu NOWEGO PROGRAMU STUDIÓW dn. 29.01.2018

PROTOKÓŁ ze spotkania KD IAUW z Pracownikami IAUW


Program zebrania KD IAUW dot. projektu NOWEGO PROGRAMU STUDIÓW w dniu 8.01.2018

Regulamin Komisji Dydaktycznej IAUW (przyjęty na RN 10.01.2018)

Karta oceny studenckich ćwiczeń POWIERZCHNIOWYCH (przyjęta na RN 10.01.18)


Karta oceny studenckich ćwiczeń terenowych WYKOPALISKOWYCH (przyjęta na RN 10.01.18)


Wniosek o ustanowienie minimum czasowego pozwalającego na zaliczenie praktyk wykopaliskowych (przyjęta na RN 10.01.18)

List w sprawie przeglądu programu studiów z dnia 20.11.2017 roku

PROCEDURA ANKIETOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych

Wyciąg z Uchwały RW nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. o Zasadach i procedurach kontroli jakości procesu dydaktycznego, wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Historycznego 27.02.2013 r.

Uchwały Wydziały Historycznego UW dotyczące jakości kształcenia i zasad studiowania na WHUW


Zasady i procedury zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historycznym UW


Procedura ankietowania zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych
Procedura ewaluacji toku studiów


Procedura przeprowadzania zmian w programach i planach studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych


Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

DOKUMENTY I ZARZĄDZENIA, Z KTÓRYCH WYNIKA POTRZEBA ZMIAN PROGRAMOWYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH I LATACH STUDIÓW (dokumenty przegłosowane przez Naukową Radę IAUW dnia 22.marca 2017 r.)

Korespondencja dot. wykładu z grupy NAUK SPOŁECZNYCH


Korespondencja dot. zmian programu kształcenia na II etapie studiów
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian programu kształcenia


Zarządzenie nr 4 Rektora UW w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów kształcenia


ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie wyboru modułów kształcenia w programach studiów


ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów


ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS


ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie zajęć z wychowania fizycznego

DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ KOMISJĘ DYDAKTYCZNĄ IAUW WPROWADZAJĄCE ZMIANY W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIAMI REKTORA UW (materiały na Radę Naukową Instytutu Archeologii UW, w dniu 22.03.2017 r.)


OG-UN Nauki społeczne
Absolutorium
Zmiany w punktacji ECTS
Definicja seminarium
Technologie komunikacyjne i informacyjne
WF

Zakres działania i obowiązki Komisji

Ważne dokumenty

1/ Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego  Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013 r.


2/ Koncepcja kształcenia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego w dn. 24.10.2012 r.

3/   Dokumenty dotyczące:

– procedury hospitacyjnej
– procedury ankietowania zajęć
– procedury ewaluacji toku studiów