Indigenous Identities and Resilience in the Americas: Cross-Disciplinary and Self-Reflective Approaches

Serdecznie zapraszamy na współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Katedrę Archeologii Ameryk Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i Americas Research Network wydarzenie naukowe i kulturalne pt. Indigenous Identities and Resilience in the Americas: Cross-Disciplinary and Self-Reflective Approaches, której założeniem jest zwrócenie uwagi na złożoność podejść do rozumienia, postrzegania i badania tożsamości rdzennych ludów obu Ameryk, zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.

Treści tematyczne obejmują Amerykę Północną, Środkową i Południową, łącząc badania archeologiczne, antropologiczne, historyczne i językoznawcze oraz łącząc granice między badaniami, sztuką i działaniami zaangażowanymi społecznie.

IIRA organizowane jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Edukacji i Nauki, grant nr. DNK/SN/515625/2021

PROGRAM KONFERENCJI

Więcej informacji i darmowa rejestracja: https://indigenousamericas.org/

****

Registration for workshops Indigenous Identities and Resilience in the Americas: Cross-Disciplinary and Self-Reflective Approaches is open!

Indigenous Identities and Resilience in the Americas: Cross-Disciplinary and Self-Reflective Approaches is a scientific and cultural event organized jointly by the members of the Polish Society for Latin American Studies, Department of Archaeology of the Americas, Center for Research and Practice in Cultural Continuity Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, the Americas Research Network (ARENET). It explores and spotlights the complexity of approaches to studying, understanding and performing the identities of the Indigenous peoples of the Americas and their resilience, in both historical and contemporary perspectives. 

The participants will include Indigenous and non-Indigenous researchers, activists, writers and artists, achieving a multiplicity of voices and perspectives and emphasizing self-reflective and decolonizing approaches. The thematic contents will span North, Central and South America, combining archeological, anthropological, historical and linguistic studies and bridging the boundaries between research, art and socially-engaged activities.

IIRA is organized with the financial support of the Ministry of Education and Science, grant no. DNK/SN/515625/2021

MORE INFO and FREE registration: https://indigenousamericas.org/

CONFERENCE PROGRAMME