Nowe granty NCN dla UW

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe dodatkowych projektów, które otrzymały finansowanie w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13.

Przyznano środki na realizację 322 przedsięwzięć. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego zdobyli łącznie czterdzieści cztery dodatkowe granty. Uczestniczą też w realizacji dwóch nagrodzonych projektów kierowanych przez dr Beatę Bielską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr. hab. Michała Adama Borysiewicza z Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki.

7 czerwca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów projektów, które otrzymały finansowanie w ramach list rezerwowych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13. Wśród 322 nagrodzonych jest czterdzieścioro sześcioro przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego.

SONATA BIS 13

SONATA BIS to konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od pięciu do dwunastu lat przed rokiem złożenia wniosku. W konkursie naukowcy ubiegają się o środki na założenie nowego zespołu badawczego.

grant w konkursie SONATA BIS 13 dla Wydziału archeologii
  • Badania odcisków tekstyliów w glinie z III i II tys. p.n.e.: ku zaawansowanym protokołom badawczym i dokumentacyjnym w oparciu o studia przypadków z różnych kontekstów użytkowania tekstyliów, kierownik: prof. Agata Maria Ulanowska (Wydział Archeologii), przyznane dofinansowanie: 1 935 400 zł

 

OPUS 25

Konkurs OPUS przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe, nie musi mieć stopnia doktora. Środki uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie Polskiej Akademii Nauk, bibliotece naukowej czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.

grant w konkursie OPUS 25 dla wwydziału archeologii
  • Rozpoznanie, analiza i interpretacja wspólnot praktyk w przedhiszpańskim zachodnim Salwadorze, kierownik: dr Jan Stanisław Szymański (Wydział Archeologii), przyznane dofinansowanie: 1 999 130 zł

 

PRELUDIUM 22

PRELUDIUM to konkurs umożliwiający badaczom na bardzo wczesnym etapie kariery – jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora – uzyskanie pierwszego doświadczenia w realizacji projektów badawczych trwających nawet trzy lata. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

grant w konkursie PRELUDIUM 22 dla wydziału archeologii
  • Sploty historii: odkrywanie technologii, stylu i znaczenia kulturowego trzcinowych koszy Wari z Castillo de Huarmey, Peru, kierownik: Emanuela Rudnicka (Wydział Archeologii), przyznane dofinansowanie: 209 384 zł