Staż studencki i absolwencki

Studenci i absolwenci kierunków archeologia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) oraz Archaeology “Studies in English” mogą odbyć staż/praktyki zawodowe/wolontariat w wybranej instytucji lub na uczelni macierzystej.

 

Studenci zainteresowani działaniami o charakterze wolontariatu lub praktyk zawodowych mogą znaleźć wsparcie Uniwersytetu w realizacji swoich planów. Działalność w tym zakresie można realizować w formie praktyk zawodowych (nie mylić z ćwiczeniami wykopaliskowymi, czasem popularnie nazywanymi praktykami wykopaliskowymi) realizowanych za pośrednictwem Biura Karier UW lub w formie działań o charakterze wolontariatu, realizowanych w obrębie jednostek UW lub w innych instytucjach/organizacjach. Działalność wolontariacka studentów uniwersytetu jest współorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum  Wolontariatu UW.

Obie formy aktywności studenckiej mają formę stażu. Nie są częścią programu kształcenia na kierunku archeologia i Archaeology “Studies in English” i nie mogą być traktowane jako ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Odbycie stażu i uzyskanie zaświadczenia o jego ukończeniu może być jednak atutem w oczach przyszłego pracodawcy. Zaświadczenie jest dodawane do suplementu dyplomu.

Staż poza UW

strona informacyjna: https://biurokarier.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow/praktyki-i-staze-studenckie/praktyki-nieobowiazkowe/

Studenci UW mogą realizować praktyki zawodowe poza uczelnią. W przypadku niektórych kierunków jest to wręcz wymagane programem studiów. W przypadku studentów wszystkich kierunków prowadzonych przez Wydział Archeologii UW odbycie praktyk zawodowych w rozumieniu przepisów ogólnych nie jest wpisane do programu studiów (ćwiczenia wykopaliskowe i ćwiczenia powierzchniowe to przedmioty programu studiów, a nie praktyki zawodowe). Nie mniej studenci mają możliwość korzystania z oferty nieobowiązkowych praktyk zawodowych. Biuro Karier UW co roku zbiera propozycje pracodawców chętnych do zatrudnienia studentów na staże i przedstawia wykaz ofert instytucji, w których można odbyć praktyki. Warto zapoznać się aktualną ofertą na stronie Biura:

Informacje na temat aktualnych ofert UW

Aktualna ogólnopolska baza ofert

Praktyki nieobowiązkowe realizowane poza UW są koordynowane przez Biuro Karier UW. Student, który chce odbyć praktykę nieobowiązkową zwraca się do Biura mailowo z prośbą o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta  (POBIERZ). Więcej informacji na stronie Biura Karier.

Staż na Uniwersytecie Warszawskim

strona informacyjna: https://wolontariat.uw.edu.pl/wolontariat-uw/

Studenci UW mogą odbywać staż o charakterze wolontariatu nie objęty programem studiów w ramach umowy pomiędzy jednostką organizacyjną UW a studentem. Staż może być realizowane na Wydziale Archeologii lub w innej jednostce Uniwersytetu. Możliwe są również staże wolontariackie w innych instytucjach/organizacjach. Szczegółowe informacje dotyczące działalności wolontariatu są dostępne na stronie Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu: https://wolontariat.uw.edu.pl/

Zasady odbycia wolontariatu w jednostkach UW są regulowane Zarządzeniem nr 68 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne UW (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5857/M.2021.104.Zarz.68..pdf). Regulamin wskazuje zakres obowiązków, który może zostać powierzony wolontariuszowi oraz zakres obowiązków jednostki organizacyjnej. W przypadku umowy wolontariackiej trwającej dłużej niż 30 dni lub gdy wnioskuje o to wolontariusz, umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

Wzór umowy wolontariackiej z jednostką UW:

wersja PL: https://wolontariat.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Porozumienie_ogolne_zablokowane.docx

wersja ENG:  https://wolontariat.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/EN-PL-porozumienie_zablokowane.docx

Opracowany projekt porozumienia należy przekazać do akceptacji Biura Prawnego UW. 

Po zakończeniu wolontariatu jednostka organizacyjna jest zobowiązana do wystawienia zaświadczenia o odbyciu wolontariatu.

Staż w ramach programu Erasmus+

Studenci UW mogą realizować staże także zagranicą w ramach programu Erasmus+. Studenci zainteresowani wyjazdami mogą uzyskać informacje od Koordynatora Mobilności na Wydziale Archeologii oraz Biurze Karier UW dostęp do ofert i firm, które znajdują się w serwisie http://www.biurokarier.edu.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

    • z Koordynatorem Mobilności, dr Sylwią Domaradzką:  s.domaradzka@uw.edu.pl
    • z Biurem Karier mailowo: biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Studenci z innych europejskich uczelni biorących udział w programie Erasmus+ mogą także realizować staże na UW. Biuro Karier UW koordynuje stronę formalną odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracownicy zamierzający przyjąć studentów powinni skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Biurem Karier w celu omówienia szczegółów biurokarier@adm.uw.edu.pl  lub  tel. (22 55 20 763).

Koordynatorem studentów przyjeżdzających w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Archeologii jest dr Artur Grabarek.

Więcej informacji w tym miejscu.

Praktyki absolwenckie

Po ukończeniu studiów absolwent może odbyć praktyki absolwenckie na UW lub w wybranej instytucji, na podstawie odpowiedniej umowy. W przypadku absolwentów chcących realizować praktyki na UW, umowę należy skonsultować z Biurem Prawnym UW. Pomoc oferuje także Biuro Karier UW.

Warunki:

  • nie ukończony 30 r.ż.;
  • maksymalnie 3 miesiące u jednego Organizatora praktyk;
  • praktyka może być płatna lub nieodpłatna; wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679);
  • absolwent-praktykant sam musi zadbać o ubezpieczenie NNW.

Przykładowy wzór umowy o praktyke absolwencką na UW

Przykładowy wzór zaświadczenia o praktykach absolwenckich na UW

Więcej informacji na temat form odbywania praktyk, a także na temat działań prospołecznych w ramach wolontariatu przez studentów i absolwentów UW znajduje się na stronie Biura Karier UW.