FAQs

FAQs – czyli najczęściej zadawane pytania

 • Przygotowuję pracę dyplomową u promotora, który nie prowadzi seminarium. Jaka jest procedura?

Student powinien przygotować odpowiednie podanie, najlepiej wg wzoru w tym miejscu i poprosić o zgodę promotora. Następnie, ten sam dokument przedstawia do akceptacji prowadzącym seminarium. Po uzyskaniu akceptacji, skan dokumentu należy przesłać do Dziekanatu na adres wa.studia@uw.edu.pl. Prodziekan nie decyduje o wyborze promotora i nie wyraża zgody na taką decyzję.

 • Chcę dopisać się do zajęć, ale w USOS są już wypełnione miejsca. Czy mogę się dopisać i czy muszę składać podanie w USOS?

Dopisanie do listy uczestników jest możliwe, ale należy uzyskać zgodę od prowadzącego zajęcia oraz upewnić się w Dziekanacie, że są wolne miejsca w sali, w której zajęcia się odbywają. Dopisanie do listy nie wymaga składania podania w USOS, wystarczy pytanie drogą mailową skierowane do prodziekana. Natomiast przepisanie się między grupami zajęć obowiązkowych (zmiana w rejestracji) już tak.  

 • OGUN – co to takiego? 

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Nie musi być to wykład, jeśli nie zaznaczono tak w programie. Spośród wymaganych programem OGUNów (na studiach licencjackich łącznie 150 godzin, na studiach magisterskich łącznie 120 godzin) student zobowiązany jest do zaliczenia 60 h (=5 ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. 

 • Czy mogę wybrać OGUN realizowany przez Wydział Archeologii?

Nie. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to z założenia przedmiot spoza studiowanego kierunku. Mimo, że oferta Wydziału Archeolgii jest w USOS widoczna dla studentów archeologii, nie powinni tych zajęć wybierać, ponieważ jest to niezgodne z programem.

 • Co będzie jeśli nie zdążę zarejestrować się na OGUN lub zabraknie miejsc?

Jeśli na I (lub w przypadku studiów licencjackich także na II roku) student / studentka nie zdąży zapisać się na OGUN, to jest możliwość jego realizacji na II bądź III roku bez konieczności warunku i opłat. Należy złożyć w USOS odpowiednie podanie do prodziekana ds. studenckich.

 • Nie zdążyłam / zdążyłem wyrejestrować się z OGUNa w terminie przewidzianym kalendarzem akademickim, a wiem, że go nie będę zaliczać. Co zrobić i do kogo się zwrócić?

Student ma prawo zrezygnować z przedmiotu, jeśli zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć, osoba prowadzącego lub zasady zaliczania – w terminie 14 dni od tej zmiany. W tym samym terminie student o swojej rezygnacji informuje Kierownika Jednostki Dydaktycznej, która oferuje dane zajęcia. Jeśli jest to OGUN, należy sprawdzić w USOS jaka jednostka oferuje zajęcia i zwrócić się do  KJD (prodziekana ds. studenckich, wicedyrektora ds. studenckich).

Niezależnie od tego, student ma prawo zrezygnować z zaliczania przedmiotu bez podania przyczyn, ale w terminie określonym w kalendarzu akademickim (termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze). W trakcie studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studentowi takie prawo przysługuje jeden raz. Jeśli jest już po dacie rezygnacji, należy zwrócić się do KJD jednostki oferującej zajęcia i zapytać o możliwość rezygnacji.

 • W programie studiów I stopnia jest 90 godzin zajęć WF. Co jeśli zaliczę ich więcej albo będę chciała chodzić na WF dodatkowo? Czy muszę płacić?

Kwestię ilości godzin WF na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia reguluje Zarządzenie nr 13 Rektora UW w sprawie zajęć WF z 2017 r. W myśl tego zarządzenia, studenci studiów I stopnia muszą obowiązkowo zrealizować 90 godzin zajęć WF. Dodatkowo, jeśli będą chcieli uczestniczyć w zajęciach WF w większym wymiarze, przysługuje im prawo do 60 bezpłatnych godzin. Studenci studiów magisterskich i II stopnia studiów zaocznych nie mają obowiązkowych zajęć WF, ale przysługuje im prawo do bezpłatnych 30 godzin WF, o ile są wolne miejsca.

Ale uwaga – student, który zapisał się na bezpłatne zajęcia z wychowania fizycznego i ich nie zaliczył, traci prawo do bezpłatnego uczestniczenia, jeśli chciałby zapisać się raz jeszcze. Natomiast nie ma przeszkód, aby zapisać się na zajęcia WF w wymiarze większym niż ten bezpłatny, po wykupieniu dodatkowych żetonów.

 • Czy będąc na studiach I stopnia (licencjackich) mogę zapisać się na zajęcia dla studentów studiów II stopnia (magisterskich)?

Nie. Jeśli w USOS masz dostęp do zajęć dla studentów II stopnia oferowanych przez nasz Wydział, to koniecznie zawiadom Dziekanat. Studenci studiów magisterskich także nie mogą zapisywać się na zajęcia na studiach licencjackich, z wyjątkiem osób, które rekrutowały się na archeologię z innych kierunków i uzupełniają podstawy programowe (absolwenci studiów I stopnia innych kierunków oraz studenci MISH).

 • Studiowałam już wcześniej, a teraz studiuję także na innym kierunku. Czy zaliczone przeze mnie przedmioty na innym kierunku mogą być uznane w programie archeologii?

To zależy. Uznać można zarówno przedmioty studiowane wcześniej na UW lub innej uczelni, jak i przedmioty studiowane na innym kierunku aktualnie. Uznać można zawsze WF, OGUN i lektorat. W przypadku pozostałych przedmiotów istotne jest, aby był zbliżony tematycznie do przedmiotu wymaganego programem na archeologii. Istotna jest także zgodność godzin i mniej więcej punktów ECTS. W tej sprawie należy zwrócić się do prodziekan ds. studenckich, ustalić zasady uznania przedmiotów, a następnie złożyć podanie w USOS. Warunkiem jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu (nie składamy podań w trakcie trwania zajęć, które chcemy uznać).

 • Nie zdążyłam / zdążyłem obronić na czas pracy dyplomowej. Czy mogę przedłużyć studia?

Student ostatniego roku studiów może poprosić o dodatkowe trzy miesiące na ukończenie pracy. Po tym czasie następuje skreślenie z listy studentów. Jeśli student spełnia kryteria wznowienia po skreśleniu może poprosić o to KJD. Warto jednak pamiętać, że student, który w trakcie toku studiów napotka trudności może starać się o rozwiązania zgodnie z potrzebą: może złożyć wniosek o urlop okolicznościowy (dziekański) lub zdrowotny, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez BON.

 • Po skreśleniu z listy studentów chciałabym / chciałbym się wznowić na studia. Jak to zrobić, na który rok wrócę i jakie prawa mi przysługują?

Wznowienie na studia następuje po rezygnacji bądź skreśleniu studenta z powodu nie zaliczenia etapu studiów (roku) lub niezłożeniu pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie. W celu wznowienia się, należy złożyć odpowiedni wniosek wg wzoru dostępnego w tym miejscu. Wniosek rozpatruje prodziekan ds. studenckich. Jeśli wznowienie jest możliwe, to należy uiścić opłatę zgodnie z wykazem opłat podanym w tym miejscu.

Wznowienie oznacza powrót studenta do tego samego punktu w toku studiów, w którym został on przerwany i na prawach, których studiował(a) przed skreśleniem. To oznacza, że jeśli student wykorzystał już prawo do warunku lub powtarzania roku, to nie nabywa nowego prawa do warunku, czy powtarzania. Każdy student może mieć tylko jeden warunek i raz powtarzać rok w ciągu studiów danego stopnia.

Jeśli skreślenie nastąpiło w wyniku niezłożenia pracy dyplomowej, a student  /s studentka ma absolutorium i wznawia się w celu obrony pracy, to wznawia się tylko na dodatkowo płatne konsultacje z promotorem. Taka możliwość istnieje przez dwa lata od daty skreślenia.

Po dwóch latach od skreślenia, należy sprawdzić, czy nie zmienił się program studiów (na kierunku archeologia zmiana nastąpiła od października 2019/20). W takim przypadku należy uzupełnić różnice programowe zaliczając wprowadzone nowym programem zajęcia. Uzupełnienie różnic programowych może dotyczyć zajęć z wszystkich lat studiów danego stopnia. Ich zakres ustala prodziekan ds. studenckich, więc należy zwrócić się o to na adres wa.student@uw.edu.pl.

Po dziesięciu latach od skreślenia, wznowienie nie jest możliwe, ale można rekrutować się ponownie… W przypadku studiów magisterskich warte rozważenia są studia w trybie zaocznym.