Lista profili obowiązkowych (specjalizacyjnych) II rok

Profile obowiązkowe (specjalizacyjne) w roku akad. 2023/2024

powrót do rozkładu zajęć II roku studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

Studenci wybierają dwa profile (bloki zajęć), obowiązkowo muszą zaliczyć wszystkie zajęcia uwzględnione w wybranych profilach

I. Archeologia epoki kamienia i brązu

   1. Starsza epoka kamienia. Kiedy staliśmy się ludźmi – K. Szymczak (30h) – sem. zim.
   2. Świat łowców-zbieraczy – M. Przeździecki (30h) – sem. zim.
   3. Świat w dobie rewolucji neolitycznej – M. Białowarczuk (30h) – sem. let.
   4. Epoka brązu – S. Domaradzka (30h) – sem. let.

II. Archeologia epoki żelaza

   1. Archeologia wczesnej epoki żelaza i okresu przedrzymskiego – A. Maciałowicz (30h) – sem. zim.
   2. Archeologia wczesnej epoki żelaza i okresu przedrzymskiego – A. Maciałowicz (30h) – sem. zim.
   3. Archeologia okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów – A. Cieśliński (20h)/ M. Baczewski (10h) – sem. let.
   4. Archeologia okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów – P. Szymański (30h) – sem. let.

III. Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych

   1. Archeologia wczesnego średniowiecza – główne problemy – D. Błaszczyk (30h) – sem. zim.
   2. Archeologia wczesnego średniowiecza – warsztat badawczy – S. Wadyl (30h) – sem. zim.
   3. Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych – główne problemy – M. Starski (30h) – sem. let.
   4. Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych – warsztat badawczy – K. Blusiewicz (30h) – sem. let.

IV. Archeologia Bliskiego Wschodu

   1. Archeologia Bliskiego Wschodu w epoce brązu – D. Ławecka (30h) – sem. zim.
   2. Archeologia Bliskiego Wschodu – archeologia Iranu – B. Kaim (30h) – sem. zim.
   3. Archeologia Bliskiego Wschodu w epoce żelaza – F. Stępniowski (30h) – sem. let.
   4. Archeologia Bliskiego Wschodu w okresie hellenistycznym i rzymskim – K. Jakubiak (30h) – sem. let.

V. Archeologia Egiptu i Nubii

   1. Archeologia Egiptu i Nubii od neolitu do Okresu Rzymskiego I – S. Rzepka (30h) – sem. zim.
   2. Archeologia Egiptu i Nubii od neolitu do Okresu Rzymskiego II – S. Rzepka (10h)/D. Zielińska (10h)/   (10h) – sem. let.
   3. Starożytne kultury Egiptu i Nubii – wybrane aspekty I – D. Zielińska (10h)/ A. Ryś-Jarmużek(20h) – sem. zim.
   4. Starożytne kultury Egiptu i Nubii – wybrane aspekty II –  (30h) – sem. let.

VI. Archeologia Grecji

   1. Archeologia Grecji (wykład) – K. Lewartowski (30h) – sem. zim.
   2. Archeologia Grecji (konwersatorium) – K. Lewartowski (30h) – sem. zim.
   3. Archeologia Grecji (wykład) – K. Lewartowski (30h) – sem. let.
   4. Archeologia Grecji (konwersatorium) – D. Szeląg (30h) – sem. let.

VII. Archeologia Rzymu

   1. Archeologia Rzymu – M. Łuszczewska (30h) – sem. zim.
   2. Archeologia Rzymu – M. Łuszczewska (30h) – sem. zim.
   3. Archeologia Rzymu – D. Wielgosz-Rondolino (30h) – sem. let.
   4. Archeologia Rzymu – A. Tomas (30h) – sem. let.

VIII. Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata

   1. Archeologia Ameryki – J. Szymański (30h) – sem. zim.
   2. Archeologia Azji Południowo Wschodniej i Oceanii  – M. Sobczyk (15h)/ M. Żuchowska (15h) – sem. zim.
   3. Archeologia Ameryki – J. Wołoszyn (10h)/  (10h)/ M. Giersz (00h) – sem. let.
   4. Archeologia Dalekiego Wschodu-Azja Wschodnia – M. Żuchowska (30h) – sem. let.

IX. Bioarcheologia i archeologia środowiska

   1. Podstawowa osteologia człowieka– A. Grzegorska (30h) – sem. zim.
   2. Podstawowa osteologia zoologizna – J. Piątkowska-Małecka(30h) – sem. zim.
   3. Podstawy archeobotaniki – A. Muller-Bieniek  (30h) – sem. zim.

powrót do rozkładu zajęć II roku studiów licencjackich