Konwersatoria profilowane st. licencjackich

Lista konwersatoriów profilowanych st. licencjackich w roku akad. 2021/2022

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o zajęciach oraz terminy odbywania zajęć znajdują się w systemie USOS

Profil techniczno-metodyczny:

  • Brzóska A. (30h) (sem. zim.) – Przeprawy mostowe – archeologia podwodna i metody badań
  • Chyla J. (30h) (sem. zim.) – GIS w archeologii
  • Fetner R. (30h) (sem. let.) – Zastosowanie badań archeometrycznych w bioarcheologii
  • Fetner R. (30h) (sem. zim.) – Badania archeometryczne w bioarcheologii
  • Giersz M. (30h) (sem. let.) – Teoria i praktyka w badaniach archeologicznych w Peru
  • Gręzak A. (30h) (sem. zim.) – Osteologia szczątków zwierzęcych I
  • Gręzak A. (30h) (sem. let.) – Osteologia szczątków zwierzęcych II
  • Gumiński W. (30h) (sem. let.) – Paleośrodowisko – przemiany klimatu, flory i fauny w plejstocenie i holocenie
  • Gumiński W. (30h) (sem. zim.) – Krajobraz w pradziejach – formy terenu, sedymenty, gleby, wody i roślinność
  • Jaskulska E. (30h) (sem. let.) – Statystyka dla archeologów: zagadnienia podstawowe
  • Łukaszewicz E. (30h) (sem. zim.) – Metrologia w archeologii
  • Misiewicz K. (30h) (sem. let.) – Geofizyka archeologiczna w praktyce
  • Misiewicz K. (30h) (sem. zim.) – Geofizyka archeologiczna
  • Mueller-Bieniek A. (30h) (sem. zim.) – Warsztat archeobotaniczny
  • Nowakowska M. (30h) (sem. zim.) – Metodyka Podwodnych Badań Archeologicznych
  • Ochała G. (30h) (sem. let.) – Humanistyka cyfrowa dla archeologów bazy danych w studiach nad starożytnością
  • Pyżewicz K. (30h) (sem. let.) – Wprowadzenie do analiz mikroskopowych w archeologii
  • Sobczyk M. (10h)/ Kot M. (20h) (sem. zim.) – Archeologia jaskiń
  • Sobczyk M. (30h) (sem. let.) – Architektura Andów Przedhiszpańskich
  • Socha D., Sieczkowska D. (30h) (sem. zim.) – Życie po śmierci w Andach Przedhiszpańskich
  • Szela A. (30h) (sem. zim.) – Konserwacja zabytków ceramicznych

Profil technologiczno-badawczy:

  • Czapska K. (30h) (sem. zim.) – Ceramika Azji Południowo-Wschodniej
  • Gilewski M., Ciura M. (30h) (sem. let.) – Rola ceramiki w badaniach nad prekolumbijską kulturą Majów
  • Gręzak A.(30h) (sem. zim.) – Zwierzęta w sacrum i profanum
  • Gręzak A. (30h) (sem. let.) – Wprowadzenie do archeozoologii
  • Grzegorska A. (30h) (sem. zim.) – Historia i archeologia medycyny
  • Jaskulska E. (30h) (sem. let.) – Zaawansowana osteologia człowieka
  • Kłaput J. (30h) (sem. let.) – Człowiek i zwierzę w Nowym Świecie. Archeologia Ameryk i Oceanii
  • Kordas A. / Łajtar A. (30+30h) (sem. let.) – Karia na pograniczu Orientu i świata greckiego (objazd)
  • Łajtar A. (30h) (sem. let.) – Epigrafika grecka II
  • Łajtar A. (30h) (sem. let.) – Epigrafika grecka w warsztacie archeologa
  • Łajtar A. (30h) (sem. zim.) – Epigrafika grecka I
  • Łukaszewicz A. (30h) (sem. let.) – Egipt od faraonów do panowania rzymskiego
  • Łukaszewicz A. (30h) (sem. zim.) – Odkrywanie Egiptu przez Europę
  • Łuszczewska M. (30h) (sem. zim.) – Technika i rzemiosło w starożytnym Rzymie
  • Madej A. (30h) (sem. let.) – Od dokumentacji do interpretacji, czyli jak poradzić sobie ze spuścizną Egipcjan
  • Milewska M. (30h) (sem. let.) – Materialne warunki życia w mieście średniowiecznym
  • Mueller-Bieniek A. (30h) (sem. zim.) – Wprowadzenie do archeobotaniki
  • Nowakiewicz T. (30h) (sem. let.) – Władza bogactwo i prestiż we wczesnym średniowieczu
  • Ochała G. (30h) (sem. zim.) – Źródła pisane do historii Nubii od III w. p.n.e. do XIV w. n.e.
  • Piątkowska J. (30h) (sem. let.) – Łowiectwo w pradziejach i czasach historycznych
  • Przeździecki M. (15h), Więckowski W. (15h) (sem. zim.) – Dzieje człowieka – kultura, biologia, środowisko
  • Przeździecki M. / Gręzak A./ Pyżewicz K. (30h) (sem. let.) – Archeologia krajobrazu paleolitu i mezolitu
  • Ryś A. (30h) (sem. let.) – W egipskim domu. Metody nad zabytkami ruchomymi z kontekstów osadniczych
  • Smagur E. (30h) (sem. let.) – Archeologia starożytnych Indii
  • Smogorzewska A. (30h) (sem. let.) – Bogowie i symbole w sztuce Mezopotamii
  • Starski M. (30h) (sem. zim.) – Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce
  • Szymański P. (30h) (sem. zim.) – Ceramika bałtyjska i germańska. Wytwórczość garncarska
  • Ulanowska A.– Archeologia włókiennictwa. Wprowadzenie z elementami archeologii doświadczalnej (30h) (sem. zim.)
  • Ulanowska A. (30h) (sem. zim.) – (Re)sources, tools, techniques and craftspeople: introduction to textiles and textile production in the Aegean Bronze Age (projekt edukacyjny 4EU+ ACTS, zajęcia hybrydowe)
  • Wadyl S. (30h) (sem. zim.) – (Nie tylko) archeologia o początkach Słowian
  • Wagner M. (30h) (sem. zim.) – Technologie przeszłości: szkło
  • Woronko B. (30h) (sem. let.) – Geoarcheologia II
  • Woronko B. (30h) (sem. zim.) – Geoarcheologia I
  • Zielińska D. (30h) (sem. let.) – Ikonografia w warsztacie archeologa
  • Żelazowski J. (30h) (sem. zim.) – Epigrafika łacińska w warsztacie archeologa

Profil prawno-społeczny:

  • Brzóska A. (30h) (sem. zim.) – Prawne aspekty prowadzenia badań wykopaliskowych
  • Kowalski H. (30h) (sem. zim.) – Recepcja antyku
  • Kowalski H. (30h) (sem. let.) – Muzea zbiory i kolekcje w życiu archeologa
  • Nowakowska M. (30h) (sem. let.) – Nóż w wodzie. Ochrona i popularyzacja podwodnego dziedzictwa kulturowego
  • Sobczyk M. / Sieczkowska D. (30h) (sem. zim.) – Dziedzictwo archeologiczne parków narodowych Ameryk i Oceanii
  • Wróblewski W. (30h) (sem. zim.) – Filozofia archeologii
  • Ziółkowski M. (30h) (sem.zim) – Kultura duchowa dawnych społeczeństw

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich