Chernenko Olena

dr Olena Chernenko
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

e-mail:
o.chernenko@uw.edu.pl 

telefon:
+48 22 55 22 821

dyżury:
środa 13.00–15.00, pokój 3.21
czwartek 13.00–15.00, pokój 3.21

zainteresowania naukowe:
– archeologia wczesnego średniowiecza, zwłaszcza archeologia ziem środkowej i północno-wschodniej Ukrainy
– archeologia architektury średniowiecznej
– archeologia miejska
– historia badań archeologicznych w Ukrainie.

bibliografia (wybrana):

monografie i monografie zbiorowe

Черненко, О.Є., 2007. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського (1896–1948 рр.). Чернігів (Chernenko, O.Ye. Archaeological collection of the Chernihiv Historical Museum named after V.V. Tarnowski (1896–1948), Chernihiv).

Черненко, O.Є., 2019. Пам’ятки монументальної архітектури Північного Лівобережжя України ХІ–ХІІІ ст. Чернігів (Monumental sights ХІ–ХІІІ of Northern Left Bank of Ukraine. Chernihiv, 2019).

Chernenko, O. 2022. Chernihiv in the tenth century. A Viking Century: Chernihiv area from 900 to 1000 AD, ed. by Stepan Stepanenko (Occasional Monographs. Hlib Ivakin memorial series 6), Paris: ACHCByz 2022, pp. 47–102.

wybrane artykuły

Сергеєва, М.С., Черненко, О.Є. 2016. Дерев’яні вироби з давньоруського Чернігова (матеріали розкопок 2006 р. на території Чернігівського дитинця). Археологія, 1, c. 32–42 (Sergyeyeva, M.S., Chernenko, О.Yе. 2016. Woodwork from Ancient Rus Chernihiv (Materials of Excavations on the Territory of Chernihiv Dytynets in 2006). Arheologia, 1, pp. 32–42).

Черненко, О.E., 2016. Чернигов и нашествие монголов в свете археологических исследований. Stratum Plus, 5, c. 83–97 (Chernenko, О.Yе., 2016. Chernigov and the invasion of the Mongols in the context of archaeological investigation, Stratum Plus, 5, pp. 83–97).

Черненко, O.Є., Кравченко, Р.А, Горбаненко, С.А., Горобець, Л.В., Ковальчук, О.М., Сенюк, О.Г., Сергеєва, М.С., 2017. Свердловське-1: біогосподарська діяльність мешканців роменського городища на Чернігівщині. Археологія і давня історія України, 1 (22), c. 266–301 (Chernenko, O.Ye., Kravchenko, R.A., Gorbanenko, S.A., Gorobecz, L.V., Kovalchuk, O.M., Senyuk, O.G., Sergyeyeva, M.S., 2017. Sverdlovske-1: bio-economic Activity of Inhabitants of the Romny Culture Hill-fort in Chernihiv Region (Ukraine). Archaeology and Early History of Ukraine, 1 (22), pp. 266–301).

Черненко, O., 2021. Археологізовані сліди орних знарядь на території стародавнього Чернігова. Археологія і давня історія України, 1 (38) c., 33–43. (Chernenko, O. 2021. Buried furrows of medieval arable implements in Chernihiv. Archaeology and Early History of Ukraine,1 (38), pp. 33–43).

Черненко, О., 2021. Східний імпорт золотоординського часу з розкопок Чернігова. Сходознавство, 87, с. 95–112 (Chernenko, О. Items of Oriental Import fгom archaeological Excavations in Chernihiv Golden Horde’s Time, The Oriental Studies, 2021, 87, pp. 95–112).

wydania popularne

Черненко О. 2021. Історія цивілізації. Україна, 2. Від Русі до Галицького князівства (900-1256). Харків. (Chernenko, O. History of civilization. Ukraine, 2. From Russia to the Galician principality (900-1256). Кharkiv).

podręczniki akademickie

Черненко, О. Монументальна архітектура Чернігівщини XVII–XVIII ст. Чернігів, 2018 (Chernenko, О. Monumental architecture of Chernihiv region of the XVII–XVIII centuries. Chernihiv, 2018).

Chyla Julia M.

Julia Chyla

dr Julia M. Chyla
Katedra Archeologii Ameryk
Pracownia Badań Nieinwazyjnych

e-mail:
j.chyla@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 823

dyżur:
wtorek 11.30–13.15, pokój 3.23
Dyżury mogą odbywać się zdalnie, poprzez platfomre Google Meets.
Proszę o wcześniejsze zgłoszenie się drogą mailową.

zainteresowania naukowe:
Dr Julia M. Chyla jest specjalistką z zakresie systemu GIS i jego wykorzystania w archeologii. Swoje umiejętności wykorzystuje na stanowiskach rozsianych po wielu kontynentach, m.in. w Egipcie, Tunezji i Peru. Zajmuje się również redakcją portalu archeowiesci.pl

Stasiak Zbigniew

mgr Zbigniew Stasiak

mgr Zbigniew Stasiak
Zastępca dyrektora administracyjnego

e-mail:
zbigniew.stasiak@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 836
kom. służbowa +48 605 344 494

kompetencje:
– nadzór nad pracownikami obsługi budynku oraz firmami związanymi z konserwacją instalacji i urządzeń wewnętrznych,
– nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem budynku,
– zastępowanie dyrektora administracyjnego w zakresie obsługi administracyjnej Wydziału

Kirik Magdalena

Sekcja Samodzielna ds. Studenckich

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 1.06, parter

Przyjęcia interesantów w sekretariacie ds. studenckich
(w czasie trwania zajęć dydaktycznych):
wtorki 10.00–13.00
środy 10.00–13.00
czwartki 10.00–13.00

Poniedziałki i piątki są dniami bez interesanta.

e-mail ogólny:
wa.studia@uw.edu.pl
(każdy pracownik ma własny e-mail uniwersytecki, na który udziela odpowiedzi w konkretnych sprawach którymi się zajmuje)

Renata Kamińska
Renata Kamińska

kierownik sekcji ds. studenckich
– koordynacja pracy sekcji
– obsługa studiów dziennych I i II stopnia

e-mail: r.kaminska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 20 211


mgr Joanna Chomicz

– obsługa studiów anglojęzycznych I i II stopnia
– obsługa studiów niestacjonarnych
– obsługa administracyjna studentów zagranicznych programu ERASMUS
– obsługa kontaktów pomiędzy doktorantami, a szkołami doktorskimi

e-mail: ji.chomicz@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 20 117

Przyjęcia interesantów w sprawach studiów zaocznych w sekretariacie ds. studenckich (w czasie trwania zajęć w czasie zjazdów st. zaocznych, a w czasie pandemii po uprzednim umówieniu się) w sobotę w godz. 10.00–13.00


mgr Joanna Lange-Kostrzewa

– wydawanie dyplomów
– koordynowanie ćwiczeniami terenowymi
– obsługa umów cywilno-prawnych dla pracowników dydaktycznych
– koordynator programu MOST
– obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych

e-mail: j.lange@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 811


mgr Magdalena Kirik

– wsparcie obsługi studiów anglojęzycznych i zaocznych
– koordynowanie oferty dydaktycznej w zakresie obowiązków planisty
– koordynator ds. ogólnych, związanych z platformą Kampus

e-mail: m.kirik@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 811

Lange-Kostrzewa Joanna

Sekcja Samodzielna ds. Studenckich

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 1.06, parter

Przyjęcia interesantów w sekretariacie ds. studenckich
(w czasie trwania zajęć dydaktycznych):
wtorki 10.00–13.00
środy 10.00–13.00
czwartki 10.00–13.00

Poniedziałki i piątki są dniami bez interesanta.

e-mail ogólny:
wa.studia@uw.edu.pl
(każdy pracownik ma własny e-mail uniwersytecki, na który udziela odpowiedzi w konkretnych sprawach którymi się zajmuje)

Renata Kamińska
Renata Kamińska

kierownik sekcji ds. studenckich
– koordynacja pracy sekcji
– obsługa studiów dziennych I i II stopnia

e-mail: r.kaminska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 20 211


mgr Joanna Chomicz

– obsługa studiów anglojęzycznych I i II stopnia
– obsługa studiów niestacjonarnych
– obsługa administracyjna studentów zagranicznych programu ERASMUS
– obsługa kontaktów pomiędzy doktorantami, a szkołami doktorskimi

e-mail: ji.chomicz@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 20 117

Przyjęcia interesantów w sprawach studiów zaocznych w sekretariacie ds. studenckich (w czasie trwania zajęć w czasie zjazdów st. zaocznych, a w czasie pandemii po uprzednim umówieniu się) w sobotę w godz. 10.00–13.00


mgr Joanna Lange-Kostrzewa

– wydawanie dyplomów
– koordynowanie ćwiczeniami terenowymi
– obsługa umów cywilno-prawnych dla pracowników dydaktycznych
– koordynator programu MOST
– obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych

e-mail: j.lange@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 811


mgr Magdalena Kirik

– wsparcie obsługi studiów anglojęzycznych i zaocznych
– koordynowanie oferty dydaktycznej w zakresie obowiązków planisty
– koordynator ds. ogólnych, związanych z platformą Kampus

e-mail: m.kirik@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 811

Chomicz Joanna

Sekcja Samodzielna ds. Studenckich

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 1.06, parter

Przyjęcia interesantów w sekretariacie ds. studenckich
(w czasie trwania zajęć dydaktycznych):
wtorki 10.00–13.00
środy 10.00–13.00
czwartki 10.00–13.00

Poniedziałki i piątki są dniami bez interesanta.

e-mail ogólny:
wa.studia@uw.edu.pl
(każdy pracownik ma własny e-mail uniwersytecki, na który udziela odpowiedzi w konkretnych sprawach którymi się zajmuje)

Renata Kamińska
Renata Kamińska

kierownik sekcji ds. studenckich
– koordynacja pracy sekcji
– obsługa studiów dziennych I i II stopnia

e-mail: r.kaminska@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 20 211


mgr Joanna Chomicz

– obsługa studiów anglojęzycznych I i II stopnia
– obsługa studiów niestacjonarnych
– obsługa administracyjna studentów zagranicznych programu ERASMUS
– obsługa kontaktów pomiędzy doktorantami, a szkołami doktorskimi

e-mail: ji.chomicz@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 20 117

Przyjęcia interesantów w sprawach studiów zaocznych w sekretariacie ds. studenckich (w czasie trwania zajęć w czasie zjazdów st. zaocznych, a w czasie pandemii po uprzednim umówieniu się) w sobotę w godz. 10.00–13.00


mgr Joanna Lange-Kostrzewa

– wydawanie dyplomów
– koordynowanie ćwiczeniami terenowymi
– obsługa umów cywilno-prawnych dla pracowników dydaktycznych
– koordynator programu MOST
– obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych

e-mail: j.lange@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 811


mgr Magdalena Kirik

– wsparcie obsługi studiów anglojęzycznych i zaocznych
– koordynowanie oferty dydaktycznej w zakresie obowiązków planisty
– koordynator ds. ogólnych, związanych z platformą Kampus

e-mail: m.kirik@uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 22 811