Kuczbork – Cmentarzysko kultur przeworskiej i wielbarskiej (I-II w. n. e.)

Kierownik badań: dr Andrzej Szela
Miejsce badań: Kuczbork, woj. mazowieckie.
Charakter stanowiska: cmentarzysko
Datowanie: okres wpływów rzymskich