Praca student, doktorant

Konkurs na stypendium studenckie lub doktoranckie w grancie Opus 15 UMO-

2018/29/B/HS3/01843 „Od katastrofy do katastrofy. Funkcjonowanie prowincjonalnego zakaukaskiego miasteczka i podstawy egzystencji jego mieszkańców w okresie dominacji politycznej i kulturowej królestwa Urartu. Multi-dyscyplinarne badania dolnego miasta w Metsamor”

 Wymagania:

 1. Oferta kierowana jest do osób spełniających wymagania podstawowe zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.)
 2. Kandydat musi posiadać polskie obywatelstwo i stały adres zamieszkania w Polsce.
 3. Kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy nad dokumentacją fotogrametryczną i wykonywaniem rysunków polowych w grafice wektorowej.
 4. Kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji rysunkowej zabytków archeologicznych.
 5. Wymagana umiejętność pracy w programach Agisoft Metashape oraz CorelDraw
 6. Wymagana znajomość j. angielskiego na poziomie minimum B2, poświadczona certyfikatem
 7. Mile widziane doświadczenie w badaniach nad stanowiskami archeologicznymi z obszaru Kaukazu Południowego.

Opis zadań:

 1. Tworzenie dokumentacji fotogrametrycznej wykopów i zabytków archeologicznych w trakcie badań wykopaliskowych na stanowisku Metsamor w Armenii, realizowanych w ramach grantu NCN Opus 15 „Od katastrofy do katastrofy. Funkcjonowanie prowincjonalnego zakaukaskiego miasteczka i podstawy egzystencji jego mieszkańców w okresie dominacji politycznej i kulturowej królestwa Urartu. Multi-dyscyplinarne badania dolnego miasta w Metsamor” (kierownik dr hab. prof. UW Krzysztof Jakubiak)
 2. Wykonywanie rysunków archeologicznych w grafice wektorowej na podstawie zdjęć fotogrametrycznych.
 3. Wykonywanie rysunków zabytków ceramicznych i wydzielonych.
 4. Opracowanie graficzne plansz fotogrametrycznych oraz planów i profili archeologicznych.

Typ konkursu:

OPUS-HS

Termin składania ofert:

27.05.2022, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia

Stypendium na okres 2 miesięcy (za sierpień i wrzesień 2022) w wysokości 2500 brutto/miesiąc, w tym wyjazd na badania wykopaliskowe do Armenii (opłacony bilet wraz z dietami pobytowymi i hotelowymi) między 15.08 a 30.09. 2022.

Dodatkowe informacje

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym
 • Portfolio zawierające: trzy modele fotogrametryczne zapisane w formacie pdf, skan/skany zawierające przynajmniej 10 własnoręcznie wykonanych rysunków ceramiki archeologicznej, plik/pliki w formacie jpg zawierające przynajmniej 10 przerysów fragmentów ceramiki, wykonanych własnoręcznie w grafice wektorowej.
 • Dokument potwierdzający ukończenie studiów I lub II stopnia na kierunku archeologia
 • Skan formularza” Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody” z podpisem kandydata.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul.

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość ́przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się ̨za pośrednictwem adresu e-mail:

iod@adm.uw.edu.pl;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ̨przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim; 4. Podane dane będą ̨przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 6. Dane nie będą ̨udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 3. Dane przechowywane będą ̨przez okres: do odwołania przez Panią/̨ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę ̨na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim.

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż ̇ podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Oferty należy przesyłać na adres: kz.jakubiak@uw.edu.pl  Wybranych kandydatów wyłoni  komisja konkursowa, której przewodniczyć będzie dr hab. prof. UW Krzysztof Jakubiak, kierownik projektu.

Skip to content