Puszcza Augustowska – wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne

Kierownik badań: dr hab. Tomasz Nowakiewicz
Miejsce badań: 
Puszcza Augustowska, rejon rzeczki Szczeberki
Kraj:
Polska
Charakter stanowiska:
wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne
Opis badań: celem badań jest rozpoznanie cmentarzysk jaćwieskich elit z XII-XIII w. Eksplorowane są warstwy z pozostałościami stosów pogrzebowych, zawierające elementy bogatego wyposażenia grobowego. Wynik badań dostarczyły najlepszej ilustracji kultury materialnej wczesnośredniowiecznej Jaćwieży, potwierdzając wymowę średniowiecznych źródeł historycznych, podkreślających bogactwo i siłę militarną mieszkańców tej ziemi.