Formularze

Kontakt w sprawie wniosków grantowych:

Krystyna Dudzińska

tel. 22 55 22819

e-mail:  k.dudzinska@uw.edu.pl

– wnioski krajowe: Biuro Obsługi Badań

– wnioski zagraniczne: Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych

Informacja o grantach wewnętrznych UW

UWAGA: w niektórych wnioskach (np. do programów Ministra Kultury obowiązują limity wniosków z danej jednostki tj. UW)

– dokumenty niezbędne w przypadku projektów międzynarodowych

Dla projektów z wyodrębnionym rachunkiem bankowym:

– druk – wyodrębnienie rachunku bankowego

informacja o kwalifikowalności VAT

Zamknięcie projektu:

Wniosek o zamknięcie wyodrębnionego rachunku bankowego –  druk

 

 

Zasady sporządzania umów i rachunków

Umowy należy zawierać wyłącznie w języku polskim, zasada ta dotyczy także wystawionych rachunków. Tłumaczenia udostępnione są jedynie w celu ułatwienia osobom obcojęzycznym zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.
Uwaga: umowy prosimy drukować DWUSTRONNIE.

Terminy wypłat

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

>> Umowa o odpłatności za studia podyplomowe stanowi załącznik nr 16 do
zarządzenia;

 • >>Umowa o odpłatności za studia podyplomowe finansowane przez osobę trzecią stanowi załącznik nr 17 do zarządzenia;
  >> Umowa o odpłatności za studia niestacjonarne/w języku angielskim na
  Uniwersytecie Warszawskim finansowane przez osobę trzecią stanowi
  załącznik nr 18 do zarządzenia;

 • >> Umowa o realizację i finansowanie stypendium naukowego w projektach
  badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
  stanowi załącznik nr 19 do zarządzenia;

>> Umowa wydawnicza stanowi załącznik nr 20 do zarządzenia;

Umowy wolontariackie

Centrum wolontariatu UW

Do pobrania wzory dokumentów w języku polskim:

 1. wzór porozumienia ogólnego (DOCX 31 KB)
 2. wzór zgody rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej (DOCX 15 KB) 
 3. wzór wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (DOCX 14 KB) 

Do pobrania wzory dokumentów w języku angielskim:

 1. wzór porozumienia ogólnego (DOCX 36 KB)
 2. wzór zgody rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej w języku angielskim (DOCX 15 KB)
 3. wzór wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (DOCX 14 KB) 

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne UW.

 • Formularze ZUS dla osób spoza UW:

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.
Instrukcja
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Aktualizacja 14.05.2021 r.
Link do strony ZUS

Wynagrodzenie etatowe i dodatki do wynagrodzeń

Na stronie Biura Spraw Pracowniczych dostępne są druki dotyczące zatrudnienia, dodatków (zadaniowych, funkcyjnych), wynagrodzenia uzupełniającego, wprowadzenia zmian do danych osobowych, itp.

Link do strony BSP: http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

Kontakt: http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/sekcje-w-biurze-spraw-pracowniczych/

 

Świadczenia socjalne – informacja na stronie Biura Spraw Socjalnych

Formularze – dofinansowanie wczasów pod gruszą, dofinansowanie świąt, itp.

Podróż samochodem prywatnym:

Stawki diet, limitu na noclegi, ryczałtów na podróże lokalne oraz dla podróżujących samochodem prywatnym – stawki za 1 km przebiegu podróży

Regulamin gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

regulamin samochody pop (2)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU, BĘDĄCEGO NA STANIE WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UW, NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA I PROWADZENIA BADAŃ

regulamin korzystania ze sprzętu WA UW uzupełniony 09.06.21-1

umowa użyczenia sprzętu specjalistycznego.

Krajowe podróże służbowe

Niezbędne dokumenty:

 •  Polecenie wyjazdu służbowego – dla pracowników
 • Umowa cywilno-prawna dla osób spoza UW regulująca zakres prac , wysokość wynagrodzenia i zakres finansowania

Podstawa prawna – diety:

Wysokość diety krajowej dla pracowników:

 • dieta w podróży krajowej –  od 28 lipca 2022 wynosi  38 zł  (do 27.07.2022 – 30 zł),

Na podstawie ww. diety pozostałe koszty będą wynosiły :

 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej – 7,60 zł (do 27 lipca 2022 –  6 zł) – 20% diety;
 • ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 57 zł ( do 27 lipca 2022 –  45 zł).
 • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (do 27.07.2022 – 600 zł).

Bilety krajowe

Podróż samolotem

Bilet lotniczy komunikacji krajowej należy zakupić, zgodnie z umową przetargową nr DZP-362-106/2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Biura WhyNotTravel.

Podróż pociągiem lub autobusem

 • Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej (pracownika) może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu.
 • Bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

Zakup biletu przez Internet

Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC przez stronę PKP Intercity.
Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).
Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.
Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.
W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

Zagraniczne podróże służbowe

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG

Uwaga: w przypadku zamówienia biletów z WHYNOTTRAVEL – każde zamówienie prosimy wysyłać w odpowiedzi na pierwszego maila z Whynottravel, tak by sprawa była traktowana jako jedno zamówienie. Rozpoczynanie nowej korespondencji lub zmiana jej tytułu może powodować rozpoczynanie nowej sprawy i nową wycenę biletu.

Informacje szczegółowe: strona Biura Współpracy z Zagranicą UW

Niezbędne dokumenty:

PRACOWNIK UW

OSOBY SPOZA UW

Zaliczka i rozliczenie wyjazdu zagranicznego

Zakup biletów i usługi wizowania

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie. http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

Druk – zlecenie usługi wizowania

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania[aktualny wniosek wyjazdowy]

 

Dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (w tym także w czasie wyjazdów zagranicznych

W przypadku konieczności zakupu dodatkowego ubezpieczenia finansowanego z projektu badawczego proszę o kontakt z pracownikami sekcji finansowej Wydziału w celu weryfikacji kwalifikowalności kosztów oraz weryfikacji czy wymagana jest zgoda Kanclerza.

 

 

 • Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego

Sprawy formalne: przed pobytem gościa należy wypełnić formularz:

Sekcja finansowa przesyła na tej podstawie informację do BWZ na adres international@uw.edu.pl

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie – informacja na stronie BWZ (informacja o zniżkach w obiektach UW i innych hotelach w Warszawie )

Dom gościnny Hera
ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa
Zakwaterowanie w tzw. “części doktoranckiej” – tylko za pośrednictwem BWZ.

Dom gościnny Sokrates
ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

 

Rozliczenie pobytu:

 

Uwaga: Zaproszenie wypełnia osoba zapraszająca lub opiekun gościa. Na formularzu niezbędna jest akceptacja Dziekana i Pełnomocnika Kwestora

Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego stanowi załącznik do zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu (M.2019.27.Zarz.11)

 

 • KONFERENCJA – organizacja i preliminarz

Preliminarz kosztów konferencji  – po wypełnieniu proszę o przekazanie do Sekcji finansowej Wydziału Archeologii

Informacje ogólne – organizacja konferencji i wystaw, wynajem sal na UW

 

 

 

ZAKUPY

Wniosek w sprawie zamówienia publicznego

Kontakt w sprawie składania zamówień publicznych na Wydziale Archeologii:

Magdalena Matera, e-mail: md.matera@uw.edu.pl  Tel. +48 22 55 22 802

ZARZĄDZENIE NR 294 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów

Traci moc zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r.

Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych [Więcej]

Publikacja ogłoszeń w BIP UW dla zamówień publicznych o wartości niższej niż 130tys. zł oraz art. 11 ust. 5 pkt 1, 2

[formularz-BIP_UW]

Procedury zakupu

Przed dokonaniem zakupu materiałów i zleceniem usług proszę o zgłoszenie planowanych wydatków do sekcji finansowej Wydziału

Preliminarz wydatków powinien objąć  planowane zakupy materiałów, usługi,  aparaturę/środki trwałe. Dodatkowo: nr PSP/nazwę Katedry, źródło finansowania, planowany okres wydatkowania. Proszę o uzgodnienie z sekcją czy należy doliczyć dodatkowe koszty VAT , inne koszty podatkowe.

Przedpłata (faktura proforma) – termin płatności min. 14 dni ze względu na obieg dokumentów.

Zamówienia usług i dostaw z innych jednostek UW (noty wewnętrzne), np. wypożyczenia z BUW, zlecenia analiz laboratoryjnych – zgodnie z Komunikatem Kwestora nr 4/2017

WAŻNE. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość udokumentowania kwoty, która obciąża koszty projektu.

Kwota noty: PLN

Zamówienia na sprzęt komputerowy

Dział Wsparcia Informatycznego (DWI) realizuje następujące zakupy informatyczne:

Pełnomocnik ds. informatyzacji i cyfryzacji na Wydziale Archeologii

mgr Ireneusz Nazaruk
e-mail: ireneusznazaruk@uw.edu.pl

Proszę o kontakt z Pełnomocnikiem ds. informatyzacji przed dokonaniem zakupu sprzętu i oprogramowania.

Kontakt do DWI UW:  http://dwi.it.uw.edu.pl/ 

Dokumenty dotyczące zakupów środków trwałych, aparatury specjalnej i wartości niematerialnych i prawnych (m.in. oprogramowania)

 

Bilety – podróże zagraniczne – kolejowe, samolotowe, promowe, autokarowe

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie.

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

umowa DZP-362-106/2019 została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie.

Bilety krajowe

Podróż samolotem

Bilet lotniczy komunikacji krajowej należy zakupić, zgodnie z umową przetargową nr DZP-362-106/2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Biura WhyNotTravel.

Podróż pociągiem lub autobusem

 • Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej (pracownika) może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu.
 • Bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

Zakup biletu przez Internet

Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC przez stronę PKP Intercity.
Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).
Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.
Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.
W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

Dostawy artykułów papierniczych

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-102/2021  na sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05  na okres 12 miesięcy od dnia 01.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty

Umowa nr DZP-362/102/2021 została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

Dostawy artykułów biurowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/118/2021 prowadzonego w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

[Pismo przewodnie]

Umowa DZP-362/118/2021 została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (tonery)

 • W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/67/2021  na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”  została wybrana firma TonaTuszu.pl Sp z o.o z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 87 w Warszawie (00-844 ). Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy tj. od dnia  1 listopada  2021 r. do dnia 31  października 2022 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

  [Formularz zamówienia DZP-362.67.2021]

  [Katalog zamówienia]

  Umowa DZP-362-67/2021 została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

  Artykuły higieniczne

 • W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-110/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2021″ została wybrana firma ADATEX Grabarczyk Robert  ul. Dr Perzanowskiej 61GA 26-610 Radom na okres 12 miesięcy od dnia 07.01.2021 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.
 • [Pismo]
 • [Formularz zamówienia]
 • Umowa DZP-362/117/2021  została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

Woda pitna

Sukcesywne dostawy wody pitnej źródlanej dla potrzeb pracowników Uniwersytetu Warszawskiego – firma Piastpol

Umowa nr BG-362/50/2022 

Umowa została zawarta na podstawie art 275 pkt 1 z ustawy 11 września 2019 r. PZP obowiązuje od 26.08.2022 r. do 26.08.2024 lub do wyczerpania kwoty umowy. 

umowa nr BG-362-224/2020 zakończyła się 8.08.2022

  Ubezpieczenie

Umowa Ergo Hestia WA50/001731/21/A

 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat”

Nr umowy DZP-362-167/2019/I

Umowa z firmą O-PAL sp. z o. o. obowiązuje od 13.0.2020 do 13.08.2024 lub do wyczerpania kwoty

Umowa została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uwaga: przed dokonaniem zamówienia proszę sprawdzić czy została podpisana umowa na dostawy/usługi sukcesywne. Jeśli jest podpisana umowa proszę o składanie zamówienia w firmie wyłonionej w przetargu zgodnie z zawartą umową.

Dostawy artykułów papierniczych

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-102/2021  na sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05  na okres 12 miesięcy od dnia 01.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty

Umowa nr DZP-362/102/2021 została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

Dostawy artykułów biurowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/118/2021 prowadzonego w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

[Pismo przewodnie]

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (tonery)

 • W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/67/2021  na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”  została wybrana firma TonaTuszu.pl Sp z o.o z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 87 w Warszawie (00-844 ). Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy tj. od dnia  1 listopada  2021 r. do dnia 31  października 2022 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

  [Formularz zamówienia DZP-362.67.2021]

  [Katalog zamówienia]

  Umowa DZP-362-67/2021 została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

  Artykuły higieniczne

 • W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-110/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2021″ została wybrana firma ADATEX Grabarczyk Robert  ul. Dr Perzanowskiej 61GA 26-610 Radom na okres 12 miesięcy od dnia 07.01.2021 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.
 • [Formularz zamówienia]
 • Umowa DZP-362/117/2021  została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.
 • [Pismo]

Woda pitna

Sukcesywne dostawy wody pitnej źródlanej dla potrzeb pracowników Uniwersytetu Warszawskiego – firma Piastpol

Umowa nr BG-362/50/2022 – Umowa została zawarta na podstawie art 275 pkt 1 z ustawy 11 września 2019 r. PZP obowiązuje od 26.08.2022 r. do 26.08.2024 lub do wyczerpania kwoty umowy. 

Uwaga: umowa nr BG-362-224/2020 zakończyła się 8.08.2022

  Ubezpieczenie

Umowa Ergo Hestia WA50/001731/21/A

Wywóz niebezpiecznych odpadów

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat”

Nr umowy DZP-362-167/2019/I – Umowa z firmą O-PAL sp. z o. o. obowiązuje od 13.0.2020 do 13.08.2024 lub do wyczerpania kwoty

Umowa została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Bilety – podróże zagraniczne i krajowe – kolejowe, samolotowe, promowe, autokarowe

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie.

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

Umowa DZP-362-106/2019 została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie.

 

Zamówienia na sprzęt komputerowy

Dział Wsparcia Informatycznego (DWI) realizuje następujące zakupy informatyczne:

Pełnomocnik ds. informatyzacji i cyfryzacji na Wydziale Archeologii

mgr Ireneusz Nazaruk
e-mail: ireneusznazaruk@uw.edu.pl

Proszę o kontakt z Pełnomocnikiem ds. informatyzacji przed dokonaniem zakupu sprzętu i oprogramowania.

Kontakt do DWI UW:  http://dwi.it.uw.edu.pl/ 

Dokumenty dotyczące zakupów środków trwałych, aparatury specjalnej i wartości niematerialnych i prawnych (m.in. oprogramowania)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU, BĘDĄCEGO NA STANIE WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UW, NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA I PROWADZENIA BADAŃ

regulamin korzystania ze sprzętu WA UW uzupełniony 09.06.21-1

Certyfikaty

[Formularz] –  wymagane wypełnienie dwóch arkuszy i uzyskanie podpisu Dziekana i Pełnomocnika Kwestora

[Procedura zakupu]

Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego