Formularze

Zasady sporządzania umów i rachunków

Umowy należy zawierać wyłącznie w języku polskim,  zasada ta dotyczy także wystawionych rachunków. Tłumaczenia udostępnione są jedynie w celu ułatwienia osobom obcojęzycznym zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.
Uwaga: umowy prosimy drukować DWUSTRONNIE.

Terminy wypłat

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

 

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW

Wzór umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW

Umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW

Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem UW

Umowa przewozu osób

Formularze ZUS dla osób spoza UW:

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE NR 193 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych  M.2020.370.Zarz.193

>> Zarządzenie nr 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych  [ENGLISH] M.2019.226.Zarz.82

Zagraniczne podróże służbowe:

Informacje szczegółowe: strona Biura Współpracy z Zagranicą UW

Zakup biletów i usługi wizowania

W  wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie. http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

Pracownik planujący zagraniczną podróż służbową powinien:

Umowa finansowania wyjazdów zagranicznych osób niebędących pracownikami, doktorantami, studentami UW

    • Wzór zobowiązania UW do sfinansowania kosztów poniesionych przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami i studentami UW w ramach realizacji zadań Uniwersytetu Warszawskiego- uwaga: Niezależnie od ww. umowy udział takich osób w zadaniach Uniwersytetu następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej regulującej zakres wykonywanych prac oraz wysokość wynagrodzenia.     Innym rozwiązaniem może być dodanie do umów cywilno-prawnych zawieranych z tymi osobami zobowiązania UW do pokrycia kosztów wyjazdu.     Ponadto, w związku z tym, że nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu, jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet [→http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne/]

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania[aktualny wniosek wyjazdowy]

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG

Krajowe podróże służbowe:

Pracownik planujący krajową podróż służbową powinien:

Podróż samochodem prywatnym:

Stawki diet, limitu na noclegi, ryczałtów na podróże lokalne oraz dla podróżujących samochodem prywatnym – stawki za 1 km przebiegu podróży

Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego

Wypełnia osoba zapraszająca lub opiekun gościa. Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego stanowi załącznik do zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu (M.2019.27.Zarz.11)

 

ZAKUPY

ZARZĄDZENIE NR 294 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów [Treść zarządzenia] [zmiany] załącznik – wersja edytowalna Traci moc zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r.

Dostawy artykułów papierniczych

[Pismo] [Formularz zamówienia – wersja edytowalna] [Formularz zamówienia]

Dostawy papieru ekologicznego

Dostawy artykułów biurowych

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (tonery)

Ujednolicony druk zamówienia na sprzęt komputerowy

Certyfikaty

[Formularz] – [Procedura zakupu]

Regulamin gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

regulamin samochody pop (2)