Formularze

Kontakt w sprawie wniosków grantowych:

Wydział Archeologii, Szkoła Główna, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

pok. 103

mgr Krystyna Dudzińska

tel. 22 55 22819, e-mail:  k.dudzinska@uw.edu.pl

Kontakt w sprawie środków przyznanym z subwencji poszczególnym Katedrom i doktorantom:

pok. 119

Magdalena Kijewska: telefon: +48 22 55 22 847

e-mail:  mk.kijewska@uw.edu.pl

Dagmara Kulbicka: telefon: +48 22 55 22 848

e-mail:  d.kulbicka@uw.edu.pl

 

– wnioski krajowe: Biuro Obsługi Badań

– wnioski zagraniczne: Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych

Informacja o grantach wewnętrznych UW

UWAGA: w niektórych wnioskach (np. do programów Ministra Kultury obowiązują limity wniosków z danej jednostki tj. UW)

– dokumenty niezbędne w przypadku projektów międzynarodowych

Dla projektów z wyodrębnionym rachunkiem bankowym:

– druk – wyodrębnienie rachunku bankowego

informacja o kwalifikowalności VAT

Zamknięcie projektu:

Wniosek o zamknięcie wyodrębnionego rachunku bankowego –  druk

W sprawach poszczególnych projektów  należy kontaktować się z wyznaczonym w sekcji opiekunem projektu lub pełnomocnikiem Kwestora.

 

 

 

Umowy związane z prowadzeniem zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych składane są w sekcji studenckiej.

Pozostałe umowy składane są w sekcji finansowej Wydziału Archeologii (pok. 119 (środki Katedr, doktoranci) lub w pok. 118a i 119 u opiekunów poszczególnych projektów.

Zasady sporządzania umów i rachunków

Umowy należy zawierać wyłącznie w języku polskim, zasada ta dotyczy także wystawionych rachunków. Tłumaczenia udostępnione są jedynie w celu ułatwienia osobom obcojęzycznym zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.
Uwaga: umowy prosimy drukować DWUSTRONNIE.

Terminy wypłat

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

>> Umowa o odpłatności za studia podyplomowe stanowi załącznik nr 16 do
zarządzenia;

 • >>Umowa o odpłatności za studia podyplomowe finansowane przez osobę trzecią stanowi załącznik nr 17 do zarządzenia;
  >> Umowa o odpłatności za studia niestacjonarne/w języku angielskim na
  Uniwersytecie Warszawskim finansowane przez osobę trzecią stanowi
  załącznik nr 18 do zarządzenia;

 • >> Umowa o realizację i finansowanie stypendium naukowego w projektach
  badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
  stanowi załącznik nr 19 do zarządzenia;

>> Umowa wydawnicza stanowi załącznik nr 20 do zarządzenia;

Umowy wolontariackie

Centrum wolontariatu UW

Do pobrania wzory dokumentów w języku polskim:

 1. wzór porozumienia ogólnego (DOCX 31 KB)
 2. wzór zgody rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej (DOCX 15 KB) 
 3. wzór wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (DOCX 14 KB) 

Do pobrania wzory dokumentów w języku angielskim:

 1. wzór porozumienia ogólnego (DOCX 36 KB)
 2. wzór zgody rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej w języku angielskim (DOCX 15 KB)
 3. wzór wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (DOCX 14 KB) 

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne UW.

 • Formularze ZUS dla osób spoza UW:

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.
Instrukcja
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Aktualizacja 14.05.2021 r.
Link do strony ZUS

Wynagrodzenie etatowe i dodatki do wynagrodzeń

Na stronie Biura Spraw Pracowniczych dostępne są druki dotyczące zatrudnienia, dodatków (zadaniowych, funkcyjnych), wynagrodzenia uzupełniającego, wprowadzenia zmian do danych osobowych, itp.

Link do strony BSP: http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

Kontakt: http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/sekcje-w-biurze-spraw-pracowniczych/

 

Świadczenia socjalne – informacja na stronie Biura Spraw Socjalnych

Formularze – dofinansowanie wczasów pod gruszą, dofinansowanie świąt, itp.

Podróż samochodem prywatnym:

Stawki diet, limitu na noclegi, ryczałtów na podróże lokalne oraz dla podróżujących samochodem prywatnym – stawki za 1 km przebiegu podróży

Regulamin gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

regulamin samochody pop (2)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU, BĘDĄCEGO NA STANIE WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UW, NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA I PROWADZENIA BADAŃ

regulamin korzystania ze sprzętu WA UW uzupełniony 09.06.21-1

umowa użyczenia sprzętu specjalistycznego.

Dokumenty należy złożyć w sekcji finansowej

-pok. 119 – środki Katedr, doktoranci, ćwiczenia terenowe

-pok. 118a i 119 – projekty – u poszczególnych opiekunów projektów w sekcji finansowej

Krajowe podróże służbowe

Niezbędne dokumenty:

Pracownik i doktorant oraz studenci:

Osoby spoza UW:

Osoby z innych jednostek budżetowych – w związku z tym,  że dla osób z zewnątrz nie jest wypłacana zaliczka proponuje się rozliczenie ich wyjazdu poprzez notę wystawioną przez jednostkę macierzystą.

Wzory dokumentów:

Osoby, które nie są zatrudnione w innych jednostkach budżetowych:

 • Umowa cywilno-prawna dla osób spoza UW regulująca zakres prac , wysokość wynagrodzenia i zakres finansowania.
 • Umowa o finansowanie wyjazdów krajowych/zagranicznych spoza UW –plik do wypełnienia

Wyjazd grupy osób (projekt, ćwiczenia terenowe):

Jeśli koszty dotyczą kilku osób, proszę na preliminarzu zaznaczyć kogo dotyczą i kto będzie osobą rozliczającą. Do rozliczenia proszę dołączyć informację kto pokrywał koszty grupy i dla kogo ma być dokonany zwrot i z jakiego źródła finansowania.

W przypadku wyjazdów w ramach realizacji projektów (z subwencji, grantów, itd.) wniosek winien być zainicjowany i parafowany przez kierownika projektu.

Podstawa prawna – diety:

Zaliczka na podróż dla pracownika:

Uwaga: jeśli zaliczka na wyjazd dotyczy usług i zakupów w celu realizacji projektu proszę załączyć preliminarz z opisem kosztów: ich celowości związanej z realizowanym projektem ( np. poprzez odniesienie do punktu budżetu.

Uwaga:  Zaliczka nie może być zatwierdzona do wypłaty, jeżeli występujący o zaliczkę nie rozliczył się z poprzedniej – por. ust. 8 w Zarządzenie nr 15 z 17 kwietnia 2007 (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wypłat i rozliczeń zaliczek gotówkowych
na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

Wysokość diety krajowej dla pracowników:

 • dieta w podróży krajowej -od 1 stycznia 2023 – 45 zł; od 28 lipca do 31 grudnia 2022 wynosi  38 zł  (do 27.07.2022 – 30 zł),

Na podstawie ww. diety pozostałe koszty będą wynosiły :

 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej9 zł – od 01.01.2023l; (7,60 zł do 31.12.2022 i do 27 lipca 2022 –  6 zł) – 20% diety;
 • ryczałt za nocleg, 67,50 zł od 01.01.2023 stanowiący 150% diety (do 31.12.2022– 57 zł i do 27 lipca 2022 –  45 zł).
 • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. 900 zł – od 01.01.2023 ( do 31.12.2022 do 760 zł (do 27.07.2022 – 600 zł).
 • Przyjmuje się, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  śniadanie – 25% diety (od 01.2023 – 11,25 zł)

  obiad – 50% diety (od. 01.01.2023- 22,50 zł)

  kolacja – 25% diety (od 01.01.2023 – 11,25 zł)

  Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:
  1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

  Dieta nie przysługuje:
  1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika

  2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Bilety krajowe

Podróż samolotem

Bilet lotniczy komunikacji krajowej należy zakupić, zgodnie z umową przetargową nr DZP-362-106/2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Biura WhyNotTravel.

Podróż pociągiem lub autobusem

 • Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej (pracownika) może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu.
 • Bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

Zakup biletu przez Internet

Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC przez stronę PKP Intercity.
Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).
Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.
Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.
W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

Podróż samochodem – dokumenty

 

 

Wnioski wyjazdowe należy złożyć w sekcji finansowej Wydziału Archeologii (pok. 119, 118a)

Urlop naukowy – Dziekanat Wydziału Archeologii

Rozliczenie wyjazdu – e-mail do sekcji obrotu zagranicznego Kwestury UW

Zagraniczne podróże służbowe

NOWE stawki obowiązujące od 29 listopada 2022:

http://bob.uw.edu.pl/diety_zagraniczne/

Stawki obowiązujące do 28 listopada 2022: WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG

1. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3.
2. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi
odpowiednio:
1) śniadanie – 15% diety;
2) obiad – 30% diety;
3) kolacja – 30% diety

Warunki, w tym rodzaj i wysokość świadczeń przysługujących studentom
i doktorantom oraz innym osobom niebędącym pracownikami UW, wyjeżdżających za granicę w ramach wykonywania zadań Uniwersytetu, ustalają osoby wymienione w § 7 Zarządzenia Rektora nr 28 (tj. kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do pracowników, studentów
i doktorantów danej jednostki organizacyjnej
).

Wyjazdy zagraniczne finansowane z zewnętrznych źródeł w ramach
programów, projektów i porozumień międzynarodowych i krajowych, realizowane są zgodnie zasadami dla nich przewidzianymi (dotyczy to m.in. programu Erasmus oraz programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej)

Informacje szczegółowe: strona Biura Współpracy z Zagranicą UW

Niezbędne dokumenty:

PRACOWNIK UW, STUDENT, DOKTORANT

OSOBY SPOZA UW

Zaliczka i rozliczenie wyjazdu zagranicznego

 • Wypłata gotówki – w polu przeznaczonym na numer konta proszę wpisać AUTOWYPŁATA i oddział banku Millennium
 • Ponadto, w związku z tym, że nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu, jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet [→http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne/]. Uwaga noty powinny być wystawiana dla każdego projektu/źródła finansowania osobno.
 • Obieg dokumentów wniosek i rozliczenie:  informacja Kwestury UW 
 • Rozliczenie wyjazdu – e-mail do :   Sekcja Obrotu Zagranicznego Kwestura UW 

Zakup biletów i usługi wizowania

Uwaga: w przypadku zamówienia biletów z WHYNOTTRAVEL – każde zamówienie prosimy wysyłać w odpowiedzi na pierwszego maila z Whynottravel, tak by sprawa była traktowana jako jedno zamówienie. Rozpoczynanie nowej korespondencji lub zmiana jej tytułu może powodować rozpoczynanie nowej sprawy i nową wycenę biletu.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie. http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

Druk – zlecenie usługi wizowania

Podróż samolotem

Bilet lotniczy komunikacji krajowej należy zakupić, zgodnie z umową przetargową nr DZP-362-106/2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Biura WhyNotTravel.

Podróż pociągiem lub autobusem

 • Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej (pracownika) może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu.
 • Bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

Zakup biletu przez Internet

Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC przez stronę PKP Intercity.
Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).
Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.
Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.
W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

Podróż samochodem- dokumenty

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania”.

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania[aktualny wniosek wyjazdowy].

Uwaga:

Zgodnie z ww. Zarządzeniem (par. 7):

4. Akceptację wyjazdu należy poprzedzić analizą jej celowości i kosztów,
zakresu świadczeń strony zagranicznej (zapraszającej) oraz możliwości finansowych Uniwersytetu Warszawskiego i jednostki organizacyjnej.

Uwaga: jeśli zaliczka na wyjazd dotyczy usług i zakupów w celu realizacji projektu proszę załączyć preliminarz z opisem kosztów: ich celowości związanej z realizowanym projektem ( np. poprzez odniesienie do punktu budżetu.

Wyjazd grupy osób (projekt, ćwiczenia terenowe):

Jeśli koszty dotyczą kilku osób, proszę na preliminarzu zaznaczyć kogo dotyczą i kto będzie osobą rozliczającą. Do rozliczenia proszę dołączyć informację kto pokrywał koszty grupy i dla kogo ma być dokonany zwrot i z jakiego źródła finansowania.

5. W przypadku wyjazdów w ramach realizacji projektów (BST, grantów,
strukturalnych, itd.) wniosek winien być zainicjowany i parafowany przez kierownika projektu.

Dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (w tym także w czasie wyjazdów zagranicznych

W przypadku konieczności zakupu dodatkowego ubezpieczenia finansowanego z projektu badawczego proszę o kontakt z pracownikami sekcji finansowej Wydziału w celu weryfikacji kwalifikowalności kosztów oraz weryfikacji czy wymagana jest zgoda Kanclerza.

 

 

Dokumenty należy złożyć w sekcji finansowej Wydziału Archeologii UW (pok. 118a lub 119)

Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego

Sprawy formalne: przed pobytem gościa należy wypełnić formularz i złożyć do sekcji finansowej (pok. 118a lub 119).

Uwaga:  w przypadku gości zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej pobyt rozliczany jest notą zewnętrzną (delegacja jest składania w jednostce macierzystej).

Uwaga: Zaproszenie wypełnia osoba zapraszająca lub opiekun gościa. Na formularzu niezbędna jest akceptacja Dziekana i Pełnomocnika Kwestora. Zaliczka może być pobrana przez opiekuna gościa.

Sekcja finansowa przesyła na tej podstawie informację do BWZ na adres international@uw.edu.pl

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie – informacja na stronie BWZ (informacja o zniżkach w obiektach UW i innych hotelach w Warszawie )

Dom gościnny Hera
ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa
Zakwaterowanie w tzw. “części doktoranckiej” – tylko za pośrednictwem BWZ.

Dom gościnny Sokrates
ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

Podróż gościa – krajowego lub  z zagranicy

W przypadku rozliczania kosztów podróży obowiązują procedury tak jak dla pracowników UW.

Podróż samolotem

Bilet lotniczy komunikacji krajowej należy zakupić, zgodnie z umową przetargową nr DZP-362-106/2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Biura WhyNotTravel.

Podróż pociągiem lub autobusem

 • Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej (pracownika) może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu.
 • Bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

Zakup biletu przez Internet

Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC przez stronę PKP Intercity.
Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).
Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.
Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.
W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

 

Rozliczenie pobytu

Rozliczenie z podpisami gościa składane jest w sekcji finansowej Wydziału Archeologii pok. 118a lub 119:

Zaliczka dla opiekuna gościa:

Uwaga:  Zaliczka nie może być zatwierdzona do wypłaty, jeżeli występujący o zaliczkę nie rozliczył się z poprzedniej (dotyczy to także zaliczek pobranych na inny cel) –  por. ust. 8 w Zarządzenie nr 15 z 17 kwietnia 2007 (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wypłat i rozliczeń zaliczek gotówkowych
na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego stanowi załącznik do zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu (M.2019.27.Zarz.11)

 

 • KONFERENCJA – organizacja i preliminarz

Preliminarz kosztów konferencji  – po wypełnieniu proszę o przekazanie do Sekcji finansowej Wydziału Archeologii

Informacje ogólne – organizacja konferencji i wystaw, wynajem sal na UW

 

 

 

ZAKUPY

Uwaga: przed dokonaniem zakupu proszę sprawdzić, czy dostawy lub usługi wykonywane są w ramach umów sukcesywnych

Link na stronie: https://www.archeologia.uw.edu.pl/sekretariaty/formularze/

Kontakt w sprawie składania zamówień publicznych na Wydziale Archeologii – sekcja finansowa:

Magdalena Matera, e-mail: md.matera@uw.edu.pl  Tel. +48 22 55 22 802

Wniosek w sprawie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 294 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów

Traci moc zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r.

Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych [Więcej]

Publikacja ogłoszeń w BIP UW dla zamówień publicznych o wartości niższej niż 130tys. zł oraz art. 11 ust. 5 pkt 1, 2

[formularz-BIP_UW]

Procedury zakupu

Przed dokonaniem zakupu materiałów i zleceniem usług proszę o zgłoszenie planowanych wydatków do sekcji finansowej Wydziału (opiekunowi – dla projektów; dla subwencji – po. 119 (p. Magdalena Kijewska lub p. Dagmara Kulbicka)

Preliminarz wydatków powinien objąć  planowane zakupy materiałów, usługi,  aparaturę/środki trwałe. Dodatkowo: nr PSP/nazwę Katedry, źródło finansowania, planowany okres wydatkowania. Proszę o uzgodnienie z sekcją czy należy doliczyć dodatkowe koszty VAT , inne koszty podatkowe.

Przedpłata (faktura proforma) – termin płatności min. 14 dni ze względu na obieg dokumentów.

Zaliczka – ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wypłat i rozliczeń zaliczek gotówkowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

Uwaga:  Zaliczka nie może być zatwierdzona do wypłaty, jeżeli występujący o zaliczkę nie rozliczył się z poprzedniej, wyjątki i szczegóły dotyczące zakupówZarządzeniu nr 15 z 17 kwietnia 2007 (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

Zamówienia usług i dostaw z innych jednostek UW (noty wewnętrzne), np. wypożyczenia z BUW, zlecenia analiz laboratoryjnych – zgodnie z Komunikatem Kwestora nr 4/2017

WAŻNE. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość udokumentowania kwoty, która obciąża koszty projektu. Dla każdego projektu  / źródła finansowania musi być osobno wystawiona nota.

Kwota noty: PLN

Zamówienia na sprzęt komputerowy

Dział Wsparcia Informatycznego (DWI) realizuje następujące zakupy informatyczne:

Pełnomocnik ds. informatyzacji i cyfryzacji na Wydziale Archeologii

mgr Ireneusz Nazaruk
e-mail: ireneusznazaruk@uw.edu.pl

Proszę o kontakt z Pełnomocnikiem ds. informatyzacji przed dokonaniem zakupu sprzętu i oprogramowania.

Kontakt do DWI UW:  http://dwi.it.uw.edu.pl/ 

Dokumenty dotyczące zakupów środków trwałych, aparatury specjalnej i wartości niematerialnych i prawnych (m.in. oprogramowania)

 

Uwaga: przed dokonaniem zamówienia proszę sprawdzić czy została podpisana umowa na dostawy/usługi sukcesywne. Jeśli jest podpisana umowa proszę o składanie zamówienia w firmie wyłonionej w przetargu zgodnie z zawartą umową.

Aktualny wykaz umów znajduje się na stronie Działu Zamówień Publicznych po zalogowaniu: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/

 

Artykuły papiernicze

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/162/20212 prowadzonego w trybie podstawowym na “Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 15 listopada 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa nr DZP-362/162/2022 została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Dostawy artykułów biurowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/118/2021 prowadzonego w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

[Pismo przewodnie]

 

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (tonery)

 • W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/114/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”  została wybrana firma AUTOMATYKA BIUROWA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, Ul. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, tel./ 22 120 22 00, Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy tj. od dnia  4 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

  Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

  Umowa nr DZP-362/114/2022 została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Papierowe artykuły higieniczne

  W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/153/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego″ została wybrana firma ADATEX Grabarczyk Robert  ul. Dr Perzanowskiej 61GA 26-610 Radom. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 16 listopada 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

  Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

  Umowa nr DZP-362/153/2022 została zawarta na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Woda pitna

Sukcesywne dostawy wody pitnej źródlanej dla potrzeb pracowników Uniwersytetu Warszawskiego – firma Piastpol

Umowa nr BG-362/50/2022 – Umowa została zawarta na podstawie art 275 pkt 1 z ustawy 11 września 2019 r. PZP obowiązuje od 26.08.2022 r. do 26.08.2024 lub do wyczerpania kwoty umowy. 

Uwaga: umowa nr BG-362-224/2020 zakończyła się 8.08.2022

 

Wywóz niebezpiecznych odpadów

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat”

Nr umowy DZP-362-167/2019/I – Umowa z firmą O-PAL sp. z o. o. obowiązuje od 13.0.2020 do 13.08.2024 lub do wyczerpania kwoty

Umowa została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Usługi pocztowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/134/2022 prowadzonego w trybie podstawowym na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. 2012 poz 1529)” została zawarta z firmą Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940), ulica Rodziny Hiszpańskich 8. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres od dnia 01.09.2022r. do dnia 01.09.2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze od 0 g do 20 000 g oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego. Przez powszechne usługi pocztowe należy rozumieć, zgodnie z art. 3 pkt 25 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku (tj. Dz. U. 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), usługi polegające na:

a) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:

– przesyłek listowych do 2000 g, w tym przesyłek poleconych i listów zagranicznych w tym poleconych,

– paczek pocztowych do 10 000 g w obrocie krajowym,

b) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek listowych i paczek pocztowych do 20 000 g;

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Biuro Rektoratu (Kancelaria Ogólna)

Umowa została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

 

 Dostawy telefonów komórkowych

 

 Bilety – podróże zagraniczne i krajowe – kolejowe, samolotowe, promowe, autokarowe

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie.

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

Umowa DZP-362-106/2019 została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie.

 

Usługi dostarczania i podawania posiłków (catering) – wyłoniono dwie firmy:

 • Firma „Olimpiada” Krzysztof Szymański

– W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi dostarczania i podawania posiłków (catering)”  w części 2 została wybrana firma „Olimpiada” Krzysztof Szymański, ul.  Józefa Bema 87 lok. 3U, 01-233 Warszawa. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy, lub do wyczerpania kwoty umowy. Umowa dotyczy świadczenia usług na terenie Warszawy.

Numer i data zawarcia umowy: DZP-362/104/2022/2, 16.11.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy

Podstawa prawna: art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych

Jednostka organizacyjna UW odpowiedzialna za koordynację: Biuro Gospodarcze

Ewentualne pytania lub problemy, w szczególności nienależytą realizację umowy, należy zgłaszać na adres e-mail: a.zabadala@uw.edu.pl,  lub nr tel. 22 55 20 595

Formularz zamówienia

Zamówienia należy składać na adres e-mail: szymanski_krzysztof@tlen.pl oraz zamowienia@szymanskicatering.pl równocześnie do wiadomości a.zabadala@uw.edu.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMÓWIENIA

 

 • Firma Granatoil Graniszewscy Sp. j. Oddział Zagórze

– W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi dostarczania i podawania posiłków (catering)”  w części 1 została wybrana firma Granatoil Graniszewscy Sp. j., Oddział Zagórze, ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin.

Z ww. firmą została zawarta w dn. 20.10.2022 umowa na okres 12 miesięcy, lub do wyczerpania kwoty umowy. Umowa dotyczy świadczenia usług na terenie Warszawy.

Numer i data zawarcia umowy: DZP-362/104/2022, 20.10.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy

Podstawa prawna: art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych

Jednostka organizacyjna UW odpowiedzialna za koordynację: Biuro Gospodarcze

Ewentualne pytania lub problemy, w szczególności nienależytą realizację umowy, należy zgłaszać na adres e-mail:a.zabadala@uw.edu.pl,  lub nr tel. 22 55 20 595

Zamówienia należy składać na adres e-mail: catering@willazagorze.pl, równocześnie do wiadomości a.zabadala@uw.edu.pl

Uwaga: w przypadku konieczności zakupu usług restauracyjnych lub poza Warszawą proszę o kontakt z sekcją finansową

 

Dostawy mebli

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/31/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną sprzedaż i dostawę wyposażenia meblowego wraz z montażem” została zawarta z firmą Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska z siedzibą w Puławach (24-100), ulica Skowieszyńska 24.Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 24 miesięcy od dnia 15 września2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze.

Formularz, katalog oraz wzornik kolorystyki dostępne są na stronie https://bg.uw.edu.pl/meble2022

Umowa została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Domeny internetowe

Aktualny dostawca domen internetowych dla UW: firma AGNAT Sp. z o.o. obsługująca portal domena.pl.

Aktualna lista domen internetowych i jednostek, które się nimi opiekują: it.sp.uw.edu.pl/dwi/DWIdlaUW/Domeny.

Zakup i przedłużenie (co roku) domeny wymaga złożenia zapotrzebowania potwierdzającego źródło finansowania i decyzję o wydatkowaniu środków. Skan zapotrzebowania zaakceptowanego przez Dziekana i Pełnomocnika Kwestora należy przekazać na adres: domenyUW@adm.uw.edu.pl.

takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

 

 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat”

Nr umowy DZP-362-167/2019/I

Umowa z firmą O-PAL sp. z o. o. obowiązuje od 13.0.2020 do 13.08.2024 lub do wyczerpania kwoty

Umowa została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

  Ubezpieczenie

Umowa Ergo Hestia WA50/001731/21/A

Informacje szczegółowe

 

Zamówienia na sprzęt komputerowy

Dział Wsparcia Informatycznego (DWI) realizuje następujące zakupy informatyczne:

Pełnomocnik ds. informatyzacji i cyfryzacji na Wydziale Archeologii

mgr Ireneusz Nazaruk
e-mail: ireneusznazaruk@uw.edu.pl

Proszę o kontakt z Pełnomocnikiem ds. informatyzacji przed dokonaniem zakupu sprzętu i oprogramowania.

Kontakt do DWI UW:  http://dwi.it.uw.edu.pl/ 

Dokumenty dotyczące zakupów środków trwałych, aparatury specjalnej i wartości niematerialnych i prawnych (m.in. oprogramowania)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU, BĘDĄCEGO NA STANIE WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UW, NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA I PROWADZENIA BADAŃ

regulamin korzystania ze sprzętu WA UW uzupełniony 09.06.21-1

Proszę o przesłanie wypełnionego dokumentu do sekcji finansowej na adres mailowy opiekuna projektu.

Certyfikaty na potrzeby pozostałych pracowników Wydziału – proszę o kontakt z Dyrektor Administracyjną p. Magdaleną Nowakowską e-mail: wa.dyrektor.adm@uw.edu.pl

Certyfikaty

[Formularz] –  wymagane wypełnienie dwóch arkuszy i uzyskanie podpisu Dziekana i Pełnomocnika Kwestora

[Procedura zakupu]

Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego