Formularze

Zasady sporządzania umów i rachunków

Umowy należy zawierać wyłącznie w języku polskim, zasada ta dotyczy także wystawionych rachunków. Tłumaczenia udostępnione są jedynie w celu ułatwienia osobom obcojęzycznym zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.
Uwaga: umowy prosimy drukować DWUSTRONNIE.

Terminy wypłat

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Na stronie Biura Spraw Pracowniczych dostępne są druki dotyczące zatrudnienia, dodatków (zadaniowych, funkcyjnych), wynagrodzenia uzupełniającego, wprowadzenia zmian do danych osobowych, itp.

Link do strony BSP: http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

Kontakt: http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/sekcje-w-biurze-spraw-pracowniczych/

 

Świadczenia socjalne – informacja na stronie Biura Spraw Socjalnych

– dofinansowanie wczasów pod gruszą, dofinansowanie świąt, itp.

Kontakt w sprawie wniosków grantowych:

dr Katarzyna Radziwiłko

tel. 48 225522802

email: k.radziwilko@uw.edu.pl

– wnioski krajowe: Biuro Obsługi Badań

– wnioski zagraniczne: Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych

Informacja o grantach wewnętrznych UW

UWAGA: w niektórych wnioskach (np. do programów Ministra Kultury obowiązują limity wniosków z danej jednostki tj. UW)

– dokumenty niezbędne w przypadku projektów międzynarodowych

Dla projektów z wyodrębnionym rachunkiem bankowym:

– druk – wyodrębnienie rachunku bankowego

informacja o kwalifikowalności VAT

Zamknięcie projektu:

Wniosek o zamknięcie wyodrębnionego rachunku bankowego –  druk

 

 

Podróż samochodem prywatnym:

Stawki diet, limitu na noclegi, ryczałtów na podróże lokalne oraz dla podróżujących samochodem prywatnym – stawki za 1 km przebiegu podróży

Regulamin gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

regulamin samochody pop (2)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU, BĘDĄCEGO NA STANIE WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UW, NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA I PROWADZENIA BADAŃ

regulamin korzystania ze sprzętu WA UW uzupełniony 09.06.21-1

umowa użyczenia sprzętu specjalistycznego.

ZAKUPY

ZARZĄDZENIE NR 294 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów

Traci moc zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r.

Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych na podstawie § 6 ust 2 Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 16 czerwca 2014 r.

[Więcej(24.10.2017 r.)

Publikacja ogłoszeń w BIP UW dla zamówień publicznych o wartości niższej niż 130tys. zł oraz art. 11 ust. 5 pkt 1, 2

[formularz-BIP_UW]

Procedury zakupu

Przed dokonaniem zakupu materiałów i zleceniem usług proszę o zgłoszenie planowanych wydatków do sekcji finansowej Wydziału

Preliminarz wydatków powinien objąć  planowane zakupy materiałów, usługi,  aparaturę/środki trwałe. Dodatkowo: nr PSP/nazwę Katedry, źródło finansowania, planowany okres wydatkowania. Proszę o uzgodnienie z sekcją czy należy doliczyć dodatkowe koszty VAT , inne koszty podatkowe.

Przedpłata (faktura proforma) – termin płatności min. 14 dni ze względu na obieg dokumentów.

Zamówienia usług i dostaw z innych jednostek UW (noty wewnętrzne), np. wypożyczenia z BUW, zlecenia analiz laboratoryjnych – zgodnie z Komunikatem Kwestora nr 4/2017

 

Zamówienia na sprzęt komputerowy

Dokumenty dotyczące zakupów środków trwałych, aparatury specjalnej i wartości niematerialnych i prawnych (m.in. oprogramowania)

 

Bilety – podróże zagraniczne

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie.

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

Umowa została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Dostawy artykułów papierniczych

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-102/2021  na sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05  na okres 12 miesięcy od dnia 01.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty

[asortyment]

[Formularz zamówienia]

Umowa została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

 

Dostawy artykułów biurowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-111/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2021 r.” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2021 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

[Pismo przewodnie]

[Katalog 2021] ]

Formularz zamówienia 2021]

Umowa została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (tonery)

 • W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/67/2021  na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”  została wybrana firma TonaTuszu.pl Sp z o.o z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 87 w Warszawie (00-844 ). Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy tj. od dnia  1 listopada  2021 r. do dnia 31  października 2022 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

  [Formularz zamówienia DZP-362.67.2021]

  [Katalog zamówienia]

  Umowa została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Artykuły higieniczne

 • W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-110/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2021″ została wybrana firma ADATEX Grabarczyk Robert  ul. Dr Perzanowskiej 61GA 26-610 Radom na okres 12 miesięcy od dnia 07.01.2021 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.
 • [Pismo]
 • [Formularz zamówienia]
 • Umowa została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Krajowe podróże służbowe:

Pracownik planujący krajową podróż służbową powinien:

Zagraniczne podróże służbowe:

Informacje szczegółowe: strona Biura Współpracy z Zagranicą UW

Zakup biletów i usługi wizowania

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie. http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

Pracownik planujący zagraniczną podróż służbową powinien:

PODRÓŻE ZA GRANICĘ OSÓB SPOZA UW

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania[aktualny wniosek wyjazdowy]

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG

Certyfikaty

[Formularz] –  wymagane wypełnienie dwóch arkuszy i uzyskanie podpisu Dziekana i Pełnomocnika Kwestora

[Procedura zakupu]

Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego

 

Dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (w tym także w czasie wyjazdów zagranicznych

W przypadku konieczności zakupu dodatkowego ubezpieczenia finansowanego z projektu badawczego proszę o kontakt z pracownikami sekcji finansowej Wydziału w celu weryfikacji kwalifikowalności kosztów oraz weryfikacji czy wymagana jest zgoda Kanclerza.