Pion prodziekana ds. studenckich

Kadencja 2020-2024

Prodziekan ds. studenckich podlega bezpośrednio Rektorowi UW. Koordynuje prace zespołu, który pomaga realizować zadania określone Statutem UW oraz Regulaminem Studiów na UW.

Prodziekan ds. studenckich (Kierownik Jednostki Dydaktycznej) – dr hab. Agnieszka Tomas

Agnieszka Tomas

Kontakt: ze studentami – wa.student@uw.edu.pl ; dyżury dziekańskie poniedziałek 10-14.00, tylko zdalnie po uprzednim umówieniu się drogą mailową (przynajmniej dzień wcześniej). Z pracownikami – agnieszka.tomas@uw.edu.pl

Dr hab. Agnieszka Tomas jest specjalistką w dziedzinie archeologii rzymskiego pogranicza, armii rzymskiej i osadnictwa cywilnego przy rzymskich bazach wojskowych.

Kompetencje:

Prodziekan ds. studenckich odpowiada za organizację kształcenia na Wydziale Archeologii w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW i przewodniczy Radzie Dydaktycznej, a także odpowiada za:

 • realizację strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia,
 • spójność oferty dydaktycznej na Wydziale Archeologii,
 • jakość prowadzonego kształcenia oraz dobór osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w porozumieniu z kierownikami katedr
 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w porozumieniu z Dziekanem
 • koordynację prac nad przygotowaniem programów studiów oferowanych przez jednostkę
 • nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi oraz kursami oferowanymi przez Wydział
 • zapewnienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia dydaktyki przy współpracy z władzami Wydziału
 • monitorowanie jakości obsługi administracyjnej studentów na Wydziale
 • realizację wytycznych Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW
 • kontakty z Samorządem

Kompetencje jako Kierownik jednostki dydaktycznej:

 • wszelkie decyzje związane z tokiem studiów stacjonarnych,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu USOS,
 • nadzór nad przygotowanie planu zajęć dziennych (również po angielsku),
 • nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej WA UW oraz Komisji Stypendialnej.

Więcej informacji w prezentacji do pobrania:

Obsługa dydaktyki i zakres obowiązków Prodziekana ds. studenckich

Kierownik Studiów Archeologia oraz wiceprzewodnicząca Rady Dydaktycznej kierunków archeologia i Archaeology (Studies in English) – dr Elżbieta Jaskulska

Elżbieta Jaskulska

Kontakt: ejaskulska@uw.edu.pl

Opiekun studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) – dr Sławomir Wadyl

Sławomir Wadyl

Kontakt: s.wadyl@uw.edu.pl

Kierownik Studiów Archaeology (Studies in English) i Opiekun studentów I roku – dr Katarzyna Pyżewicz

PhD Katarzyna Pyżewicz
Katarzyna Pyżewicz

Kontakt: k.pyzewicz@uw.edu.pl

Dr Katarzyna Pyżewicz zajmuje się problematyką paleolitu i mezolitu. Jej głównym zainteresowaniem jest traseologia. Podejmuje się badań mikroskopowych, aby określić funkcję narzędzi wykorzystywanych przez społeczności epoki kamienia. Interesuje się także archeologią eksperymentalną oraz popularyzacją wiedzy archeologicznej.

Koordynator ćwiczeń terenowych – dr Marcin Matera

Marcin Matera
Marcin Matera

Kontakt: marcinmatera@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. rekrutacji (z ramienia prodziekana ds. studenckich) – Marcin Wagner

Marcin Wagner
Marcin Wagner

Kontakt: rekr.archeo@uw.edu.pl

Więcej na temat rekrutacji znajdą Państwo tutaj.

Prodziekan ds. studenckich nadzoruje pracę Sekcji Dziekanatu ds. studenckich.

Rok akademicki 2020/21

Dane dotyczące organizacji studiów, liczebności studentów i obsługi dydaktyki w bieżącym roku akademickim znajdują się w poniższej prezentacji

Studia i studenci archeologii w r. akad. 2020_21