Pion prodziekana ds. studenckich

Kadencja 2020-2024

Prodziekan ds. studenckich podlega bezpośrednio Rektorowi UW. Koordynuje prace zespołu, który pomaga realizować zadania określone Statutem UW oraz Regulaminem Studiów na UW.

Prodziekan ds. studenckich (Kierownik Jednostki Dydaktycznej) – dr hab. Agnieszka Tomas

Agnieszka Tomas

Kontakt: ze studentami – wa.student@uw.edu.pl ; dyżury dziekańskie poniedziałek 10-14.00, tylko zdalnie po uprzednim umówieniu się drogą mailową (przynajmniej dzień wcześniej). Z pracownikami – agnieszka.tomas@uw.edu.pl

Dr hab. Agnieszka Tomas jest specjalistką w dziedzinie archeologii rzymskiego pogranicza, armii rzymskiej i osadnictwa cywilnego przy rzymskich bazach wojskowych.

Kompetencje:

Prodziekan ds. studenckich odpowiada za organizację kształcenia na Wydziale Archeologii w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW i przewodniczy Radzie Dydaktycznej, a także odpowiada za:

 • realizację strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia,
 • spójność oferty dydaktycznej na Wydziale Archeologii,
 • jakość prowadzonego kształcenia oraz dobór osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w porozumieniu z kierownikami katedr
 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w porozumieniu z Dziekanem
 • koordynację prac nad przygotowaniem programów studiów oferowanych przez jednostkę
 • nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi oraz kursami oferowanymi przez Wydział
 • zapewnienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia dydaktyki przy współpracy z władzami Wydziału
 • monitorowanie jakości obsługi administracyjnej studentów na Wydziale
 • realizację wytycznych Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW
 • kontakty z Samorządem

Kompetencje jako Kierownik jednostki dydaktycznej:

 • wszelkie decyzje związane z tokiem studiów stacjonarnych,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu USOS,
 • nadzór nad przygotowanie planu zajęć dziennych (również po angielsku),
 • nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej WA UW oraz Komisji Stypendialnej.

Więcej informacji w prezentacji do pobrania:

Obsługa dydaktyki i zakres obowiązków Prodziekana ds. studenckich

Kierownik Studiów Archeologia oraz wiceprzewodnicząca Rady Dydaktycznej kierunków archeologia i Archaeology (Studies in English) – dr Elżbieta Jaskulska

Elżbieta Jaskulska

Kontakt: ejaskulska@uw.edu.pl

Opiekun studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) – dr Sławomir Wadyl

Sławomir Wadyl

Kontakt: s.wadyl@uw.edu.pl

Kierownik Studiów Archaeology (Studies in English) i Opiekun studentów I roku – dr Katarzyna Pyżewicz

PhD Katarzyna Pyżewicz
Katarzyna Pyżewicz

Kontakt: k.pyzewicz@uw.edu.pl

Dr Katarzyna Pyżewicz zajmuje się problematyką paleolitu i mezolitu. Jej głównym zainteresowaniem jest traseologia. Podejmuje się badań mikroskopowych, aby określić funkcję narzędzi wykorzystywanych przez społeczności epoki kamienia. Interesuje się także archeologią eksperymentalną oraz popularyzacją wiedzy archeologicznej.

Pełnomocnik ds. rekrutacji (z ramienia prodziekana ds. studenckich) – Marcin Wagner

Marcin Wagner
Marcin Wagner

Kontakt: rekr.archeo@uw.edu.pl

Więcej na temat rekrutacji znajdą Państwo tutaj.

Prodziekan ds. studenckich nadzoruje pracę Sekcji Dziekanatu ds. studenckich.

Rok akademicki 2020/21

Dane dotyczące organizacji studiów, liczebności studentów i obsługi dydaktyki w bieżącym roku akademickim znajdują się w poniższej prezentacji

Studia i studenci archeologii w r. akad. 2020_21