Plan zajęć I roku studiów magisterskich

Zajęcia dla I roku studiów II stopnia (magisterskich) – WG NOWEGO PROGRAMU

UWAGA! Najaktualniejsza informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.


Zajęcia w roku akad. 2020/21

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania.

Uwaga: zajęcia w semestrze letnim, będą odbywały się w trybie zdalnym do odwołania. Informacje na temat sal podano na wypadek powrotu do nauczania stacjonarnego. W przypadku zajęć o charakterze praktycznym, decyzje o formie prowadzenia będą ustalane między studentami a prowadzącymi.


I-II.1. Seminarium magisterskie, 60h, zal, 9 ECTS

Seminarium do wyboru z listy seminariów magisterskich.

I-II.2. Zajęcia pomocnicze do seminarium, ćwiczenia/konwersatorium, 3 × 30h, zal, 3 × 2 ECTS

Zajęcia pomocnicze do wyboru z listy zajęć pomocniczych  i konwersatoriów specjalizacyjnych. Zaleca się konsultację doboru zajęć pomocniczych z promotorem.

I-II.3.  Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym (on-line, platforma KAMPUS), ćwiczenia, 10h, zal, 1 ECTS

Prowadzący: W. Więckowski, sem. letni.

W ramach kursu należy wykonać trzy zadania (zaliczenie wszystkich trzech zalicza całość kursu). Terminy otwarcia kolejnych zadań:

 • 8 marca – początek kursu – kurs dostępny dla studentów;
 • 15-18 marca – czas na przesłanie odpowiedzi na zadanie 1;
 • 21 marca – odpowiedź prowadzącego (akceptacja zadania)
 • 29-31 marca – czas na przesłanie odpowiedzi na zadanie 2
 • 4 kwietnia – odpowiedź prowadzącego (akceptacja zadania)
 • 15-18 kwietnia – czas na przesłanie odpowiedzi na zadanie 3
 • 21 kwietnia – odpowiedź prowadzącego (akceptacja zadania)

Zaliczenia w USOS do 25 kwietnia.

I-II.4. Zajęcia wdrożeniowe (I rok nauki), konwersatorium, 2 × 30h, zal, 2 × 2,5 ECTS

 • Gr. I        – A. Smogorzewska (30h) (sem. zim.)/ – D. Szeląg (30h) (sem. let.) – śr. 16.45-18.15, s. 2.06– s. 2.12
 • Gr. II       – A. Dzbyński(30h) (sem. zim.)/ D. Manasterski (30h) (sem. let.) – śr. 9.45-11.15, s. 2.12
 • Gr. III     –  A. Dzbyński(30h) (sem. zim.)/ M. Sobczyk (30h) (sem. let.)  (30h) (sem. let.) – śr.  11.30-13.00, s. 1.09
 • Gr. IV     –- A. Dzbyński(30h) (sem. zim.)/ K. Jakubiak (30h) (sem. let.)  (30h) (sem. let.) – śr. 13.15-14.45, s. 2.06

UWAGA: Zajęcia wdrożeniowe podzielone są na cztery semestry. W ciągu dwóch lat studiów magisterskich student musi zrealizować 120 godzin zajęć.

I-II.5. Archeologia w dobie Nowej Humanistyki, wykład, 30h, semestr I (zimowy), egz, 2 ECTS, – D. Błaszczyk, poniedziałek, 13:15–14:45, s. 2.09

I-II.6. Translatorium – ćwiczenia, 30h, zal, 3 ECTS

  • D. Dzierzbicka – Exploring Scientific Research Papers (30h) (sem. zim.) – pt. 13.15-14.45, s. 2.07A
  • F. Matei-Popescu – Latin epigraphy in English – ZIP (30h) (sem. let.) – pt. 15.00-16.30, s. 1.18
  • Waliszewski – Selected problems of the Mediterranean Archaeology – (30h) (sem. zim.) – wt. 11.30-13.00, s. 2.12
  • Wołoszyn – Cognitive archaeology/Archaeology of mind – (30h) (sem. let.) – wt. 16.45–18.15, s. 2.06A
  • Żelazowski – Sztuka antyczna w źródłach literackich – (30h) (sem. let.) – wt. 11.30-13.00, s. 2.06

I-II.7. Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru), 9 × 30h, zal, 9 × 2 ECTS

Do wyboru z 4 profili tematycznych — lista zajęć konwersatoryjnych .

Można także wybierać zajęcia z puli zajęć pomocniczych, o ile pasują do danego profilu tematycznego. 

I-II.8. Marketing i zarządzanie dla archeologów, konwersatorium, 30h, zal, 2 ECTS – A. Oniszczuk, A. Byszewska-Łasińska, M. Sabaciński

 • Gr. 1 – (sem. let.), pon. 13.15-14.45, s. 2.09
 • Gr. 2. – (sem. let.), pon. 13.15-14.45, s. 1.18
 • Gr. 3 – (sem. let.), śr. 15.00-16.30, s. 2.07

I-II.9. Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN), wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2,5 ECTS

Wykład do wyboru oferty w USOS.

Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów,

W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 120 h OGUN, w tym 60h (5 pkt. ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. Jeśli na I roku student / studentka nie zdąży zapisać się na 60h OGUNu, jest możliwość jego realizacji na II roku bez konieczności warunku i opłat. Zobacz tutaj.

I-II.10. Ćwiczenia powierzchniowe, ćwiczenia, 30h, zal, 1 ECTS

Program studiów II stopnia przewiduje 1 tydzień (5 dni roboczych, tj. 30 h zajęć) badań powierzchniowych. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Prosimy zapoznać się ze stroną: Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

W związku z pandemią powierzchniówki w roku akad. 2020/21 są odwołane, a zaliczenie ich jest przesuwane na kolejny rok akademicki bez warunków i opłat.

I-II.11. Ćwiczenia wykopaliskowe – zal, 150h (=4 tygodnie), 9 ECTS

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W przypadku braku możliwości wyjazdu na 2 miesiące istnieje możliwość przeniesienia obowiązku zaliczenia 150h na kolejny rok bez opłat lub realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Prosimy o kontakt z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą bliżej marca.