Plan zajęć I roku studiów magisterskich

Zajęcia dla I roku studiów II stopnia (magisterskich)

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o zajęciach oraz terminy odbywania zajęć znajdują się w systemie USOS


Zajęcia w roku akad. 2022/23


1. Seminarium magisterskie, 60h, zal, 9 ECTS

Seminarium do wyboru z listy seminariów magisterskich.

2. Zajęcia pomocnicze do seminarium, ćwiczenia/konwersatorium, 3 × 30h, zal, 3 × 2 ECTS

Zajęcia pomocnicze do wyboru z listy konwersatoriów specjalizacyjnych. Zaleca się konsultację doboru zajęć pomocniczych z promotorem. W uzasadnionych przypadkach można wystąpić do Prodziekana ds. studenckich z prośbą o uznanie zajęć spoza programu studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku archeologia (np. zajęć z innych kierunków lub niezaliczonych wcześniej zajęć z I stopnia).

3. Zajęcia wdrożeniowe (I rok nauki), konwersatorium, 2 × 30h, zal, 2 × 2,5 ECTS

  1. Gr. I – D. Szeląg (30h) (sem. zim.)/ D. Błaszczyk (30h) (sem. let.)
  2. Gr. II – I. Jakubczyk (30h) (sem. zim.)/ D. Błaszczyk (30h) (sem. let.)

4. Archeologia w dobie Nowej Humanistyki, wykład, 30h, semestr II (letni), egz, 2 ECTS,

  1. D. Błaszczyk (30h)

5. Translatorium – ćwiczenia, 30h, zal, 3 ECTS (do wyboru z poniższej listy)

  1. P. Jaworski – Selected Problems in Mediterranean Archeology – coin in Mediterranean – (30h) (sem. zim.)
  2.  W. Więckowski – Taphonomy – (30h) (sem. zim.)
  3. J. Żelazowski – Sztuka antyczna w źródłach literackich – (30h) (sem. let.)

6. Zajęcia konwersatoryjne st. magisterskich (do wyboru), 9 × 30h, zal, 9 × 2 ECTS

Do wyboru z 4 profili tematycznych — lista zajęć konwersatoryjnych .

7. Marketing i zarządzanie dla archeologów, konwersatorium, 30h, zal, 2 ECTS

  1. Gr. I  – P. Dziechciarz
  2. Gr. II  – P. Dziechciarz

8-9. Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN), wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2,5 ECTS

Wykład do wyboru oferty w USOS.

Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów,

W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 120 h OGUN, w tym 60h (5 pkt. ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. Jeśli na I roku student / studentka nie zdąży zapisać się na 60h OGUNu, jest możliwość jego realizacji na II roku bez konieczności warunku i opłat. Zobacz tutaj.

10. Ćwiczenia powierzchniowe, ćwiczenia, 30h, zal, 1 ECTS

Program studiów II stopnia przewiduje 1 tydzień (5 dni roboczych, tj. 30 h zajęć) badań powierzchniowych. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Prosimy zapoznać się ze stroną: Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

11. Ćwiczenia wykopaliskowe – zal, 150h (=4 tygodnie), 9 ECTS

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.