Plan zajęć 2021/22 – studia licencjackie dzienne II rok

Zajęcia dla II roku studiów I stopnia (licencjackich)

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o zajęciach oraz terminy odbywania zajęć znajdują się w systemie USOS.


Zajęcia w roku akad. 2021/22

I semestr (w USOS jako 2021Z) i II semestr (w USOS jako 2021L)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.


1. Warsztat pracy naukowej — konwersatorium obowiązkowe 60h (do wyboru jedna z trzech grup)

   1. Konwersatorium: (60h) – A. Sołtysiak (60h)
   2. Konwersatorium: (60h) – W. Gumiński (30h)/M. Matera (30h)
   3. Konwersatorium: (60h) – J. Wołoszyn (30h)/A. Dzbyński (30h)

2. Metody dokumentacji fotograficznej — konwersatorium obowiązkowe 30h, semestr zimowy (do wyboru jedna z czterech grup)

   1. M. Bogacki (30h) sem. zim.
   2. M. Bogacki (30h) sem. zim.
   3. M. Bogacki (30h) sem. let.
   4. M. Bogacki (30h) sem. let.

3. Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii —wykład 30h (sem. zim). + jedno konwersatorium 30h, semestr letni

Wykład – I. Jakubczyk (30h) (sem. zim.)

Konwersatorium:

    1. sem. let. – I. Jakubczyk (30h)
    2. sem. let. – I. Jakubczyk (15h)/J. Żelazowski (15h)
    3. sem. let. – I. Jakubczyk (15h)/J. Żelazowski (15h)

4. Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) — wykład 2 × 30h, do wyboru z oferty w USOS

Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 150h OGUNów, w tym 60 h (=5 ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. Jeśli na I lub II roku student / studentka nie zdąży zapisać się na wymagane OGUNy, jest możliwość jego realizacji na III roku bez konieczności warunku i opłat, jednak odradzamy odkładanie tego na ostatni rok studiów. Zobacz tutaj.

5. Język starożytny (Łacina) — lektorat 60h (sem. zim. / let.) (do wyboru jedna z trzech grup)

   1. lektorat – T. Płóciennik (60h)
   2. lektorat – T. Płóciennik (60h)
   3. lektorat – T. Płóciennik (60h)

6. Język nowożytny — lektorat 120h – do wyboru w USOS

7. Egzamin z języka nowożytnego na poziomie B2 —  egzamin

Uwaga! Egzamin może być zdawany z innego języka niż ten wybrany jako lektorat zaliczany na ocenę. W przypadku posiadania uznawanego przez przepisy certyfikatu, należy o przepisanie oceny z certyfikatu zwrócić się do Szkoły Języków Obcych UW: http://szjo.uw.edu.pl/uznawanie-ocen/.

8. WF — ćwiczenia 30 h, do wyboru z listy w USOS

Informacja o formie zaliczenia zostanie podana wkrótce. Czekamy na zarządzenie Rektora.

9. Ćwiczenia wykopaliskowe – 150h na II roku studiów

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W przypadku braku możliwości wyjazdu na 2 miesiące istnieje możliwość przeniesienia obowiązku zaliczenia 150h na kolejny rok bez opłat lub realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Prosimy o kontakt z koordynatorem ćwiczeń terenowych bliżej marca.

10. Ćwiczenia powierzchniowe – ćwiczenia 30h

W związku z pandemią większość powierzchniówek w roku akad. 2020/21 jest odwołana, a zaliczenie ich jest przesuwane na kolejny rok akademicki bez warunków i opłat.

11-12. Profil obowiązkowy (specjalizacyjny) 2 × 120h

W ramach profilu obowiązkowego należy wybrać 2 specjalności z 9 oferowanych, każda specjalność oznacza w sumie 120 godzin zajęć. Lista profili obowiązkowych (specjalizacyjnych) II rok

13. Konwersatoria profilowane 4 × 30h

Należy wybrać po jednym konwersatorium z każdego profilu (w sumie 3) oraz dodatkowo jedno konwersatorium spośród wszystkich oferowanych. Lista konwersatoriów profilowanych st. licencjackich

UWAGA: w związku ze skromną ofertą zajęć w profilu prawno-społecznym, w przypadku braku możliwości zapisu na ww. zajęcia, prosimy o indywidualny kontakt z prodziekan ds. studenckich.