Plan zajęć 2020/21 – studia licencjackie dzienne II rok (nowy program)

Zajęcia dla II roku studiów I stopnia (licencjackich)

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.


Zajęcia w roku akad. 2020/21

I semestr (w USOS jako 2020Z) i II semestr (w USOS jako 2020L)

Uwaga: zajęcia w semestrze letnim, będą odbywały się w trybie zdalnym do odwołania (zgodnie z zarządzeniem Rektora). Informacje na temat sal podano na wypadek powrotu do nauczania stacjonarnego. W przypadku zajęć o charakterze praktycznym, decyzje o formie prowadzenia będą ustalane między studentami a prowadzącymi.


1. Warsztat pracy naukowej — konwersatorium obowiązkowe 60h

Gr. 1 – J. Wołoszyn (30h) / J. Żelazowski (30h) – środa, 18:30–20:00, s. 2.09
Gr. 2 – W. Gumiński (30h) / M. Matera (30h) – czwartek, 16:45–18:15, s. 2.06
Gr. 3 – A. Dzbyński (60h) – poniedziałek, 15:00–16:30, s. 2.10

2. Metody dokumentacji fotograficznej — konwersatorium obowiązkowe 30h, semestr zimowy

Gr. 1 – M. Bogacki (30h) – środa, 15:00–16:30, s. 1.09, semestr zimowy
Gr. 2 – M. Bogacki (30h) – wtorek, 16:45–18:15, s. 1.09, semestr zimowy
Gr. 3 – M. Bogacki (30h) – środa, 16:45–18:15, s. 1.09, semestr letni
Gr. 4 – M. Bogacki (30h) – piątek, 13:15–14:45, s. 2.07, semestr letni

3. Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii —wykład 30h (sem. zim). + jedno konwersatorium 30h, semestr letni

Wykład – I. Jakubczyk (30h) (sem. zim.) – piątek 09:45 – 11:15, s. 2.09
oraz do wyboru jedna z poniższych grup:

Konwersatorium, gr. 1 – I. Jakubczyk (30h) (sem. let.) – wtorek 18:30–20:00, s. 1.09
Konwersatorium, gr. 2 – I. Jakubczyk (30h) (sem. let.) – środa 15:00–16:30, s. 1.09
Konwersatorium, gr. 3 – I. Jakubczyk (30h) (sem. let.) –wtorek 16:45–18:15, s. 1.09

4. Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) — wykład 2 × 30h, do wyboru z oferty w USOS

Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 150h OGUNów, w tym 60 h (=5 ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. Jeśli na I lub II roku student / studentka nie zdąży zapisać się na wymagane OGUNy, jest możliwość jego realizacji na III roku bez konieczności warunku i opłat, jednak odradzamy odkładanie tego na ostatni rok studiów. Zobacz tutaj.

5. Język starożytny (Łacina) — lektorat 60h (sem. zim. / let.)

Gr. 1 – T. Płóciennik (60h) – poniedziałek, 15:00–16:30, s. 2.12
Gr. 2 – T. Płóciennik (60h) – wtorek, 13:15–14:45, s. 1.09
Gr. 3– T. Płóciennik (60h) – środa, 18:30–20:00, s. 1.18

6. Język nowożytny — lektorat 120h – do wyboru w USOS

7. Egzamin z języka nowożytnego na poziomie B2 —  egzamin

Uwaga! Egzamin może być zdawany z innego języka niż ten wybrany jako lektorat zaliczany na ocenę. W przypadku posiadania certyfikatu, należy złożyć podanie w USOS o uznanie certyfikatu do prodziekan ds. studenckich.

8. WF — ćwiczenia 30 h, do wyboru z listy w USOS

Informacja o formie zaliczenia zostanie podana wkrótce. Czekamy na zarządzenie Rektora.

9. Ćwiczenia wykopaliskowe – 150h na II roku studiów

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W przypadku braku możliwości wyjazdu na 2 miesiące istnieje możliwość przeniesienia obowiązku zaliczenia 150h na kolejny rok bez opłat lub realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Prosimy o kontakt z koordynatorem ćwiczeń terenowych bliżej marca.

10. Ćwiczenia powierzchniowe – ćwiczenia 30h

W związku z pandemią większość powierzchniówek w roku akad. 2020/21 jest odwołana, a zaliczenie ich jest przesuwane na kolejny rok akademicki bez warunków i opłat.

11-12. Profil obowiązkowy (specjalizacyjny) 2 × 120h

W ramach profilu obowiązkowego należy wybrać 2 specjalności z 9 oferowanych, każda specjalność oznacza w sumie 120 godzin zajęć. Lista profili obowiązkowych (specjalizacyjnych) II rok

13. Konwersatoria profilowane 4 × 30h

Należy wybrać po jednym konwerstatorium z każdego profilu (w sumie 3) oraz dodatkowo jedno konwersatorium spośród wszystkich oferowanych poniżej.

Profil techniczno-metodyczny:

Uwaga: w przypadku zajęć o charakterze praktycznym istnieje możliwość spotkań stacjonarnych w semestrze letnim. Czekamy na zarządzenie rektora w tej sprawie.

  • Brzóska (30h) (sem. zim.) – Przeprawy mostowe – archeologia podwodna i metody badań i metody badań – czw.16.45-18.15, s. 2.07A
  • Chyla (30h) (sem. zim.) – GIS w archeologii – czw. 11.30-13.00, s. 1.11
  • Gumiński (30h) (sem. zim.) – Krajobraz w pradziejach – formy terenu, sedymenty, gleby, wody i roślinność – wt. 9.45-11.15, s. 2.09A– s. 2.07
  • Jaskulska (30h) (sem. let.) – Statystyka dla archeologów: zagadnienia podstawowe – pt. 11.30-13.00, s. 1.09
  • Łukaszewicz (30h) (sem. zim.) – Metrologia w archeologii – pt. 13.15-14.45, s. 2.09A – s. 2.09
  • Łukaszewicz (30h) (sem. zim.) –Techniki zdobywania i przetwarzania informacji w archeologii – wt. 11.30-13.00, s.1.11
  • Małkowski (30h) (sem. let.) – Geofizyka archeologiczna ćwiczenia terenowe – teren/sala -śr. 11.30-13.00, s.1.11
  • Misiewicz (30h) (sem. let.) – Geofizyka archeologiczna – pt. 11.30-13.00, s.1.18
  • Nowakowska (30h) (sem. zim.) – Metodyka Podwodnych Badań Archeologicznych – śr. 13.15-14.45, s. 2.07A
  • Socha, D. Sieczkowska (30h) (sem. zim.) – Życie po śmierci w Andach Przedhiszpańskich– czw. 9.45-11.15, s. 2.06A – s. 2.06
  • Sołtysiak (30h) (sem. zim.) – Wstęp do analizy danych I: metody klasyfikacji – czw.9.45-11.15, s. 2.07A
  • Sołtysiak (30h) (sem. let.) – Wstęp do analizy danych II: metody statystyczne – czw.9.45-11.15, s. 2.07A
  • Szymański, G. Raczkowski (30h) (sem. let.) – Ceramika bałtyjska i germańska. Elementy konserwacji – śr. 13.15-14.45, s. 2.07

Profil technologiczno-badawczy:

 • K. Blusiewicz (30h) (sem. let.) – Techniki wytwórczości rzemieślniczej w średniowieczu – śr. 11.30-13.00, s.0.36 s.2.11
 • D. Błaszczyk (30h) (sem. let.) – Początki państwa piastowskiego – pon. 16.45-8.15, s. 2.07
 • A. Gręzak (30h) (sem. let.) – Wprowadzenie do archeozoologii – śr. 9.45-11.15, s. 2.07
 • A. Gręzak (30h) (sem. let.) – Zwierzęta w sacrum i profanum – śr. 11.30-13.00, s. 2.07
 • E. Jaskulska (30h) (sem. let.) – Zaawansowana osteologia człowieka – pon. 13.15-14.45, s. 1.09
 • A. Kordas (30h) (sem.let.)Inskrypcje, papirusy i inne antyczne teksty, czyli źródła pisane w warsztacie archeologa klasycznego – czw. 11.30-13.00, s. 2.09
 • M. Łuszczewska (30h) (sem. zim.) – Technologie przeszłości: kamień – pt. 11.30-13.00, s. 1.09
 • T. Nowakiewicz (30h) (sem. let.) – Władza bogactwo i prestiż we wczesnym średniowieczu – czw. 15.00-16.30, s. 2.07
 • M. Przeździecki/A. Gręzak/K. Pyżewicz (30h) (sem. let.)Archeologia krajobrazu paleolitu i mezolitu – wt. 16.45-18.15, s. 2.11
 • K. Pyżewicz (30h) (sem. let.) – Wprowadzenie do analiz mikroskopowych w archeologii – czw. 9.45-11.15, s. 2.09
 • M. Sobczyk (30h) (sem. let.) – Wyspa Wielkanocna, od mitologii do archeologii. Krajobraz ceremonialny – śr. 16.45-18.15, s. 2.09A
 • M. Starski (30h) (sem. zim.) – Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce – śr. 9.45-11.15, s.0.36 – s. 2.06
 • P. Szymański, G. Raczkowski (30 (sem. zim.) – Ceramika bałtyjska i germańska. Wytwórczość garncarska – śr. 13.15-14.45, s. 2.07
 • P. Szymański, (30h) (sem. let.) Ceramika bałtyjska i germańska. Metodyka badań– czw.15.00-16.30, s. 2.11
 • S. Wadyl (30h) (sem. zim.) – (Nie tylko) archeologia o początkach Słowian – pon. 15.00-16.30, s.2.09
 • S. Wadyl (30h) (sem.let.) – Słowiańszczyzna Północno-Zachodnia we wczesnym średniowieczu – pon. 15.00-16.30, s.2.11
 • M. Wagner (30h) (sem. zim.) – Technologie przeszłości: szkło – czw. 15.00-16.30, s.2.06
 • T. Waliszewski (30h) (sem. let.) – Proste życie. Rozwój, stagnacja i recesja w Lewancie i Afryce Północnej w kontekście kultury materialnej (IV w. p.n.e. – IX w . n.e.) – wt. 13.15-14.45, s. 2.10
 • D. Zielińska (30h) (sem. let.) – Ikonografia w warsztacie archeologaczw. 13.15-14.45, s. 2.06A
 • J. Żelazowski (30h) (sem. zim.) – Epigrafika w warsztacie archeologa: inskrypcje łacińskie – wt.13.15-14.45, s. 2.06A
 • M. Żuchowska (30h) (sem. let.) – Archeologia Azji Południowo-Wschodniej – wt. 15.00-16.30, s. 2.06

Profil prawno-społeczny:

  • Prawne aspekty prowadzenia badań wykopaliskowych – A. Brzóska (30h) – semestr I (zimowy), piątek, 09:45–11:15, s. 2.09
  • Recepcja antyku – H. Kowalski (30h) – semestr I (zimowy), wtorek, 09:45–11:15, s. 2.12
  • Muzea, zbiory i kolekcje w życiu archeologa – H. Kowalski (30h) – semestr II (letni), wtorek, 09:45–11:15, s. 2.12
  • Nóż w wodzie! Ochrona i popularyzacja dziedzictwa podwodnego – M. Nowakowska (30h) – semestr II (letni), 13.15-14.45, s. 2.11

UWAGA: w związku ze skromną ofertą zajęć w profilu prawno-społecznym, w przypadku braku możliwości zapisu na ww. zajęcia, prosimy o indywidualny kontakt z prodziekan ds. studenckich.