Studia Podyplomowe – Archeologia Podwodna

Badania podwodne na Krymnie
Badania podwodne na Krymie, fot. Underwater Expedition IA UW

Kierownik studiów:
dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
tel. 501 048 474
e-mail: archeologiapodwodna@gmail.com
www: https://irk.oferta.uw.edu.pl/

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 168 godzin zajęć teoretycznych + 30 godzin zajęć praktycznych i trwają dwa semestry.  Przedmioty będą zaliczane na podstawie obecności na zajęciach.
Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem przedmiotów oraz oceną końcową.

Zajęcia będą odbywały się w systemie zjazdów weekendowych ( cała sobota oraz niedziela do godz. 14.00), średnio 1 raz w miesiącu. Wszystkie zajęcia za wyjątkiem jednego zjazdu będą  prowadzone w  Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Jeden zjazd (ze względu na specyfikę zajęć) będzie mieć miejsce w Gdańsku w Narodowym Muzeum Morskim.
W sumie będzie mieć miejsce 10 zjazdów.

W roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim zajęcia będą odbywały się w następujące weekendy:

LUTY                         16-17;
MARZEC                2-3; 30-31;
KWIECIEŃ             13-14;
MAJ                           18-19;
CZERWIEC           01-02;

Regulamin Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

Posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera (lub równoważnego), lub magistra. Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI – RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne.

PROCEDURA REKRUTACYJNA

Cel, zakładane efekty kształcenia :

Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu metod i sposobu badań podwodnych stanowisk archeologicznych. Od roku 2009 w Instytucie Archeologii jest realizowany projekt współfinasowany przez Unię Europejska z zakresu „ Archeologia Podwodna – rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Umożliwiło nam to zweryfikowanie potrzeb rynku i ustalenie, że istnieje luka w dostępnej w kraju ofercie edukacyjnej. Proponowane przez nas studia są skierowane, nie tylko do absolwentów archeologii, ale także do osób po innych kierunkach, które aktywnie nurkują i często maja styczność z zabytkami pod wodą. Efektami kształcenia będą: zdobycie przez słuchaczy doświadczenia niezbędnego do obsługi ekspedycji podwodnych, przygotowanie do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz podniesienia stopnia specjalizacji wiedzy w zakresie metod prac archeologicznych prowadzonych pod wodą (sposobu konserwacji, zabezpieczenia i dokumentacji zabytków wydobywanych z wody).

Kryteria zaliczenia (ukończenia studiów):

– Uczestnictwo w zajęciach ( dopuszczalna absencja poniżej 25 %)
– Aby otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych słuchacz jest zobowiązany do napisania pracy dyplomowej (od 15 do 30 stron)

Wykładowcy:

dr Tomasz Bednarz (Narodowe Muzeum Morskie)
dr Miron Bogacki (Instytut Archeologii UW)
Artur Brzóska (Instytut Archeologii UW)
dr Anna Gręzak (Instytut Archeologii UW)
Irena Jagielska (Narodowe Muzeum Morskie)
dr hab. Krzysztof Jakubiak (Instytut Archeologii UW)
dr hab. Radosław Karasiewicz – Szczypiorski (Instytut Archeologii UW)
dr hab. Bartosz Kontny (Instytut Archeologii UW)
Karina Kowalska (Muzeum Nurkowania)
dr hab. Grzegorz Kowalski (Wydział Fizyki UW)
dr hab. Prof. UG Leszek Łęczyński (Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański)
Anna Mistewicz (Muzeum Narodowe Warszawa)
Prof. Iwona Modrzewska-Pianetti (Instytut Archeologii UW)
Magdalena Nowakowska (Instytut Archeologii UW)
dr hab. Waldemar Ossowski (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)
dr hab. Andrzej Pydyn (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Irena Rodzik (Narodowe Muzeum Morskie)
dr hab. n. med. Elżbieta Salińska, Prof. IMDiK (IMDiK Polska Akademia Nauk)
dr hab. Paweł Szymański (Instytut Archeologii UW)
Marcin Trzciński (Magazyn „Nurkowanie”)
dr Dagmara Wielgosz-Rondolino (Instytut Archeologii UW)

Sylwetka Absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych Archeologia podwodna nabędzie/udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod woda. W przypadku osób po innym kierunku niż archeologia, nabędzie podstawową wiedzę z zakresu archeologii. Absolwenci zdobędą niezbędne doświadczenie do obsługi ekspedycji podwodnych. Studia maja na celu, przygotowanie słuchaczy do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. Dla słuchaczy z dyplomem archeologii, efektem kształcenia będzie otwarcie nowych możliwości zawodowych i nabycie umiejętności eksploracji podwodnej.

Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających aktywne nurkowanie studia te dają nowe możliwości rozwoju, oraz uczą w jaki sposób zachować się wobec zabytków znajdujących się pod wodą. Zwiększy to świadomość wśród osób nurkujących, co może przełożyć się na świadomość i powszechne stosowanie zasad ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program