Rekrutacja na Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna


Badania podwodne na rzece Pilica. Fot. Magdalena Sugalska

Kontakt do Komisji Rekrutacyjnej WA UW
Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi mgr Marcin Wagner – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Archeologii UW

Prosimy o kontakt drogą mailową – rekr.archeo@uw.edu.pl

Uruchamiamy też specjalny telefon dla kandydatów.
Bardzo prosimy dzwonić między 10.00 a 15.00 w dni powszednie: +48 601 327 725

Zasady termin i tryb rekrutacji opublikowane zostały w:

ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ
WYDZIAŁU ARCHEOLOGII z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji na studia podyplomowe
„Archeologia podwodna”:  DWARCH.2023.8.ZKJD.1

Aktualne informacje o rekrutacji na studia podyplomowe znajdują się tutaj.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA STUDIA

  1. Dyplom: licencjata, inżyniera (lub równoważnego) lub magistra (każdy rodzaj studiów)
  2. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia nurkowego „średniego”
    uprawniającego do nurkowania na poziomie np. CMAS P2; PADI RESCUE lub
    równoważnych stopni wydanych przez inne federacje nurkowe uznawane w Polsce, lub deklaracja ukończenia odpowiednich kursów na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne.

ZASADY NABORU

Na podstawie złożenia w terminie wymaganych dokumentów (lista poniżej).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE
ARCHEOLOGIA PODWODNA:
Rozpoczęcie rejestracji w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): 30.01.2023
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK: 09.02.2023
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 10.02.2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 15.02.2023
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 16-21.02.2023

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

osobiście: do Komisji Rekrutacyjnej w miejscu:
Wydział Archeologii UW,
budynek Szkoły Głównej,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, w pokoju 3.26 (2 piętro)

za pośrednictwem firmy kurierskiej (w przypadku wysyłania dokumentów kurierem decyduje data wpływu dokumentów, kopie dokumentów w tym przypadku muszą być potwierdzone notarialnie)
na adres: Komisja Rekrutacyjna WA UW,
Wydział Archeologii UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
z dopiskiem: Archeologia Podwodna – studia podyplomowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

1) podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
2) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych:
dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników studiów.
W przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
a) poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
b) tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
c) zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego
za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego
zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji –
zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30
dni od dnia jego uzyskania).
3) podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
4) popisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK;
5) dokument potwierdzający posiadanie stopnia nurkowego „średniego”
uprawniającego do nurkowania na poziomie np. CMAS P2; PADI RESCUE lub
równoważnych stopni wydanych przez inne federacje nurkowe uznawane
w Polsce, lub deklaracja ukończenia odpowiednich kursów na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne.

Oświadczenie o uzyskaniu stopnia nurkowego Oświadczenie_stopień nurkowy

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁYWU KOMPLETU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH!

 

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program