Rekrutacja na Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna

Badania podwodne na Krymnie
Badania podwodne na Krymie

Aktualne informacje o rekrutacji na studia podyplomowe znajdują się tutaj.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA STUDIA

  1. Dyplom: licencjata, inżyniera, magistra (lub równoważne).
  2. Posiadanie stopnia płetwonurka/nurka uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI – RESCUE (lub równoważne stopnie innych federacji). Dopuszczalne jest złożenie deklaracji ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na badania podwodne.

 

ZASADY NABORU

Na podstawie złożenia w terminie wymaganych dokumentów (lista poniżej).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Po uprzedniej rejestracji w systemie IRK , dokumenty należy złożyć osobiście  lub pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu dokumentów), pamiętając, iż przesłane kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem.

Nie przyjmujemy oryginałów dokumentów!!!

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
osobiście:

WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UW (budynek Szkoły Głównej)

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Sekretariat – parter
Od wtorku do czwartku godz. 10:00 – 13:00

pocztą tradycyjną lub kurierem na adres (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów):

Komisja Rekrutacyjna WA UW (Sekretariat ds. Studenckich)
WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem: Archeologia podwodna – studia podyplomowe

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁYWU KOMPLETU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH!

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Jego Magnificencji Rektora UW, generowane z własnego konta w systemie: irk.uw.edu.pl
  2. Kserokopia dyplomu poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty lub notarialnie;
  3. Kserokopie dokumentów (oryginały do okazania podczas składania dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie) poświadczające posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania (CMAS P2; PADI – RESCUE oraz równoważne stopnie innych federacji) lub deklaracja ukończenia kursu na odpowiedni stopień, do momentu odbycia praktyki podwodnej , czyli w ciągu pierwszego semestru
    mile widziane: (dodatkowe umiejętności w zakresie dokumentacji podwodnej, wcześniejsza współpraca z archeologami);
  4. Dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata ważnych badań lekarskich, potwierdzających zdolność do nurkowania– oryginał;
  5. Życiorys uwzględniający doświadczenie nurkowe;
  6. Umowa o warunkach świadczenia usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (jeden egzemplarz) wydrukowana z konta irk.uw.edu.pl