Światowit

Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
ISSN 0082-044X

Światowit
Ani jednego dnia bez linii, (Winieta z pierwszych tomów „Światowita” autorstwa Mariana Wawrzenieckiego).

(więcej na jej temat winiety można przeczytać TUTAJ)


Światowit na Index Copernicus w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

www.swiatowitwuw.pl

„Światowit” jest rocznikiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego sklasyfikowanym w European Reference Index for Humanities (ERIH) i jednym z najstarszych polskich czasopism archeologicznych, wydawanym od 1899 r.

„Światowit” jest czasopismem naukowym skierowanym do całej archeologicznej społeczności badaczy w Polsce i zagranicą, uwzględniającym najnowsze metody badawcze i różne archeologiczne specjalności. Szeroki zakres badań prezentowanych w czasopiśmie, zróżnicowanych kulturowo, chronologicznie i terytorialnie służy naukowym dyskusjom i poszukiwaniu inspiracji badawczych.

Redakcja przyjmuje artykuły naukowe w zakresie archeologii śródziemnomorskiej i pozaeuropejskiej, archeologii pradziejowej, średniowiecznej i archeologii Polski. Publikowane są także recenzje prac archeologicznych.

Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, ewentualnie także w języku polskim, jeśli jest to uzasadnione merytorycznie.

Złożone w redakcji teksty podlegają ocenie merytorycznej na podstawie anonimowych recenzji grupy niezależnych ekspertów („double-blind system”).

Po przyjęciu artykułu do druku Autorzy otrzymują do akceptacji umowy wydawnicze dotyczące praw autorskich do tekstu i wykorzystywanego materiału ilustracyjnego.

Gwarantujemy autorom egzemplarz autorski i pdf artykułu.

Termin nadsyłania tekstów do bieżącego tomu upływa 30 września 2019 r.

Redakcja przyjmuje materiały w wersji elektronicznej na adres swiatowit@uw.edu.pl
Wskazówki dla autorów znajdują się  tutaj.


Dotychczas opublikowane tomy


Redakcja „Światowita”

Jerzy Żelazowski – redaktor naczelny
Dariusz Manasterski – zastępca redaktora naczelnego
Karolina Blusiewicz – sekretarz redakcji
Członkowie redakcji:
Rafał Fetner
Marcin Matera
Dariusz Szeląg

Rada Naukowa “Światowita”

Kazimierz Lewartowski – Przewodniczący Rady
Instytut Archeologii UW

Mikola Kryvaltsevich
Białoruska Akademia Nauk w Mińsku, Białoruś,
Wydział Archeologii, Instytut Historii

Andrey Mazurkevich
Muzeum Ermitażu w Petersburgu, Rosja
Dział Archeologii Europy Wschodniej i Syberii

Andreas Rau
Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie
Szlezwik (Schleswig), Niemcy

Jutta Stroszeck
Niemiecki Instytut Archeologiczny, Oddział w Atenach, Grecja

Aliki Moustaka
Wydział Historii i Archeologii, Uniwersytet w Salonikach, Grecja

Serenella Ensoli
Uniwersytet Kampanii „Luigi Vanvitelli”, Włochy

Joanna Kalaga
Instytut Archeologii UW

Karol Szymczak
Instytut Archeologii UW

Wojciech Nowakowski
Instytut Archeologii UW

Włodzimierz Godlewski
emeryt, Instytut Archeologii UW


Zezwala się na korzystanie z zamieszczonych tu artykułów na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY).

Wskazówki dla autorów