Zmarł Profesor Karol Piasecki

Dnia 20 stycznia 2023 roku zmarł Profesor Karol Piasecki
antropolog, człowiek wielu talentów (etnograf, przyrodnik, krajoznawca i in.), wieloletni pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pozostawił licznych przyjaciół i uczniów.

Rodzinie i bliskim pragniemy złożyć wyrazy współczucia
Dziekan i społeczność Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

fot. Michał Dąbski

Wspomnienie Wiesława Więckowskiego o prof. Karolu Piaseckim

Apel kolegium dziekańskiego o poszanowanie odmiennego światopoglądu

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

w związku z toczącą się w kręgach akademickich dyskusją na temat wolności wyrażania własnych poglądów przez studentów i pracowników, także w kontekście Strajku Kobiet, odnotować należy niedawną rekomendację rzeczniczki akademickiej UW oraz głównej specjalistki ds. równouprawnienia, zgodnie z którą wykładowcy akademiccy – niezależnie od swoich poglądów – nie mogą wykluczać poprzez usuwanie z zajęć, publiczne szykanowanie, czy karanie żadnego ze studentów za eksponowanie dozwolonych prawnie symboli o charakterze politycznym lub religijnym (https://www.uw.edu.pl/rekomendacje-rzeczniczki-akademickiej-i-glownej-specjalistki-ds-rownouprawnienia-na-uw-w-sprawie-wykorzystania-symboli-w-przestrzeni-akademickiej/).

Jednocześnie przypominamy, że znakami prawnie zabronionymi są nośniki symboliki faszystowskiej lub innej totalitarnej (zob. art. 256 Kodeksu Karnego), a ich prezentowanie w przestrzeni publicznej (także podczas zajęć dydaktycznych, w tym zdalnych) jest niedopuszczalne. Nawet w takich wypadkach wykładowca nie ma prawa karać studenta (procedura postępowania opisana została w rozdz. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia).

Gorąco apelujemy o wzajemne poszanowanie!

Z wyrazami szacunku,

Dziekan i Prodziekani Wydziału Archeologii

Nowe odkrycia w jeziorze Lubanowo

Nowe odkrycia w jeziorze Lubanowo

Archeolodzy podwodni z Instytutu, a obecnie Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą badania w tym jeziorze od 2015 r. Do tej pory wyłowiono już kilkaset zabytków.

W bieżącym roku skoncentrowano się na badaniu dna w południowej części zbiornika. Zespół kierowany przez dr. hab. Bartosza Kontnego, prof. ucz. wydobył kilkadziesiąt zabytków z różnych okresów. Szczególną uwagę naukowców zwróciła łódź jednopienna, grot i kabłąki wiader klepkowych z okresu wczesnorzymskiego oraz mosiężny tłok pieczętny z początków XIX w.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83548%2Czachodniopomorskie-tlok-pieczetny-pruskiego-generala-wydobyto-z-jeziora-w