Bezławki – grodzisko wczesnośredniowieczne na Mazurach

Kierownik badań: dr Tomasz Nowakiewicz
Miejsce badań: Bezławki gm. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
Charakter stanowiska: grodzisko pruskie
Datowanie: okres wczesnośredniowieczny