Konferencja KONFA. Archeologia i filologia klasyczna. Interdyscyplinarne spojrzenie na przeszłość.

Zarówno archeolodzy, jak i filolodzy określani mianem „klasycznych”, prowadzą badania nad dziedzictwem świata antycznego. Z pozoru ich doświadczenia badawcze wydają się całkowicie odmienne, jednak dzięki prowadzonym wspólnie badaniom, naukowcy obu tych dziedzin są w stanie przedstawić dzieje ludzkości w szerszym kontekście, rzucić nowe spojrzenie na dobrze już znane artefakty, teksty i stanowiska wykopaliskowe.

Celem naszej konferencji jest prezentowanie najnowszych odkryć, a także analizowanie dobrze znanych tematów z perspektywy badań prowadzonych interdyscyplinarnie. Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko archeologów i filologów klasycznych, ale także przedstawicieli innych dziedzin, chcących spojrzeć na przeszłość z perspektywy swojej specjalizacji, takich jak na przykład historycy, kulturoznawcy, psycholodzy, czy informatycy.

Nasza konferencja skupia się na czasach starożytnych, jesteśmy jednak otwarci na tematy wykraczające poza ten okres, o ile odnoszą się one do dorobku archeologicznego lub dotyczą analizy tekstów napisanych w językach klasycznych.

Biorąc za punkt wyjścia popularyzację współpracy między młodym pokoleniem archeologów i filologów klasycznych, Koło Naukowe Młodych Klasyków oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA działające przy Uniwersytecie Warszawskim, zapraszają do wygłoszenia referatu (20-30 min.) dotyczącego przykładów współpracy interdyscyplinarnej i wzajemnego zastosowania dorobku archeologii klasycznej w badaniach filologicznych, jak i filologii klasycznej w badaniach archeologicznych.

Tematy wystąpień dotyczyć mogą przykładowo:

  • powiązań i współpracy między przedstawicielami dziedzin archeologii i filologii klasycznej w przeszłości i współcześnie;
  • perspektyw współpracy;
  • odkryć archeologicznych i ich korelacji ze źródłami antycznymi;
  • wykorzystania dorobku innych dziedzin w badaniach archeologicznych i analizie tekstów klasycznych;
  • tradycji filologii klasycznej w archeologii;
  • roli inskrypcji w badaniach archeologicznych i filologicznych;
  • sposobów nowoczesnego prezentowania danych pochodzących z badań;

Pozostajemy również otwarci na inne propozycje, które byłyby związane z tematyką konferencji.

Konferencja jest bezpłatna.

Zgłoszenia abstraktów przyjmujemy do 10 października na adres: konferencja.f.a@gmail.com

Zgłoszenie zawierać powinno:

  • Imię i nazwisko każdego prelegenta i jego afiliację (tytuł naukowy/rok studiów, nazwę wydziału i nazwę jednostki dydaktycznej)
  • Tytuł wystąpienia
  • Abstrakt do 300 słów przybliżający czego dotyczyć będzie referat

Konferencja odbędzie się 29 października 2022 roku.

Więcej o konferencji na stronie: https://fb.me/e/2jkigZj5C