Novae – komendantura obozu i fortyfikacje

Komputerowa rekonstrukcja budowli komendantury rzymskiego legionu, autor: J. Kaniszewski, T. Sarnowski
Komputerowa rekonstrukcja budowli komendantury rzymskiego legionu, autor: J. Kaniszewski, T. Sarnowski

Kierownik badań: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski
Miejsce badań: Bułgaria, Swisztow
Charakter stanowiska: rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne
Datowanie: I-VI w.

W roku 2008 Ekspedycja IA UW zakończyła projekt „Principia (komendantura legionu)” i oddała stronie bułgarskiej centralną część obozu do konserwacji, która ma się rozpocząć w 2011 r. Zapewne pociągnie ona za sobą z naszej strony nadzór archeologiczno-konserwatorski nad pracami zmierzającymi do założenia parku archeologicznego.

Od 2009 r. realizujemy projekt „Munitiones castrorum (Umocnienia obozu)” polegający głównie na dokumentacji przy użyciu nowego instrumentarium murów obronnych, wież, bram, ramp i rowów faz drewnianej (I w. n.e.) i kamiennej zabudowy (II – V w. n.e.), odsłoniętych przed ponad dwudziestu laty przez archeologów bułgarskich i częściowo też polskich. Ważnym działaniem są pomiary mające na celu sporządzenie precyzyjnego planu odkrytej zabudowy całego obozu i przestrzennego modelu rzeźby terenu (projekt: „Forma castrorum”), najpierw w stanie obecnym a później także w starożytności, z uwzględnieniem możliwie pełnego pejzażu archeologicznego najbliższej okolicy obozu.

Komputerowa rekonstrukcja części zabudowy rzymskiego obozu, autor: J. Kaniszewski
Komputerowa rekonstrukcja części zabudowy rzymskiego obozu, autor: J. Kaniszewski