Czaszkowo – miejsce obrzędowe

Zabytki z Czaszkowa, fot. Miron Bogacki
Zabytki z Czaszkowa, fot. Miron Bogacki

Kierownik badań:
dr hab. Tomasz Nowakiewicz (IAUW), dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (IAE PAN)
Miejsce badań: Czaszkowo  st. 1, gm. Piecki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie
Kraj: Polska
Instytucje uczestniczące w badaniach:
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Charakter stanowiska: stanowisko bagienne
Opis badań:
Zlokalizowane nad dawnym jez. Nidajno stanowisko jest pierwszym w Polsce miejscem, w którym zarejestrowano ślady obrzędów realizowanych według germańskiego obyczaju, znanego z licznych bagien ofiarnych południowej Skandynawii (jak Illerup Ådal, Nydam, Thorsberg). Polegały one na topieniu w wodach bagnistego jeziora broni i różnorodnych i cennych elementów wyposażenia wojowników, przy czym przedmioty te były zazwyczaj uprzednio rytualnie niszczone.

Badania w Czaszkowie są metodycznym i logistycznym wyzwaniem, niemającym precedensu w polskiej archeologii. Jednak dostarczają one wyników również pozbawionych analogii. Podczas badań prowadzonych w osadach sedymentacyjnych dawnego jeziora zarejestrowano bardzo liczne fragmenty uzbrojenia (groty włóczni, duże noże bojowe, miecze, ostrogi a nawet kolczugi), wśród których wyraźną grupę stanowiły importy ze strefy prowincjonalno-rzymskiej. Towarzyszyły im bogato zdobione elementy pasa lub rzędu końskiego z wyobrażeniami zoomorficznymi (głównie z realistycznymi wizerunkami lwów) i większe okucia z wyobrażeniami gryfów, koziorożców i trudnych do zidentyfikowania hybryd. Listę niespotykanych znalezisk uzupełniają złote okucia miecza (zdobione złożonym motywem łączącym przedstawienia lwów, ptaków i delfinów), srebrno-złota figurka sępa i fragmenty szklanego pucharu.

Widoczne na zabytkach z Czaszkowa niespotykane nagromadzenie prestiżowych oznak władzy jest zjawiskiem unikatowym nie tylko w skali Mazur, ale wręcz całego kontynentu. Jednak wciąż nie są jasne przyczyny ich umieszczenia w mazurskim bagnie. Nie wiadomo także, czy swe rytuały sprawowali tu członkowie jakiejś germańskiej drużyny wracający do swej skandynawskiej ojczyzny znad granic rzymskiego świata, czy też byli to powracający z tego samego terenu bałtyjscy mieszkańcy Mazur, którzy przyswoili sobie prestiżowy rytuał wojowników od poznanych tam Germanów? Nie można też wykluczyć, że najcenniejsze znaleziska z Nidajna, znalazły się na Mazurach jako dyplomatyczny podarunek przekazany w późnej starożytności któremuś z tutejszych wodzów przez jednego z władców antycznego świata.

Czaszkowo

Wiesław Więckowski

dr hab. Wiesław Więckowski

zainteresowania naukowe:
bioarcheologia, archeologia funeralna, tafonomia archeologiczna
archeologia andyjska, archeologia i bioarcheologia Izraela
język hebrajski

e-mail:
w.c.wieckowski[at]uw.edu.pl

dyżury (pokój 3.23):
wtorek 11:30-13:00
lub
dyżur zdalny przez Google Meet po uprzednim kontakcie mailowym

zajęcia w roku akad. 2022/23:
w zakresie dydaktyki i badań naukowych współpracuję z Katedrą Bioarcheologii i Katedrą Archeologii Epoki Kamienia

Archeologia i antropologia śmierci (OGUN)
Człowiek i środowisko (konwersatorium dla I roku) – z dr hab. Joanną Piątkowską-Małecką i dr. Michałem Przeździeckim
– Dzieje człowieka – kultura, biologia, środowisko (konwersatorium) – z dr. Michałem Przeździeckim
– Taphonomy of Human Remains (class, translatorium)
– Paleoantropologia – przedmiot będzie prowadzony w 2023/24
– Bioarchaeology – seminar (seminarium) – z Prof. Arkadiuszem Sołtysiakiem
 Basic Human Osteology (laboratory)
– Paleoanthropology – the class will be given in 2023/24

bibliografia:
dostępna na Academia.edu  ResearchGate  ORCID

granty:
Wykonawca w grancie NCN 2018/31/B/HS3/01655 „Płeć, przestrzeń i czas w prekolumbijskiej świątyni zmarłych” kierowanym przez Prof. Miłosza Giersza

Wykonawca w grancie NCN 2015/18/E/HS3/00106 „Kobiety i ich rola w prekolumbijskim i wczesno kolonialnym Peru: studium przypadku imperialnego grobowca z Castillo de Huarmey” kierowanym przez dr Patrycję Prządkę-Giersz

Kierownik w grancie NCN 2018/02/X/HS3/00850 „Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peru”

Bartosz Kontny

Bartosz Kontny
dr hab. prof. uczelni Bartosz Kontny

e-mail:
bdkontny@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 11:15-13:15
czwartek 11:15-13:15

dyżur dla studentów (stacjonarnie; online tylko w okresach ograniczeń):

wtorki 13:15-15:00 (https://meet.google.com/hfu-iffz-npg)

zainteresowania naukowe:
archeologia okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie / bronioznawstwo starożytne / archeologia podwodna / dawne szkutnictwo

bibliografia:
https://uw.academia.edu/BartoszKontny
https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Kontny

Renata Ciołek

dr hab. prof. UW Renata Ciołek

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU The project  NCN Grant No. 2016/21/B/HS3/00021 “Monetary circulation in Moesia and Illyria. The case of the finds from Novae (Bulgaria) and Risan (Montenegro)”

e-mail:
renataciolek@uw.edu.pl

dyżury 
Semestr 2021/22

poniedziałek 16.00-18.30 : zdalnie: stały link (bez potrzeby umawiania):
https://meet.google.com/jyx-nxbz-ciy

piątek 10.30-11.30, pok. 3.20

zainteresowania naukowe:
numizmatyka antyczna, archeologia Polski okresu wpływów rzymskich

bibliografia:
Renata Ciołek

Pracownia Numizmatyczna

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

Deir el-Bahari fot M.Barwik
Deir el-Bahari, fot M. Barwik

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 3.25, 3.08
tel. (+48) 22 55 22 825

Kierownik zakładu:

dr hab. Anna Wodzińska  annawodzinska@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr hab. Mirosław Barwik mbarwik@uw.edu.pl
dr Dorota Dzierzbicka d.dzierzbicka@uw.edu.pl
mgr Łukasz Jarmużek l.jarmuzek@uw.edu.pl
dr hab. Sławomir Rzepka s.rzepka@uw.edu.pl
dr Dobrochna Zielińska d.zielinska@uw.edu.pl

Współpracownicy:
prof. dr hab. Andrzej Niwiński andrzejniwi.egipt@gmail.com
dr Gertrud van Loon gertrudjmvanloon@uw.edu.pl

Doktoranci:
Katarzyna Danys
Bogusław Franczyk
Dagmara Haładaj
Adrianna Madej
Maciej Wyżgoł

Informacje o zakładzie:
W Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii prowadzone są badania nad starożytnymi i średniowiecznymi cywilizacjami doliny Nilu. Zakres prowadzonych studiów jest bardzo szeroki, obejmując m.in. archeologię osadniczą w starożytnym Egipcie i średniowiecznej (i późniejszej) Nubii, badania nad inskrypcjami i dekoracją świątyń z czasów faraońskich, studia nad ceramiką egipską i nubijską od starożytności po czasy nowożytne, ekonomią Egiptu grecko-rzymskiego, czy średniowiecznym malarstwem nubijskim. W pracach prowadzonych przez pracowników Zakładu w Egipcie i Sudanie uczestniczą doktoranci i studenci.

Granty:
Badania założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba, kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka finansowany z grantu MNiSW nr N N109 244839 czas trwania projektu: 01.09.2010-30.08.2013 w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Technologia malarstwa nubijskiego: historia, rodzaje, konserwacja kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska finansowany z grantu NCN nr 2011/01/D/HS3/06119 czas trwania projektu: 1.12.2011-30.11.2014

Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba, kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka finansowany z grantu NCN nr 2012/05/B/HS3/03748 (OPUS) czas trwania projektu: 18.03.2013-17.03.2016 w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e. kierownik projektu: dr Dorota Dzierzbicka finansowany z grantu NCN nr 2013/11/D/HS3/02461 (SONATA) czas trwania projektu: 07.2014-07.2017

Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba kierownik projektu: dr hab. Sławomir Rzepka finansowany z grantu NCN nr 2015/17/B/HS3/00597 (OPUS) czas trwania projektu: 1.03.2016-28.02.2020 w projekcie uczestniczy także dr hab. Anna Wodzińska i mgr Łukasz Jarmużek

Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir al-Surian – zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskrypcji kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska finansowany z grantu NCN nr 2015/18/M/HS3/00621 (HARMONIA) czas trwania projektu: 2016-2019

Frontier Wanderings. Church Decoration in the Aswan Region and in Lower Nubia (6th-15th century) kierownik projektu: dr Gertrud van Loon finansowany z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, grant nr 665778 Marie Skłodowskiej-Curie; Narodowe Centrum Nauki Polska, POLONEZ 3 2016/23 / P / HS3 / 04153 czas trwania projektu: 2016-2019 http://frontierwanderings.uw.edu.pl/

Staroegipska ikonografia religijna z 21 i wczesnej 22 Dynastii (XI-X w. p.n.e.) na podstawie unikalnego zespołu sarkofagów o żółtym tle dekoracji w Muzeum Egipskim w Kairze i innych głównych kolekcji muzealnych Europy i USA kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Niwiński finansowany z grantu NCN (OPUS) czas trwania projektu: 2018-2021 w projekcie uczestniczy także mgr Dagmara Haładaj

Badania wykopaliskowe:
Tell el-Retaba
Deir el-Surian
Deir el-Bahari, świątynia Hatszepsut
Stara Dongola

Monika Różańska-Kardaś


mgr Monika Różańska-Kardaś

e-mail:
rozanskamoni@gmail.com

dyżury:
urlop wychowawczy 08.2018-12.2019

zainteresowania naukowe:
wczesnomuzułmańska sztuka i architektura Iranu oraz Azji Środkowej

bibliografia:

M. Różańska-Kardaś, Geneza minaretów w kontekście badań nad wczesnomuzułmańskimi minaretami w Azji Środkowej (IX-XIII wiek) in: Studia i Materiały Archeologiczne 14, 2009, 165-194.

M. Różańska-Kardaś, Summary of two campaigns of archaeological fieldwork at the Gurukly Shaheri caravanserai site in the Serakhs oasis, Southern Turkmenistan, 2012 in: Światowit 10(51), fasc. A., 2012 (2013), 209-213.

inne:
http://serakhs-oasis.uw.edu.pl/index.php/pl/badania-gurukly-shaheri/opis-stanowiska

Skip to content