Światowit – Tom XLVI, fasc. B (2003)

Spis treści

Wojciech Wróblewski

Od redakcji “Światowita” — p. 15

 

Andrzej Buko

Pomiędzy antykiem a wczesnym średniowieczem : Italia wobec inwazji Longobardów — p. 17-35

 

Roksana Chowaniec

Badania wykopaliskowe w Krośnie, gmina Pasłęk, stanowisko I w sezonie 2002 i 2003 — p. 37-43

 

Michał Dzik

Przyczynek do problematyki badawczej fragmentów naczyń ceramicznych znajdowanych na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych Mazowsza — p. 45-52

 

Witold Gumiński

Szczepanki 8: nowe stanowisko torfowe kultury Zedmar na Mazurach — p. 53-104

 

Adam Lisiecki

Kultura łużycka czy kultura kurhanów zachodniobałtyjskich (?) na stanowisku Szczepanki 8, Mazury — p. 105-110

 

Bartosz Kontny

Przekaz z zaświatów : analiza zestawów uzbrojenia z grobów w kulturze przeworskiej z okresu wczesnorzymskiego i początków młodszego okresu rzymskiego — p. 111-178

 

Jean-Marie Le Tensorer, Thomas Hauck, Dorota Wojtczak

Le paleolithique ancien et moyen d’Hummal (El Kowm, Syrie Centrale) — p. 179-186

 

Alicja Lasota-Moskalewska

Proces udomowienia zwierząt w świetle badań archeozoologicznych — p. 187-192

 

Ewa Marczak

Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 2 – „Góra Wieżowa” w Truszkach-Zalesiu, gmina Kolno, województwo podlaskie — p. 193-200

 

Tomasz Mikocki

Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, II : druga wizyta w Dylewie — p. 201-206

 

Joanna Piątkowska-Małecka, Jacek Gubernat

Pies w neolicie na ziemiach polskich — p. 207-242

 

Anna Gręzak, Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski

Wstępne wyniki dwunastego sezonu prac wykopaliskowych na cmentarzysku kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej (?) w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich — p. 243-250

 

Agnieszka Jaremek

Badania w osadzie przygrodowej w Jeziorku stan. I — p. 251-254

 

Piotr Jaworski, Monika Muszyńska, Karolina Paczyńska

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2002 w Dylewie, gmina Grunwald, województwo warmińsko-mazurskie — p. 255-260

 

Władysława Roszyk

Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2003 r. w Troszynie Polskim stan. 27, woj. mazowieckie — p. 261-265

 

Andrzej Buko

“Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii piastowskiej”, Janusz Górecki, Poznań : [recenzja] — p. 267-269

 

Piotr Górny, Paweł Kościelecki

Patrimonium non monetae est… : w odpowiedzi prof. Aleksandrowi Bursche — p. 271-279

 

Aleksander Bursche

Zamiast odpowiedzi — p. 281

 

Andrew Burnett

System inwentaryzowania starożytnych źródeł ruchomych w Wielkiej Brytanii — p. 282-286

 

Wojciech Wróblewski

“Mityczny” Liw raz jeszcze, czyli o krótkich nogach niecnych praktyk badawczych : uwagi na marginesie polemiki Elżbiety Kowalczyk — p. 287-299

 

Stefan Karol Kozłowski

Waldemar Chmielewski (1929-2004) — p. 311