Światowit – Tom IX (L), fasc. B (2011)

red. Franciszek M. Stępniowski, Andrzej Maciałowicz

Warszawa 2012

 

pdf icon large   Od Redakcji – s. 11

 

pdf icon large   Wojciech Nowakowski, Pożegnanie profesora dr. hab. Jerzego Okulicza-Kozaryna – s. 13-15

 

 

Studia i materiały

 

pdf icon large   Maria Krajewska, Archeologiczne Muzeum Erazma Majewskiego w Warszawie – s. 19-49

 

pdf icon large   Marzena Woźny, Kontakty Erazma Majewskiego z Włodzimierzem Demetrykowiczem w latach 1895-1922 – s. 51-78

 

pdf icon large   Michał Przeździecki, Karol Szymczak, Burins from tanged points. Some remarks on a specific way of shaping of tanged points – s. 79-86

 

pdf icon large   Witold Gumiński, Nowe wyjątkowe siedlisko osadnicze paraneolitycznej kultury Zedmar na wschodnim cyplu Wyspy Szczepanki (sektor „A”) na Mazurach – s. 87-144

 

pdf icon large   Katarzyna Januszek, Krzemienne groty strzał jako przykład wyznacznika początków epoki brązu na stanowisku 1 w Suchaczu, gm. Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie – s. 145-150

 

pdf icon large   Dariusz Manasterski, Typ Juodkranté – iwieński i trzciniecki komponent stylistyczny w ceramice z rzucewskiej osady w Suchaczu – s. 151-168

 

pdf icon large   Marcin Woźniak, Groby i krąg kamienny z Błędowa w pow. wąbrzeskim (dawne Blandau, Kr. Culm) – s. 169-179

 

pdf icon large   Wojciech Nowakowski, „Kurhany Jaćwięgów” – kilkadziesiąt lat naukowego mitu – s. 181-192

 

pdf icon large   Kalina Skóra, Tomasz Kurasiński, Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarza wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4 – s. 193-212

 

 

Materiały z konferencji

 

pdf icon large   Konferencja „Metody badań inwentrzy krzemiennych – teoria i praktyka”, Sandomierz 7-8 września 2007 r. – s. 214

 

pdf icon large   Zdeňka Nerudová, Moravský Krumlov, site IV. The reconstruction of the szeletian reduction strategy on the basis of refittings – s. 215-222

 

pdf icon large   Marcin Dziewanowski, On the classification of by-products of the reduction for blades – some aspects of technology in swiderian assemblages – s. 223-233

 

pdf icon large   Dominik K. Płaza, Exchange of lithics seen from the perspective of flint material refitting. Case study of the final paleolithic site Krzeczów 9 in Zakole Załęczańskie – s. 235-243

 

pdf icon large   Witold Gróżdż, Katarzyna Pyżewicz, Witold Migal, Michał Przeździecki, Multi-aspect analysis of flint materials from Suchodółka, site 3, the świętokrzyskie voivodeship – s. 245-258

 

pdf icon large   Katarzyna Pyżewicz, Piotr Rozbiegalski, Sposoby rozpalania ognia w młodszej epoce kamienia na terenie ziem polskich w kontekście badań eksperymentalno-traseologicznych – s. 259-272

 

pdf icon large   Paweł Valde-Nowak, Ostrza typu Czchów. Krzemieniarski wyznacznik kultury Otomani – s. 273-277

 

 

Kronika wykopalisk

 

pdf icon large   Andrzej Szela, Brudnice, st. V, woj. mazowieckie. Badania w roku 2011 – s. 281-286

 

pdf icon large  Andrzej Buko, Chełm (Góra Katedralna), woj. lubelskie. Badania XIII-wiecznego zespołu rezydencjonalnego w roku 2011 – s. 287-292

 

pdf icon large   Paweł Szymański, Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2011 – s. 293-297

 

pdf icon large   Maciej Kurdwanowski, Michał Starski, Człuchów (Zamek), woj. pomorskie. Badania w roku 2011 – s. 299-304

 

pdf icon large   Paweł Szymański, Kośmidry, st. I, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2011 – s. 305-308

 

pdf icon large   Agnieszka Jaremek, Magdalena Nowakowska, Leginy, st. IX. Wyniki badań sondażowych w roku 2011 – s. 309-312

 

pdf icon large   Michał Starski, Lębork (Rynek), woj. pomorskie. Badania w roku 2011 – s. 313-318

 

pdf icon large   Ludwika Jończyk, Niemcowizna, st. 1, woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 319-322

 

pdf icon large   Adam Cieśliński, Andrzej Kasprzak, Zbigniew Stasiak, Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w roku 2011 – s. 323-330

 

pdf icon large   Władysława Roszyk, Petrykozy, woj. mazowieckie Badania w 2011 roku – s. 331-336

 

pdf icon large   Karolina Blusiewicz, Puck (działka 123), woj. pomorskie. Badania w latach 2010-2011 – s. 337-342

 

pdf icon large   Ireneusz Nazaruk, Michał Starski, Puck (Skarpa Nadmorska), woj. pomorskie. Badania w roku 2011 – s. 343-348

 

pdf icon large   Ludwika Jończyk, Szurpiły, st. 8 („Mosiężysko”), woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 349-353

 

pdf icon large   Ewa Marczak, Truszki-Zalesie, st. 3 (osada „Siedlisko”), woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 355-358

 

pdf icon large   Michał Dzik, Twarogi Lackie, st. 9, woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 359-362

 

 

Recenzje, dyskusje

 

pdf icon large   Karol Szymczak,

Review: David R. Harris, „Origins of agriculture in Western Central Asia. An environmental-archaeological study”, University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia 2010 – s. 365-366

 

pdf icon large   David R. Harris,

Comment on Karol Szymczak’s review of „Origins of agriculture in Western Central Asia. An environmental-archaeological study”, Philadelphia 2010 – s. 367

Światowit, Tom VIII (XLIX), fasc. B (2009-2010)

Spis treści

pdf icon largeStrona tytułowa i spis treści — p. 3-8

 

 

pdf icon largeKarol Szymczak

Zdzisław Sochacki (1927–2011) — p. 9

 

pdf icon largeOd redakcji — p. 11

 

 

Studia i materiały

pdf icon largeMaria Krajewska

Erazm Majewski i archeologia w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości — p. 13

Erazm Majewski and archaeology in the Society for the Protection of Monuments

of the Past (Tonzp) — p. 25

 

pdf icon largeMichał Przeździecki, Witold Migal, Katarzyna Pyżewicz

Badania nad osadnictwem paleolitycznym północnego obrzeżenia Wyżyny Sandomierskiej — p. 27

Research on Palaeolithic settlement of the northern fringe of the Sandomierz Upland — p. 34

 

pdf icon largeKarol Szymczak, Mukhiddin Khudzhanazarov

The milky white chalcedonite/opal distribution in the Neolithic Kelteminar Culture of the Kyzyl-kums, Uzbekistan — p. 35

Dystrybucja mlecznobiałego chalcedonitu/opalu w neolitycznej kulturze kelteminarskiej Kyzył-kumów, Uzbekistan — p. 40

 

pdf icon largeDariusz Manasterski, Katarzyna Januszek

Tradycje kulturowe grupy linin we wczesnej fazie kultury trzcinieckiej na Mazowszu w świetle materiałów ze stanowisk w Raszynie i w Regułach koło Warszawy — p. 41

Cultural traditions of the Linin Group in Early Trzciniec culture in Masovia as represented by materials from sites in Raszyn and Reguły near Warsaw — p. 48

 

pdf icon largeJoanna Piątkowska-Małecka, Katarzyna Anc, Aneta Chormańska, Maciej Gągała, Joanna Kaczyńska, Artur Kur

Gospodarowanie zwierzętami na osadzie otwartej kultury łużyckiej w Grzybianach koło Legnicy, stanowisko 1, woj. dolnośląskie — p. 49

Animal economy in the Lusatian culture settlement in Grzybiany near Legnica, Site 1, the Dolnośląskie Voivodeship — p. 66

 

pdf icon largeArtur Grabarek

Grób jastorfski z młodszego okresu przedrzymskiego z miejscowości Wilcza Wólka, pow. piaseczyński — p. 69

A Jastorf culture grave from the Late Pre-Roman Period from the locality of Wilcza Wólka, the Piaseczno District — p. 75

 

pdf icon largeJerzy Kolendo

Kalisia i Leukaristos – dwa „miasta” w Geografii Ptolemeusza i zagadnienie współrzędnych geograficznych w „Wielkiej Germanii” — p. 77

Kalisia und Leukaristos – zwei „Städte“ aus der Geographia des Ptolemäus und die Frage nach den geographischen Koordinaten der „Germania Magna” — p. 87

 

pdf icon largeMichał Grygiel, Jacek Pikulski, Marek Trojan

Przyczynek do poznania przemian osadniczo-kulturowych u schyłku starożytności w rejonie wielokulturowej osady na stanowisku 2 w Jakuszowicach — p. 89

Contribution to learning about settlement-cultural changes at the end of Antiquity in the area of the multi-cultural settlement at Site 2 in Jakuszowice — p. 99

 

pdf icon largeWojciech Nowakowski

Das »Doppelgrab« aus Płociczno bei Suwałki. Ein erster analyseversuch — p. 101

»Podwójny grób« z Płociczna koło Suwałk. Pierwsza próba analizy — p. 117

 

pdf icon largeMirosław Rudnicki

Ażurowa tarczka z Kielar. Przyczynek do badań nad dalekosiężnymi powiązaniami grupy olsztyńskiej — p. 119

Open-work badge pendant from Kielary. Contribution to research on far-reaching connections of the Olsztyn Group — p. 132

 

pdf icon largeWaldemar Gliński, Nina Glińska

Średniowieczne Kielce w świetle ostatnich badań archeologicznych — p. 133

Medieval Kielce in the light of recent archaeological excavations — p. 147

 

pdf icon largeMichał Starski

Dzieje Rynku w Pucku — p. 149

History of the Market Square in Puck — p. 161

 

 

 

Kronika wykopalisk

pdf icon largeArtur Grabarek

Adamów, woj. mazowieckie. Badania w latach 2007–2009 — p. 163

Adamów, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2007–2009 — p. 165

 

pdf icon largeMichał Dzik

Aleksandrowo, woj. podlaskie. Badania w latach 2008–2009 — p. 167

Aleksandrowo, the Podlaskie Voivodeship. Excavations in 2008–2009 — p. 168

 

pdf icon largeAndrzej Szela

Brudnice, woj. mazowieckie. Badania w latach 2009–2010 — p. 169

Brudnice, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2009–2010 — p. 173

 

pdf icon largeAndrzej Buko

Chełm (Góra Katedralna), woj. lubelskie. Badania w roku 2010 — p. 175

Chełm (Cathedral Hill), the Lubelskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 177

 

pdf icon largeTomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

Czaszkowo, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010. Depozyt jeziorny czy miejsce kultu? — p. 179

Czaszkowo, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010. War booty sacrifice or cult place? — p. 181

 

pdf icon largePaweł Szymański

Czerwony dwór , st. Xxi, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2009–2010 — p. 183

Czerwony Dwór, Fst. xxi, Woiwodschaft Ermland-Masuren. Ausgrabungen in den Jahren 2009–2010 — p. 185

 

pdf icon largeMichał Starski

Człuchów (Zamek), woj. Pomorskie. Badania w latach 2009–2010 — p. 187

Człuchów (The Castle), the Pomorskie Voivodeship. Excavations in 2009–2010 — p. 190

 

pdf icon largeMichał Przeździecki, Witold Migal, Maciej Krajcarz, Katarzyna Pyżewicz

Ćmielów, st. 95 („Mały Gawroniec”), woj. świętokrzyskie. Badania w roku 2009 — p. 191

Ćmielów, Site 95 (“Mały Gawroniec”), the Świętokrzyskie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 192

 

pdf icon largeArtur Brzóska

Dąbrówka, woj. mazowieckie. Badania w roku 2009 — p. 193

Dąbrówka, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 194

 

pdf icon largeArtur Grabarek

Falęcin, woj. mazowieckie. Badania w roku 2009 — p. 195

Falęcin, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 196

 

pdf icon largeAndrzej Maciałowicz

Gołębiewo (d. Taubendorf), woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010 — p. 197

Gołębiewo (former Taubendorf ), the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 199

 

pdf icon largeMichał Przeździecki

Grzybowa Góra („Rydno”), woj. świętokrzyskie. Badania w roku 2010 — p. 201

Grzybowa Góra (“Rydno”), the Świętokrzyskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 203

 

pdf icon largeSylwia Domaradzka, Adam Waluś

Izdebno Kościelne, st. I, woj. mazowieckie. Badania w latach 2008–2009 — p. 205

Izdebno Kościelne, Site I, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2008–2009 — p. 207

 

pdf icon largeAgnieszka Jaremek

Jeziorko, st. I, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2009 — p. 209

Jeziorko, Site 1, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 211

 

pdf icon largeArtur Brzóska

Jęcznik (D. Johannisthal), st. I, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010 — p. 213

Jęcznik (former Johannisthal), Site I, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 214

 

pdf icon largeJerzy M. Łapo, Janusz Janowski

Kal, Wysiecza, Stulichy, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2008–2010. „Dolina Węgorapy ” – działalność wspólnej ekspedycji Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie — p. 215

Kal, Wysiecza, Stulichy, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2008–2010. “The Węgorapa Valley” – activities of the joint expedition of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw and the Folk Culture Museum in Węgorzewo — p. 219

 

pdf icon largeMichał Dzik

Korzeniówka Mała, woj. podlaskie. Badania w latach 2009–2010 — p. 221

Korzeniówka Mała, the Podlaskie Voivodeship. Excavations in 2009–2010 — p. 222

 

pdf icon largeRoksana Chowaniec

Krosno, st. 1, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2009 — p. 223

Krosno, Site 1, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 224

 

pdf icon largeTomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

Lasowiec (d. Sternwalde), woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010. Co zostało z „dużej” nekropoli? — p. 225

Lasowiec (former Sternwalde), the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010. What remained of a “large” cemetery? — p. 227

 

pdf icon largeAdam Cieśliński, Andrzej Kasprzak, Zbigniew Stasiak

Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w latach 2009–2010 — p. 229

Nowy Łowicz, Fst. 2, Woiwodschaft Westpommern. Ausgrabungen in den Jahren 2009–2010 — p. 233

 

pdf icon largeWładysława Roszyk

Petrykozy, woj. mazowieckie. Badania w latach 2009–2010 — p. 235

Petrykozy, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2009–2010 — p. 238

 

pdf icon largeArtur Grabarek

Pólko (pgr), woj. mazowieckie. badania w roku 2010 — p. 239

Pólko (pgr – State Agricultural Farm), the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 241

 

pdf icon largeMichał Starski

Puck (Kamienica Pod Złotym Lwem), woj. pomorskie. Badania w roku 2009 — p. 243

Puck (The Golden Lion House), the Pomorskie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 245

 

pdf icon largeMichał Starski

Puck (Rynek), woj. pomorskie. Badania w roku 2010 — p. 247

Puck (The Market Square), the Pomorskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 248

 

pdf icon largeMartyna Milewska

Puck (Zamek), woj. pomorskie. Badania w roku 2010 — p. 249

Puck (The Castle), the Pomorskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 250

 

pdf icon largeJoanna Kalaga

Radom, woj. mazowieckie. Badania w roku 2010 — p. 251

Radom, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 252

 

pdf icon largeAgnieszka Jaremek, Magdalena Nowakowska

Swaderki, st. I („Wyspa na Jez. Świętym”), woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010 — p. 253

Swaderki, Site I (“Island on Lake święte”), the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 255

 

pdf icon largeWitold Gumiński

Szczepanki, st. 8, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2009–2010. Stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia — p. 257

Szczepanki, Site 8, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2009–2010. The Stone Age peat-bog site of hunter-gatherers — p. 261

 

pdf icon largeLudwika Sawicka

Szurpiły, st. 8 („Mosiężysko”), woj. podlaskie. Badania w latach 2008–2010 — p. 263

Szurpiły, Site 8 (“Mosiężysko”), the Podlaskie Voivodeship. Excavations in 2008–2010 — p. 268

 

pdf icon largeKatarzyna Danys-Lasek, Przemysław Lasek, Tadeusz Morysiński, Adam Waluś

Tłuste, st. ii, woj. mazowieckie. Badania w latach 2008–2009 — p. 269

Tłuste, Site ii, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2008–2009 — p. 271

 

pdf icon largeEwa Marczak

Truszki Zalesie, st. 4 (osada „Nikienki”), woj. podlaskie. Badania w latach 2004–2005, 2007–2010 — p. 273

Truszki Zalesie, Site 4 (settlement of “Nikienki”), the Podlaskie Voivodeship. Excavations in 2004–2005, 2007–2010 — p. 275

 

pdf icon largeMichał Dzik

Twarogi Lackie, woj. podlaskie. Badania w latach 2007–2008 — p. 277

Twarogi Lackie, the Podlaskie Voivodeship. Excavations in 2007–2008 — p. 278

 

pdf icon largeBartosz Kontny, Magdalena Natuniewicz-Sekuła

Weklice, st. 7, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2009 — p. 279

Weklice, Site 7, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 282

 

pdf icon largeAdam Waluś

Ząbie, st. X, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010 — p. 283

Ząbie, Site X, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 284

 

pdf icon largeArtur Brzóska

Żuków, woj. mazowieckie. Badania w latach 2007–2008 — p. 285

Żuków, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2007–2008 — p. 286

Światowit – Tom VII (XLVIII), fasc. B (2006-2008)

red. tomu Tomasz Nowakiewicz

Warszawa 2012

 

pdf icon large   Mindaugas Bertašius, Die Anzeichen Einer Überregionalen Kultur in den Wikingerzeitlichen Gräbern von Marvelė – s. 15

 

pdf icon large   Marcin Białowarczuk, Półwytwór topora kamiennego z Dolistkowa Starego, woj. podlaskie – s. 25

 

pdf icon large   Roksana Chowaniec, Zainteresowanie przeszłością i pierwsze pomoce do nauki starożytności w Polsce – s. 29

 

pdf icon large   Michał Dzik, Z dziejów badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z grobami w obudowach kamiennych w międzyrzeczu Bugu i Narwi – s. 37

 

pdf icon large   Mirosław J. Hoffmann, Adam Mackiewicz, Zespoły grobowe z ceramiką z Oberhof (Aukštakiemiai) i z LLinkuhnen (Rževskoe) w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – s. 43

 

pdf icon large   Urszula Iwaszczuk, Szczątki zwierzęce z kompleksu osadniczego w Szestnie – „Czarnym Lesie” – s. 51

 

pdf icon large   Katarzyna Januszek, Materiały krzemienne nawiązujące do wyrobów z późnego paleolitu z Suchacza, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie – s. 67

 

pdf icon large   Piotr Jaworski, Z dziejów zainteresowań tzw. Babami Kamiennymi w Polsce. Część I: Tulczyn i Arkadia – s. 73

 

pdf icon large   Andrzej Klubiński, Szpitalny kościół św. Ducha w Wiślicy w świetle inwentarzy z lat 1590-1639 – s. 77

 

pdf icon large   Violetta Lis, Tomasz Purowski, Zagadkowe narzędzie z poroża jelenia, znalezione na osadzie obronnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Tarławkach, woj. warmińsko-mazurskie – s. 83

 

pdf icon large   Dariusz Manasterski, Iwieńsko-trzciniecki komponent stylistyczny we wczesnobrązowej ceramice Pojezierza Mazurskiego – s. 89

 

pdf icon large   Wojciech Nowakowski, Auf der Suche nach dem „Gold des Nordens”. Rom, die Barbaren und die Bernsteinstraẞe – s. 95

 

pdf icon large   Валентин Рябцевич, Монетные депозиты западных земелъ древней Руси (материалы) – s. 107

 

pdf icon large   Kalina Skóra, Groby dziecięce w kulturze wielbarskiej – s. 139

 

pdf icon large   Rozalia Tybulewicz, Skarb z Karlina w świetle archiwaliów: historia odkrycia i losy zabytków – s. 165

 

 

Kronika wykopalisk

 

pdf icon large   Anetta Ejdulis, Osadnictwo paleolityczne i mezolityczne południowej części obszaru dorzecza Marychy. Badania powierzchniowe i sondażowe na Sejneńszczyźnie – s. 193

 

pdf icon large   Tomasz Mikocki, Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, III (trzecia wizyta w Dylewie: wykopaliska) – s. 197

 

pdf icon large   Michał Przeździecki, Witold Migal, Maciej Krajcarz, Katarzyna Pyżewicz, Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 „Mały Gawroniec” w Ćmielowie, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie – s. 225

 

 

Recenzje, dyskusje i polemiki

 

pdf icon large   Magdalena Mączyńska: Artur Błażejewski, „Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa” (Studia Archeologiczne 39, Acta Universitatis Wratislaviensis 2939) – s. 235

 

pdf icon large   Arkadiusz Marciniak, O efektywnych startegiach badania ceremonialnej konsumpcji bydła i świni w neolicie (odpowiedź na recenzję prof. A. Lasoty-Moskalewskiej) – s. 243

 

pdf icon large   Alicja Lasota-Moskalewska, Komentarz – s. 250

Światowit – Tom XLVII, fasc. B (2004-2005)

Spis treści

Archeologia bałtyjska i badania w Polsce północno-wschodniej

 

Audronė Bliujienė, Donatas Butkus

Bronze Drinking Horn Terminals from Kašučiai Cemetery in the Western Lithuania as a Part of Lively Connections between Southern Curonia and Central Scandinavia  — p. 13

Brązowe okucia rogów do picia znalezione na cmentarzysku w Kašučiai w Zachodniej Litwie, jako świadectwo żywych kontaktów między południową Kuronią i Środkową Skandynawią — p. 21

 

Marcin Engel, Piotr Iwanicki, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

Sudovia in qua sudovitae. Nowa hipoteza na temat genezy kultury sudowskiej — p. 23

Sudovia in qua Sudovitae. Origins of Sudovian Culture Revisited — p. 34

 

Mirosław J. Hoffmann

Heinrich Kemke – pochwała archeologii muzealnej, czyli szkic o rzetelności i zaletach późnej miłości — p. 35

Heinrich Kemke – in Praise of Museum Archaeology or a Note on Sound Scholarship and Merits of Postponed Late Marriage — p. 39

 

Wojciech Nowakowski

Die erhaltenen bestände und archivalien des Prussia-Museums als eine quelle für studien über römische funde im gebiet zwischen Weichsel und Memel — p. 41

Zachowane zbiory i archiwalia Prussia-Museum jako źródło do badań nad importami rzymskimi z obszaru między Wisłą a Niemnem — p. 46

 

Anna Pędziszewska

Wyniki analizy pyłkowej osadów ze stanowiska w rejonie kompleksu kurhanowego Uniradze-Przewóz na Pojezierzu Kaszubskim — p. 47

Analysis of Pollen Profiles from the Region of the Barrowfield Complex at Uniradze-Przewóz, Kaszuby Lake District (N. Poland) — p. 51

 

Materiały i monografie

Edelgarda M. Foltyn, Eugeniusz Tomczak

Osada wczesnośredniowieczna w Poborszowie, woj. opolskie — p. 53

Early Medieval Settlement at Poborszów, voiv. Opole, SW Poland — p. 70

 

Aneks

Agata Sady

Wyniki badań odcisków roślinnych zachowanych na polepie i fragmentach wczesnośredniowiecznych prażnic ze stanowiska 8 w Poborszowie, woj. opolskie — p. 71

Analysis of Plant Macro-Remains from Daub and Roasting Pans from the Early Medieval Site at Poborszów Site 8, Voivodship Opole (SW Poland) — p. 72

 

Elżbieta Kowalczyk-Heyman

Stan badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem północno-wschodniego Mazowsza — p. 73

Archaeological Medieval Studies in the region of NW Mazowsze (within its early medieval boundaries) — p. 79

 

Jarosław Ościłowski

Sieć grodowa na Wysoczyźnie Kolneńskiej we wczesnym średniowieczu. Ze studiów nad pograniczem mazowiecko-prusko-jaćwieskim — p. 81

Revisiting 10th-13th Century Earthworks in Kolno Heights (NE Poland). From the Study of Mazowsze – Prussia – Yatving Borderland — p. 105

 

Joanna Piątkowska-Małecka

Tur w neolicie na ziemiach polskich — p. 107

Analysis of Aurochs Bone Remains from Neolithic Sites in Poland — p. 125

 

Kronika wykopalisk

Ewa Marczak

Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym kompleksie osadniczym w Truszkach Zalesiu, woj. podlaskie w 2003 roku — p. 127

Excavating Early Medieval Settlements at Truszki Zalesie (Results from 2003) — p. 134

 

Michał Starski

Badania archeologiczne na terenie dziewiętnastowiecznego cmentarza katolickiego w Pucku w sezonie 2004 — p. 135

Excavating 19th Century Catholic Cemetery in Puck (2004) — p. 141

 

Polemiki i recenzje

Alicja Lasota-Moskalewska

Czy to prawda, że w neolicie bydło i świnie jedzono w sposób ceremonialny? — p. 143

 

Elżbieta Kowalczyk-Heyman

Disce aut discede, czyli o tym po co archeologowi potrzebna jest wiedza toponomastyczna i geografia historyczna — p. 147

 

Wojciech Wróblewski

Elżbiecie Kowalczyk-Heyman do sztambucha, czyli list otwarty od redaktora „Światowita” — p. 153

 

Redakcja do Autorów i Czytelników — p. 155

 

Plansze — p. 159

Plates — p. 159

Światowit – Tom XLVI, fasc. B (2003)

Spis treści

Wojciech Wróblewski

Od redakcji “Światowita” — p. 15

 

Andrzej Buko

Pomiędzy antykiem a wczesnym średniowieczem : Italia wobec inwazji Longobardów — p. 17-35

 

Roksana Chowaniec

Badania wykopaliskowe w Krośnie, gmina Pasłęk, stanowisko I w sezonie 2002 i 2003 — p. 37-43

 

Michał Dzik

Przyczynek do problematyki badawczej fragmentów naczyń ceramicznych znajdowanych na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych Mazowsza — p. 45-52

 

Witold Gumiński

Szczepanki 8: nowe stanowisko torfowe kultury Zedmar na Mazurach — p. 53-104

 

Adam Lisiecki

Kultura łużycka czy kultura kurhanów zachodniobałtyjskich (?) na stanowisku Szczepanki 8, Mazury — p. 105-110

 

Bartosz Kontny

Przekaz z zaświatów : analiza zestawów uzbrojenia z grobów w kulturze przeworskiej z okresu wczesnorzymskiego i początków młodszego okresu rzymskiego — p. 111-178

 

Jean-Marie Le Tensorer, Thomas Hauck, Dorota Wojtczak

Le paleolithique ancien et moyen d’Hummal (El Kowm, Syrie Centrale) — p. 179-186

 

Alicja Lasota-Moskalewska

Proces udomowienia zwierząt w świetle badań archeozoologicznych — p. 187-192

 

Ewa Marczak

Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 2 – „Góra Wieżowa” w Truszkach-Zalesiu, gmina Kolno, województwo podlaskie — p. 193-200

 

Tomasz Mikocki

Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, II : druga wizyta w Dylewie — p. 201-206

 

Joanna Piątkowska-Małecka, Jacek Gubernat

Pies w neolicie na ziemiach polskich — p. 207-242

 

Anna Gręzak, Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski

Wstępne wyniki dwunastego sezonu prac wykopaliskowych na cmentarzysku kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej (?) w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich — p. 243-250

 

Agnieszka Jaremek

Badania w osadzie przygrodowej w Jeziorku stan. I — p. 251-254

 

Piotr Jaworski, Monika Muszyńska, Karolina Paczyńska

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2002 w Dylewie, gmina Grunwald, województwo warmińsko-mazurskie — p. 255-260

 

Władysława Roszyk

Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2003 r. w Troszynie Polskim stan. 27, woj. mazowieckie — p. 261-265

 

Andrzej Buko

“Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii piastowskiej”, Janusz Górecki, Poznań : [recenzja] — p. 267-269

 

Piotr Górny, Paweł Kościelecki

Patrimonium non monetae est… : w odpowiedzi prof. Aleksandrowi Bursche — p. 271-279

 

Aleksander Bursche

Zamiast odpowiedzi — p. 281

 

Andrew Burnett

System inwentaryzowania starożytnych źródeł ruchomych w Wielkiej Brytanii — p. 282-286

 

Wojciech Wróblewski

“Mityczny” Liw raz jeszcze, czyli o krótkich nogach niecnych praktyk badawczych : uwagi na marginesie polemiki Elżbiety Kowalczyk — p. 287-299

 

Stefan Karol Kozłowski

Waldemar Chmielewski (1929-2004) — p. 311

Światowit, tom IV (XLV) / fasc. B (2002)

pdf icon largeBogucki Mateusz

Znalezisko ozdób srebrnych z ok. wędrówek ludów z Oterek koło Reszla woj. Warmińsko-Mazurskie — pp. 13-17

Late Migration period silver ornaments found at Oterki, near Reszel (Summary)

 

pdf icon largeBuko Andrzej

Góra katedralna w Chełmie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych — pp. 19-26

The Cathedral Hill in Chełm (Summary)

 

pdf icon largeChowaniec Roksana, Karasiewicz-Szczypiorski Radosław

Zapinki cebulowate z cmentarzyska miejskiego w Chersonezie Taurydzkim — pp. 29-33

 

pdf icon largeGawrońska Joanna

Elementy kultury amfor kulistych w wytwórczości ceramicznej społeczności kultury rzucewskiej na podstawie wybranych zespołów mikroregionu Niedźwiedzióweckiego — pp. 35-55

The elements from the Globular Amphorae Culture in the pottery from various sites of the Rzucewo Culture from the Niedźwiedziówka microregion (Summary)

 

pdf icon largeJaremek Agnieszka

Bródno Stare, St. I – wstępne wyniki badań osady wczesnośredniowiecznej — pp. 57-67

Early medieval settlement at Bródno Stare, site I- preliminary investigation results (Summary)

 

pdf icon largePiątkowska-Małecka Joanna, Gręzak Anna

Konsumpcja mięsa na wczesnośredniowiecznej osadzie Bródno Stare St. I — pp. 69-76

Meat consumption in the Early medieval settlement Bródno Stare site I (Summary)

 

pdf icon largeJaremek Agnieszka

Materiały z osady wczesnośredniowiecznej Wierzbin, woj. Mazowieckie St. AZP 56-64/17 — pp. 79-85

Archeological evidence from the early mediewal settlement at Wierzbin (Summary)

 

pdf icon largeKolendo Jerzy

Zbiory zabytków pradziejowych na UW — pp. 87-99

Prehistoric collection of the Warsaw University (Summary)

 

pdf icon largeKontny Bartosz

Broń jako wyraz zmian w obrządku pogrzebowym. Analiza zestawów uzbrojenia w kulturze przeworskiej od młodszego okresu wpływów rzymskich do początku okresu wędrówek ludów — pp. 101-143

 

pdf icon largeKontny Bartosz, Rudnicki Marcin

Ostrogi z Pełczysk pow. Pińczowski Nowe oblicze stanowiska z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich — pp. 145-155

Spurs from Pełczyska New findings on the La Tene and Roman period (Summary)

 

pdf icon largeKowalczyk Elżbieta

Wały podłużne na mapie granicy mazowiecko-pruskiej Samuela Suchodolskiego — pp. 159-163

Early 18th c. maps of Samuel Suchodolski of the Mazowsze/Prussia border area (Summary)

 

pdf icon largeNowakiewicz Tomasz, Rudnicki Marcin

Brakteaty krzyżackie z grodziska w Bezławkach (Przyczynek do znajomości pruskich systemów osadniczych w państwie zakonnym) — pp. 165-170

 

pdf icon large

Nowakowski Wojciech

Die Geschichte von Goldenen ringen aus Berliner Museum — pp. 173-175

Historia złotych pierścieni z muzeum berlińskiego (Summary)

 

 

pdf icon large

Piątkowska-Małecka Joanna, Gręzak Anna, Lasota-Moskalewska Alicja

Zwierzęce szczątki kostne z wczesnej epoki żelazana stan. X w Ząbiu gm. Stawiguda, woj. Warmińsko-Mazurskie — pp. 177-187

Animal bone remains from the Early Iron Age at Ząbie (Summary)

 

pdf icon large

Rajchert Joanna

Urazy czaszkowe ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznych stanowisk terenów dzisiejszej Polski — pp. 189-203

Cranial injuries during the medieval period on territory of today’s Poland (Summary)

 

pdf icon large

Sabaciński Marcin

Materiał osteologiczny z Szestna-Czarnego Lasu, stan. III jako źródło informacji o pruskim stosie pogrzebowym — pp. 205-227

The Prussian funerary pyre – preliminary reconstruction based on early medieval osteological evidence from Szestno-Czarny Las(Summary)

 

pdf icon large

Szymczak Karol

A problem of the bullet shaped cores: A global perspective — pp. 229-241

Problemy rdzeni stożkowych : problematyka globalna(Summary)

 

pdf icon largeWięckowski Wiesław

„Out-of-Africa” exodus. Rozprzestrzenienie się hominidów we wczesnym i Środkowym plejstocenie — pp. 243-247

„Out-of-Africa” exodus. The spread of hominids in the Early and the Middle Pleistocen (Summary)

 

pdf icon largeŻórawska Aleksandra

Ponownie “odkryty” grób skrzynkowy w miejscowości Prusy(Jarantowice) pow. Wąbrzeski — pp. 249-254

A cist from Prusy/Jarantowice ,”uncovered” again (Summary)

Światowit – Tom XLIV, fasc. B (2001)

red. T. Mikocki, Warszawa 2001

Fascykuł B – Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna. Archeologia Polski

Spis treści:

pdf icon large Ciołek Renata, Znaleziska monet rzymskich na tle osadnictwa Pomorza w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów, 11-16
(Roman coin finds in relation to settlements in Pomerania dating to the period of Roman influence and the Great Migration period (Summary))

pdf icon large Gumiński Witold, Megalit bez pochówku. Szczepanki stan. VI w krainie wielkich jezior mazurskich, s. 17-25
A megalith without a grave. Szczepanki VI in the Masurian Great Lake district (Summary))

pdf icon large Jaremek Agnieszka, Materiały wczesnośredniowieczne ze stanowiska II w Ruścu gm. Nadarzyn woj. Mazowieckie, s. 27-40
Early Middle Age material from Rusiec

pdf icon large Каменегкий И. С., Неолит юга европейской части России, s. 41-90

pdf icon large Kontny Bartosz, Wojna oczami archeologa. Uwagi na temat sposobów walki ludności k. przeworskiej w okresie wpływów rzymskich w świetle źródeł archeologicznych, s. 91-118
War in the eyes of the archeologist: notes on the fighting of the Przeworsk Culture under Roman influence in the light of archeological finds (Summary))

pdf icon large Lasota-Moskalewska Alicja, Szczątki zwierzęce z doliny Tygrysu i Eufratu z okresu neolitu Przedceramicznego, s. 121-130
(Animal remains from the Tigris and Euphrates valleysin Pre-Pottery Neolithic period (Summary))

pdf icon large Lewartowski Kazimierz, Archeologia śmierci – stan i potencjał, s. 133-143
(Archeology of death – its present state and potential (Summary))

pdf icon large Manasterski Dariusz, Piasecki Karol, Waluś Adam, Schyłkowoneolityczny grób szkieletowy z ozdobami bursztynowymi ze stan. X w Ząbiu, woj. Warmińsko-Mazurskie, s. 145-165
(Late Neolithic skeletal remains with amber adornments from Ząbie

pdf icon large Mikocki Tomasz, Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, I (Pierwsza wizyta w Dylewie), s. 167-179
(The von Rose collection of sculpture in Döhlau (Summary))

pdf icon large Piasecki Karol, Pasterze mamutów, s. 181-195
(The mammoth herders(Summary))

pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Niezwykłe narzędzia kościane z wczesnej epoki żelaza znalezione na osadzie w Żubronajciach, s. 197-202

pdf icon large Stanaszek Łukasz Maurycy, Fenotyp dawnych Słowian (VI-X w.), s. 205-211

pdf icon large Żórawska Aleksandra, Bursztyn w kulturze kurhanów zachodniobałtyjskich, s. 213
(Amber in the West Balt Barrow Culture (Summary))

Światowit – Tom XLIII, fasc. B (2000)

red. T. Mikocki, Warszawa 2000

Fascykuł B – Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna. Archeologia Polski

Spis treści:

pdf icon large Pożegnanie Prof. dr hab. Łucji Okulicz-Kozaryn (5.01.1933-16.02.1999)
In the memory of Professor Dr Hab. Łucji Okulicz-Kozaryn (5.01.1933-16.02.1999)

pdf icon large Andrzejowska Mirosława, Miecz z okładki „Światowita”, s. 23-24
Sword from the cover of „Światowit”(Summary), s. 25

pdf icon large Bogucki Mateusz, Symbolika ornamentów z litewskich okuć rogów do picia z okresu Wędrówek Ludów, s. 26-31
Symbolic meaning of ornaments on Lithuanian drinking horns’ bindings from the migration period (Summary), s. 32-34

pdf icon large Buko Andrzej, Osadnictwo wiejskie na wyż. Sandomierskiej w świetle wyników badań Kleczanowa, s. 35-40
Rural settlement on Sandomierska highland in the context of the survey in Kleczanów (Summary), s. 41-42

pdf icon large Bursche Aleksander, Złodzieje i paserzy, dogmatycy i moraliści, s. 43-52
Thievesand fences, dogmatists and moralists (Summary)

pdf icon large Cieśliński Adam, Zapinki kolankowate z Prussia Muzeum, czyli o możliwościach przywrócenia do obiegu naukowego zabytków ze zbiorów królewskich, s. 53-60
Knee-shaped fibulae from Prussia Museum. A possibility of reintroducing artefacts from the Kaliningrad collection  to scientific circulation (Summary), s. 61-64

pdf icon large Gackowski Jacek, Osiedla nawodne w Mołtajn i Pieczarek na tle osadnictwa pojezierza Mazurskiego we wczesnej epoce żelaza, s. 65-69
Lake settlements from Mołtajn and Pieczarek versus the settlement  in Masuria lake district in the Early Bronze Age (Summary)

pdf icon large Kalaga Joanna, Cmentarzysko szkieletowe we wsi Zawady, gm. Zbuczyn Pow. Siedlce, woj. Mazowieckie, s. 70-85
Inhumation cemetery in Zawady village, near Zbuczyn in Masovia  administrative district (Summary)

pdf icon large Kałwak Grzegorz, Kaczmarek Piotr, Schyłkowoneolityczny pochówek na stanowisku X w Ząbiu gm. Stawiguda, pow. Olsztyn, woj. Warmińsko-mazurskie, s. 86-88
The Late Neolithic Grave from Ząbie. Site X (Summary), s. 89-90

pdf icon large Karczewski Maciej, “Dwustożkowe naczynia zdobione zaszczypywaniem”. Głos dyskusji nad ceramiką zachodniobałtyjską, s. 91-96
Pots with finger impressions. Discussion on West Baltic pottery (Summary)

pdf icon large Kolendo Jerzy, “Światowit” – sto lat dziejów czasopisma, s. 97-110
“Światowit” – a hundred year history of the periodical (Summary), s. 111

pdf icon large Kolendo Jerzy, Eksport niewolników pochodzących z europy barbarzyńskiej na teren Cesarstwa Rzymskiego, s. 112-126
Export of slaves of barbaric European origin to the territory of the Roman Empire (Summary), s. 127

pdf icon large Łapo Jerzy M., Ossowski Waldemar, Weryfikacyjne badania osiedli nawodnych na wschodnich mazurach przeprowadzone jesienią 1993 i wiosną 1994, s. 128-136
Verifying survey of the lake settlement in East Masuria, curried out in autumm 1993 and spring 1994 (Summary)

pdf icon large Łapo Jerzy M., Ossowski Waldemar,Wyniki podwodnych prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych na reliktach osady nawodnej w Rybicalu sten. 1, „jez. Ryńskie” gm. Ryn , woj. Warmińsko-mazurskie, s. 139-144
Results of underwater inventorial works conducted on the relies of the lake settlement in Rybical Site 1, (Summary)

pdf icon large Lasota-Moskalewska Alicja, Piątkowska-Małecka Joanna, Szczątki zwierzęce ze stanowiska w Osinkach, woj. Suwalskie, s. 147-151
Animal remails from site in Osinki in Suwałki administrative district (Summary), s. 152

pdf icon large Marczak Ewa, Cmentarzysko ciałopalne w okresu wczesnego średniowiecza w Stasinie woj., mazowieckie, wyniki badań powierzchniowych, s. 153-155
Early medieval crematory cemetery in Stasino. Result of survey (Summary), s. 156

pdf icon large Morysiński Tadeusz W., Rozmowy z Henrykiem Rokitą, garncarzem z Rędocina, s. 158-163
Interview with Henryk Rokit, a potter from Rędocin (Summary)

pdf icon large Nowakiewicz Tomasz, Wczesnośredniowieczna głowica buławy bojowej z Olszynki Grochowskiej w Warszawie, s. 165-167
Early medieval head of a mace from Olszynka Grochowska in Warsaw (Summary),s. 168

pdf icon large Nowakowski Wojciech, Królewiecki krewniak “Światowita”, s. 170-175
Kalinigrad cousin of „Światowit”, s. 176

pdf icon large Piasecki Karol, Więckowski Wiesław, Neandertalczycy, s. 177-185
Neanderthals (Summary)

pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Pochówki końskie na obszarze Polski północno-wschodniej w I tys, s. 186-194
Horse burias in the area of North-West Poland In the 1 millenium A.D (Summary)

pdf icon large Prochowicz Radosław J., Popielnice wanienkowate – analiza i próba interpretacji, s. 202-208
Elongated „tubshaped” cinerary urns – analysis and attempt of interpretation (Summary)

pdf icon large Purowski Tomasz, Kubek odkryty na cmentarzysku w Ożumierzu gm. Krzynowłoga Mała na tle naczyń typu „Ulwóweckiego”, s. 210-216
Mug found at the cemetery in Ożumierz near Krzynowłoga Mała versus vessels of the „Ulwówek” type (Summary)

pdf icon large Roszyk Władysława, Przyczynek do problematyki starożytnego osadnictwa Mazowsza i Podlasia stanowisko nr 1 w Padkowie, gm. Łosice, pow. Łosice woj. mazowieckie, s. 221-230
Ancient settlement in Masovia and Polesie , site in Patkowa near Łosice in Mazovia (Summary)

pdf icon large Surskin Jarosław, Modelowanie w kształtownikach – uwagi na temat technik kucia w metaloplastyce kultury wielbarskiej, s. 231-252
Modding in swages – remarks on techniques of foming in metalwork of Wielbark Culture (Summary)

pdf icon large Szela Andrzej, Denar rzymski ze wsi Lewaszówka, gm. Jastrzębia, pow. Radomski, s. 253-257
Roman denarius from Lewaszówka village in Radom administrative district (Summary)

pdf icon large Szymański Paweł, Bransoleta z mazurskiego cmentarza w Wyszemborku Ślad kontaktów z kulturą przeworską na Mazowszu?, s. 258-263
Braceler from the Masurian cemetery in Wyszenbork Trace of contacts with Przeworsk Culture in Masovia (Summary)

pdf icon large Wróblewski Wojciech, Ossa cremate. Obrządek pogrzebowy Galindów we wczesnym średniowieczu w świetle znalezisk na grodzisku w Szestnie – Czarnym Lesie, s. 268-281
Ossa cremata. Burial rites of the Galindian tribe in early middle ages in the  context of the finding at the hillfort in Szastno – Czarny Las (Summary)

pdf icon large Żórawska Aleksandra Osada ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Piórkowie woj. Warmińsko- Mazurskie, s. 286-290
Settlement of the people of the West Baltic Culture in Piórkowo (Summary)

Światowit – Tom XLII, fasc. B (1999)

red. T. Mikocki, Warszawa 1999

Fascykuł B – Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna. Archeologia Polski

Spis treści:

pdf icon large Abramowicz Andrzej, Adolf Pawiński w Citania de Briteiros, s. 15-20

pdf icon large Bielenin Kazimierz, Uporządkowane piecowska dymarskie na terytoriach Europy środkowej i północnej poza granicami limesu rzymskiego, s. 21-25

pdf icon large Brzozowski Jerzy, Szymański Paweł, Nowe zabytki z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Dręstwo stan. I, gm. Bargłów Kościelny, pow. Augustów, s. 26-31

pdf icon large Buko Andrzej, Początki państwa Polskiego. Pytania – problemy – hipotezy., s. 32-45

pdf icon large Bursche Aleksander, Roszyk Władysława, Monety rzymskie znalezione na osadzie kultury łużyckiej w miejscowości Liw, ST. 4, woj. Mazowieckie, s. 46-50

pdf icon large Dulinicz Marek, Trzewik pochwy miecza z Warszawy – Starego Bródna (ze studiów nad zabytkami z wczesnośredniowiecznego Mazowsza), s. 51-58

pdf icon large Gumiński Witold, Kultura Zedmar a kultura Narva, razem czy osobno, s. 59-69

pdf icon large Hoffmann Mirosław J., Wstępne wyniki badań z cmentarzyska z późnej epoki brązu w Bogdanach, pow. Olsztyn, woj. Warmińsko-mazurskie, s. 70-73

pdf icon large Januszek Katarzyna, Ślady osadnictwa neolitycznego na stanowisku II w Wyszemborku gm. Mrągowo, woj. Warmińsko-mazurskie, s. 74-80

pdf icon large Jaskanis Danuta, O kilku przedmiotach obcej proweniencji na wschodnim Mazowszu wczesnego średniowiecza, s. 81-87

pdf icon large Jaskanis Jan, Wspomnienie o Zygmuncie Szmicie (1895-1929) asystencie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, s. 88-93

pdf icon large Kajzer Leszek, Kastellologa uwagi nad itinerariami królewskimi, s. 94-98

pdf icon large Kalaga Joanna, Naczynia ze starszych faz okresu wczesnośredniowiecznego na stanowisku nr. III w Chlebni, woj. Mazowieckie, s. 99-102

pdf icon large Kalaga Joanna, Ze studiów nad osadnictwem znad środkowego Bugu, wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Gnojnie, gm. Konstantynów, woj. Lubelskie, s. 103-111

pdf icon large Kobyliński Zbigniew, Siedemdziesiąt lat archeologii lotniczej w Polsce, s. 112-122

pdf icon large Kokowski Andrzej, Zapinki typu Hăneşti. Z badań nad młodszą fazą dziejów kultur kręgu gockiego, s. 123-127

pdf icon large Kontny Bartosz, Znaleziska toków z obszaru kultury przeworskiej, s. 128-137

pdf icon large Kowalczyk Elżbieta, Krajobrazy kulturowe – Janowo nad Orzycem, s. 138-146

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Sachse-Kozłowska Elżbieta, Z książki adresowej Erazma Majewskiego, s. 147-158

pdf icon large Marczak Ewa, Wyniki analiz mineralogicznych i petrograficznych ceramiki z Podełbocia (komunikat), s. 159-160

pdf icon large Meyza Katarzyna, Skarpa warszawska na odcinku od ul. Sanguszki do trasy W–Z w świetle archeologicznych wierceń badawczych, s. 161-167

pdf icon large Miśkiewiczowa Maria, Wędrówki Słowian w Europie wczesnego średniowiecza, s. 168-173

pdf icon large Nowakowski Wojciech, Postęp a prahistoria. Etapy „rozwoju społecznego” jako przedmiot badań archeologicznych, s. 174-177

pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Konsumpcja mięsa w Grodnie – Osadzie wczesnej epoki żelaza s. 178-185

pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Zwierzęce szczątki kostne z osady w Żubronajciach (Wstępne wyniki analizy), s. 186-192

pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Lasota-Moskalewska Alicja, The simplest bone to ols, s. 193-196

pdf icon large Płóciennik Tomasz, Inskrypcje na ”tabliczkach” z Podełbocia, s. 197-199

pdf icon large Sochacki Zdzisław, Z europejskiej problematyki kultury „Visi a bocca quadrata” we Włoszech północnych, s. 200-202

pdf icon large Stawiarska Teresa, Wielowiejski Przemysław, Nieznane naczynie szklane z grobu „Książęcego” we Wrocławiu – Zakrzowie, s. 203-206

pdf icon large Waluś Adam, Manasterski Dariusz, Uwagi na temat krzemieniarstwa w grupie środkowopolskiej kultury łużyckiej w młodszym okresie epoki brązu, s. 207

Skip to content