Domaradzka Sylwia

Sylwia Domaradzka
dr Sylwia Domaradzka
Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

e-mail:
s.domaradzka@uw.edu.pl

telefon:
+48 (22) 55 22 805

dyżury:
poniedziałek, godz. 13.00–15.00, pokój 3.05
czwartek, godz. 13.00–15.00, pokój 3.05

lub po uzgodnieniu terminu drogą mailową

zainteresowania naukowe:
– archeologia epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza (kultura trzciniecka, kultura łużycka)
– problematyka związana z osadnictwem społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego (kultura niemeńska)

Wybrana bibliografia:
S. Domaradzka, G. Kałwa, 2006, Ceramika ze schyłku neolitu i początków epoki brązu na „Byczej Wyspie” w Pluskach, stan. VII, w woj. warmińsko – mazurskim (sezony 2003-2004) [w:] Pruthenia Antiqua, vol. II, Olsztyn 2006, s. 131–166.

A. Waluś, S. Domaradzka, A. Brzóska, 2009, Via Archaeolgica Masoviensis – badania archeologiczne na mazowieckim odcinku autostrady A-2, [w:] Uniwersytet Warszawski, red. Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, str. 22–23.

S. Domaradzka, A. Waluś, 2009, Izdebno Kościelne, stan. I, woj. mazowieckie. Badania w latach 2008–2009 „Światowit”, t. VIII (XLIX), Fasc. B., s. 205-207.

S. Domaradzka, B. Józwiak, 2011, Materiały neolityczne i wczesnobrązowe ze stanowiska w Warszawie – Białołęce przy ul. Zdziarskiej, [w:] Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, t. I, s. 147–164.

B. Józwiak, S. Domaradzka, 2011, Studia nad osadnictwem społeczności subneolitycznych w Polsce Północno – Wschodniej. Zarys problematyki, [w:] Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (rd.), s. 87–102.

S. Domaradzka, 2012, Materiały ceramiczne kultury niemeńskiej ze stanowiska I w Piankach, gm. Zbójna, woj. podlaskie [w:] Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, t. II, s. 29–48.

L. Czerniak, D. Gaskevych. B. Józwiak, S. Domaradzka, 2013, Neolityzacja międzyrzecza Bohu i Dniestru. Wstępne sprawozdanie z polsko – ukraińskich badań w latach 2008-2010 [w:] „Gdańskie Studia Archeologiczne”, Czerniak L. (red.), nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 91–118.

S. Domaradzka, B. Józwiak, 2016, Materiały kultury pucharów lejkowatych oraz horyzontu trzcinieckiego [w:] Wielokulturowe stanowisko I w miejscowości Izdebno Kościelne, gmina Grodzisk Mazowiecki, S. Domaradzka, B. Józwiak, H. Machajewski, A. Waluś (red.), „Światowit” Supplement Series M: Via Archaeologica Masoviensis, t. I, s. 29–34.

S. Domaradzka, B. Józwiak, P. Makarewicz, 2016, Materiały ceramiczne o cechach subneolitycznych [w:] Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie, M. Szmyt (red.), Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, t. VI, Poznań, s. 281–294 2015/2016

S. Domaradzka, M. Przeździecki, B. Józwiak, 2018, Materiały z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 2 w Woźnejwsi, gm. Rajgród, woj. podlaskie z badań w latach 2015–2016, [w:] „Światowit”, t. XIII-XIV (LIV-LV), fasc. B, s. 1–18.