Płóciennik Tomasz

Tomasz Płóciennik
mgr Tomasz Płóciennik
Katedra Epigrafiki i Papirologii

e-mail:
t.plociennik@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 815

dyżury:
wtorek 15.45–16.45, pokój 3.15
środa 16.30–18.30, pokój 3.15

zainteresowania naukowe:
– epigrafika łacińska średniowieczna i nowożytna
–  edytorstwo tekstów łacińskich
–  krytyka tekstu
–  teoria i praktyka przekładu

bibliografia (wybór):
A.
„Les inscriptions des tympans polonais relatives aux fondations d’églises”, [w:] Épigraphie et iconographie. Actes du Colloque tenu à Poitiers les 5–8 octobre 1995, red. R. Favreau, Poitiers 1996, s. 201–210.

„L’épigraphie du tympan de Iaxa à Wrocław”, Cahiers de civilisation médiévale 40 (1997), s. 103–118.

„Inskrypcje na ‘tabliczkach’ z Podebłocia”, Światowit 1 (42) (1999), fasc. B, s. 197–199.

„Kilka uwag na temat inskrypcji gnieźnieńskiej OSSA TRIUM…”, [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9–11 kwietnia 2008 roku, red. T. Janiak, Gniezno 2009, s. 661–676.

„Le Règne, le Sacerdoce et le Salut. Un cycle d’images et son commentaire épigraphique sur le calice roman de Trzemeszno”, [w:] Qu’est-ce que nommer? L’image légendée entre monde monastique et pensée scolastique. Actes du colloque du RILMA, Institut Universitaire de France (Paris, INHA, 17–18 octobre 2008), red. C. Heck, Turnhout (Brepols) 2010, s. 145–167 (wspólnie z Piotrem Skubiszewskim).

„A man from Provence on the middle Nile: a graffito in the upper church at Banganarti”, [w:] Nubian Voices. Studies in Christian Nubian Culture, red. A. Łajtar, J. van der Vliet [= The Journal of Juristic Papyrology, Supplement 15], Warsaw 2011, s. 95–119 (wspólnie z Adamem Łajtarem).

Epigrafika Crne Gore. Latinski i italijanski kameni natpisi od IX do XVIII vijeka, fotografije Paweł Starzyński, Varšava 2016 (wspólnie z Jovanem J. Martinoviciem).

„Inskrypcja konińska — jeszcze raz uwagi filologa”, [w:] Koniński Słup Drogowy, Konin 2016, s. 55–78.

B.
Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, wyd. Waldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska, Kraków 2006.

Guarino Guarini, „Żywot Platona”, przekład, wstęp i komentarz Tomasz Płóciennik, [w:] Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, red. W. Olszaniec, K. Rzepkowski [= Biblioteka Renesansowa 1], Warszawa 2008, s. 195–277.

Wizytacja kościoła parafialnego św. Bartłomieja w Płocku w 1609 r. Materiały źródłowe do dziejów parafii, edycja z rękopisu i tłumaczenie Tomasz Płóciennik, red. M. M. Grzybowski, Płock 2010.

„Apokalipsa w latrynie, czyli o odkryciu fragmentu pergaminowej karty zawierającej tekst IV Księgi Ezdrasza na parceli Głównego Miasta w Gdańsku”, Rocznik Biblioteki Narodowej 44 (2013 [2014]), s. 79–90.

Vistula amne discreta. Greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski, wybór tekstów i wstęp Jerzy Kolendo, wydanie tekstów greckich i łacińskich Tomasz Płóciennik, przekłady Małgorzata Borowska i Karolina Holzman, Tomasz Płóciennik, komentarze Jerzy Kolendo i Tomasz Płóciennik, Warszawa 2015.

C.
„Periplus Pseudo-Skylaksa (24–25) jako źródło wzmiankujące Rhizon. Kilka uwag o charakterze filologicznym”, Novensia 27 (2016), s. 107–121.

„Vistula? Vistla? Visculus? Nazwa Wisły w Naturalis historia Pliniusza Starszego”, [w:] Donum Cordis, red. W. Nowakowski, A. Zawadzka, Warszawa 2019 (w przygotowaniu).

D.
Jan Łaski, Listy trzy wielce czytania godne o dobrym i prawidłowym sposobie urządzenia Kościołów skierowane do przepotężnego króla Polski, Senatu i pozostałych stanów, z języka łacińskiego przełożył Tomasz Płóciennik, Warszawa 2003.

Jan Łaski, Forma i całkowity porządek kościelnego posługiwania, z języka łacińskiego przełożył Tomasz Płóciennik, Warszawa 2004.

Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania, przekład Tomasz Płóciennik, wstęp i komentarz Jerzy Kolendo, Poznań 2008.

granty:
2012–2015: Antyczne źródła pisane do najdawniejszych dziejów ziem Polski; UMO-2011/03/B/HS3/00560; NCN (wraz z Jerzym Kolendą)