Plan zajęć II roku studiów magisterskich

Zajęcia dla II roku studiów II stopnia (magisterskich) – WG NOWEGO PROGRAMU

UWAGA! Najaktualniejsza informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.


Zajęcia w roku akad. 2020/21

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania. 

Uwaga: zajęcia w semestrze letnim, będą odbywały się w trybie zdalnym do odwołania. Informacje na temat sal podano na wypadek powrotu do nauczania stacjonarnego. W przypadku zajęć o charakterze praktycznym, decyzje o formie prowadzenia będą ustalane między studentami a prowadzącymi.


I-II.1. Seminarium magisterskie, 60h, zal, 9 ECTS + przygotowanie pracy magisterskiej 20 ECTS

Seminarium do wyboru z listy seminariów magisterskich.

I-II.2. Zajęcia pomocnicze do seminarium, ćwiczenia/konwersatorium, 3 × 30h, zal, 3 × 2 ECTS

Zajęcia pomocnicze do wyboru z listy zajęć pomocniczych  i konwersatoriów specjalizacyjnych.

I-II.3. Zajęcia wdrożeniowe (II rok nauki), konwersatorium, 2 × 30h, zal, 2 × 2,5 ECTS

  • Gr. I  – I. Jakubczyk (30h) (sem. zim.)/ M. Łuszczewska (30h) (sem. let.) – pt. 9.45-11.15, s. 1.18 – s. 1.09
  • Gr. II – T. Waliszewski (30h) (sem. zim.)/ T. Waliszewski (30h) (sem. let.) – czw. 8.00-9.30, s. 2.12

UWAGA: Zajęcia wdrożeniowe podzielone są na cztery części (I-IV). W ciągu dwóch lat studiów magisterskich student musi zrealizować 120 h zajęć wdrożeniowych. 

I-II.4. Zajęcia konwersatoryjne, 2 × 30h, zal, 2 × 2 ECTS

Do wyboru z 4 profili tematycznych lista zajęć konwersatoryjnych

I-II.5. Obowiązkowy wykład ogólnohumanistyczny, 30h, egz, 2 ECTS

  • Archeologia – spojrzenie z ukosa. Kino, literatura i filozofia w dyskursie archeologicznym – (30h) (sem. let.) A. Dzbyński – pt. 13.15-14.45, s. 2.10

W razie braku miejsc lub niedogodnego terminu – wybrany przedmiot OGUN z puli przedmiotów humanistycznych. Należy wtedy złożyć podanie do prodziekan ds. studenckich o uznanie przedmiotu jako przedmiot ogólnohumanistyczny z programu.

I-II.6. Wykład monograficzny, wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2 ECTS

Wykład do wyboru z listy.

I-II.7. Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN), wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2,5 ECTS

Wykład do wyboru z listy.

I-II.8. Ćwiczenia warsztatowe (praktyki muzealne), ćwiczenia, 60h, zal, 5 ECTS

Celem ćwiczeń warsztatowych jest praktyczna nauka pracy nad materiałem archeologicznym pozyskanym w trakcie badań wykopaliskowych,
np. inwentaryzacji, klasyfikacji zabytków, interpretacji, dokumentacji. Zajęcia te wprowadzają studenta w istotny etap procesu badawczego.
W roku akademickim 2020/21 praktyki muzealne organizowane przez Wydział będą odbywały się w Muzeum UW oraz Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Student może samodzielnie wybrać i zorganizować sobie takie praktyki w innej instytucji.


Ćwiczenia terenowe – wyjaśnienie

UWAGA: w programie studiów II roku studiów magisterskich nie ma ćwiczeń terenowych. Jednakże, w związku z pandemią, wielu studentów i studentek przesuwało możliwość zaliczenia ćwiczeń terenowych na II rok. Jeśli student / studentka będzie miał zaległe z I roku ćwiczenia do zrealizowania na II roku studiów, to może bronić pracę dyplomową we wrześniu. Jeśli spełni wymogi nadania dyplomu z wyróżnieniem, to otrzyma wyróżnienie bez względu na termin obrony.

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W przypadku braku możliwości wyjazdu na 2 miesiące istnieje możliwość przeniesienia obowiązku zaliczenia 150h na kolejny rok bez opłat lub realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Prosimy o kontakt z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą.