Praktyki terenowe

Aby zapisać się na powierzchniówki lub wykopaliska:
– sprawdź informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, skontaktuj się z Prowadzącym aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których dowiesz się wszystkiego.
– zapisz się na ćwiczenia u Prowadzącego, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli zapiszesz się u prowadzącego, on(a) dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja.
– aby otrzymać ocenę z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić „Kartę Ćwiczeń Wykopaliskowych” wraz z Prowadzącym. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej Studenta.
– ćwiczenia terenowe podlegają (jak każde zajęcia) ocenie ze strony Studentów. Karty oceny są dostępne tu: POWIERZCHNIÓWKI i  WYKOPALISKA a zasady przeprowadzania takiej oceny (dla Prowadzących) tu: http://archeologia.uw.edu.pl/ . Oba dokumenty muszą trafić do Sekretariatu.

————————————————————————-

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 38 z dnia 23.IV.2010 r., znowelizowane Uchwałą nr 57 z dn. 21.11.2012 r., Uchwałą nr 61 z dn. 19.12.2012 i Uchwałą nr 68 z dn. 27.03.2013 r.

Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity z 27 kwietnia 2016 r.)

Zasady odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienia ogólne

1. Instytut Archeologii, organizuje w ramach programu kształcenia prakty­ki w formie ćwiczeń terenowych (dalej zwane „praktykami”) stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. zgodnie ze standardami dla kierunku archeologia oraz Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

2. Praktyki w formie ćwiczeń terenowych stanowią integralną część obo­wiązującego programu studiów i obejmują: ćwiczenia wykopaliskowe, a w przypadku studiów II stopnia także praktyki muzealne.

3. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku archeologia zo­bowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w formie ćwiczeń te­renowych wynikających ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepi­sów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż: 12 tygodni, tj. 450 godzin na studiach I stopnia, na studiach II stopnia obowiązuje 6 tygodni praktyk, tj. 200 godzin dla studiów stacjonarnych oraz 300 godzin studiów zaocznych. Za odbyte zajęcia student otrzymuje punkty ECTS zgodnie z aktualnym programem studiów.

Cele praktyk

4. Praktyki mają w szczególności na celu:

• poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania takich jak: eksploracja, dokumentacja, zabezpieczanie znalezisk itd;

• Praktyczne zapoznanie się z wymogami konserwatorskimi i prawnymi w zakresie prowadzenia badań wykopaliskowych;

• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego;
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki;
• kształtowanie umiejętności skutecznego działania w zespole;
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Organizacja praktyk

5. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Wicedyrek­tor ds. Studenckich, w przypadku studentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych wieczorowych, a w przypadku studiów niesta­cjonarnych zaocznych — Kierownik Studium Zaocznego.

6. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbęd­nych danych prowadzi wyznaczony pracownik Pracowni Technicznej Ob­sługi Badań i Dydaktyki.

7. Pozostająca pod opieką jednego pracownika naukowo–dydaktycznego grupa studencka odbywająca praktyki nie może liczyć więcej niż 15 osób.
Osoba odpowiedzialna za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk może powołać kierownika praktyk na danym stanowisku, jeżeli jedno­cześnie zajęcia odbywa kilka grup studenckich. Podlegają mu wszyscy opiekunowie grup oraz studenci do nich należący.

Miejsce i forma odbywania praktyk

8. Praktyki są organizowane przez Instytut Archeologii UW lub przez instytu­cje/firmy zewnętrzne prowadzące archeologiczne badania terenowe na podstawie odpowiedniego zezwolenia/decyzji miejscowych władz kon­serwatorskich lub ich odpowiednika w przypadku badań zagranicznych.

9. Studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na praktyki organizowane przez Instytut Archeologii. Studenci II i III roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia mogą wybrać praktyki spoza oferty Instytutu Archeologii na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

9a. Wszystkie praktyki zewnętrzne, poza organizowanymi przez Instytut Ar­cheologii UW, wymagają opinii opiekuna naukowego (kierownika bloku, promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody Wicedyrektora ds. Studenckich w przypadku studentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych (wieczorowych), a w przy­padku studiów zaocznych Kierownik Studium Zaocznego.

10. Dopuszcza się odbycie części praktyk na studiach II stopnia, jednak nie więcej niż 150 godzin, w instytucjach kultury takich jak: muzea, skanseny i archiwa, oraz w instytucjach ochrony zabytków.

11. Student studiów II stopnia może skorzystać z oferty praktyk Biura Zawo­dowej Promocji Absolwentów (BZPA) działającego na UW, o ile wybrana praktyka jest zgodna z określonymi powyżej zasadami.

Obowiązki odbywającego praktykę

12. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami od­bywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki. Regula­min jest dostępny w Sekretariacie ds. Studenckich i na stronach IA UW.

13. Student zobowiązany jest pobrać Kartę Praktyk u wyznaczonego pra­cownika Pracowni Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki. Karta Praktyk stanowi skierowanie na praktykę oraz jest znormalizowanym arkuszem oceny praktykanta. Pobranie Kart powinno nastąpić przed rozpoczęciem praktyki i stanowi zobowiązanie do jej odbycia w miejscu wskazanym skierowaniem. Niestawienie się na praktykę (w miejscu wskazanym na karcie) lub brak Karty powoduje niezaliczenie praktyk. Karta Praktyk sta­nowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

14. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:

• przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet;
• przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy;
• przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej;
• przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w kraju, na obszarze którego odbywa się praktyka wykopaliskowa, oraz przepisów międzynarodowych w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego;
• szanowania obyczajów i zwyczajów społeczności kraju, na obszarze którego realizowane są praktyki wykopaliskowe.

Obowiązki prowadzącego praktykę

15. Prowadzący praktykę wykopaliskową ma obowiązek opieki merytorycznej nad każdym uczestnikiem praktyk i dbania o osiągnięcie celów praktyk wskazanych w niniejszym Regulaminie przez wszystkich ich uczestników. Prowadzący praktyki ma też obowiązek rzetelnej oceny każdego uczestnika praktyk, uwidocznionej na Karcie Praktyk lub w zaświadczeniu o odbyciu praktyki (w przypadku odbywania praktyk w formie innej niż wykopaliska).

Warunki zaliczenia praktyki

16. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia kolejnych lat na studiach I i II stopnia.

17. Zaliczenia praktyki dokonuje pracownik naukowo–dydaktyczny Instytutu Archeologii kierujący praktyką wykopaliskową, w pozostałych przypad­kach — Wicedyrektor ds. Studenckich (dla studentów studiów stacjonar­nych oraz studiów niestacjonarnych — wieczorowych), albo Kierownik Studium Zaocznego (dla studentów studiów niestacjonarnych — zaocz­nych), na podstawie stosownych dokumentów (wypełniona oraz podpi­sana przez prowadzącego praktykę Karta Praktyk lub zaświadczenie o odbyciu praktyki w formie innej niż wykopaliska).

18. Zaliczenie praktyk w formie innej niż wykopaliska odbywa się na podsta­wie zaświadczenia o odbyciu praktyki, które winno zawierać:

• pieczęć Instytucji;
• dane studenta;
• dane Instytucji;
• termin i wymiar godzin praktyki;
• zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki;
• ogólną opinię o praktykancie;
• ogólną ocenę odbytej praktyki w skali od 2 do 5;
• podpis i ewentualnie imienną pieczęć opiekuna praktyki.

Postanowienia końcowe

19. Uniwersytet ubezpiecza studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w czasie praktyk przewidzianych programem studiów.

20. Instytut Archeologii nie zwraca studentowi kosztów poniesionych z tytułu odbywania praktyki.

21. W przypadku, gdy Instytucja/Firma zewnętrzna zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Instytucją a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.

22. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżają­cego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile Wice­dyrektor ds. Studenckich lub Kierownik Studium Zaocznego, zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.

23. Student ma prawo do odbycia dodatkowej praktyki nie wynikającej z pla­nu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.

24. W sprawach związanych z odbywaniem praktyk przez studentów IA UW, które nie zostały uregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzyga Wice­dyrektor ds. Studenckich w przypadku studentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych (wieczorowych), a w przypadku studiów zaocznych Kierownik Studium Zaocznego.

Pełen tekst w formacie PDF
Karta Praktyk Terenowych

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich. Odbywają się zwykle na drugim roku zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego (niektórzy prowadzą zapisy sami) lub zapisać w USOS.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt na w.c.wieckowski@uw.edu.pl

_______________________________________________________

Powierzchniówki – wiosna 2019

Ćwiczenia poza terminem ogólnym:

1) Kolno, Truszki Zalesie, woj. mazowieckie
prow. dr Ewa Łukaszewicz
(grupa 6 osób)
Termin: 24-27.04. 2019.
Zapisy przez USOS (rejestracja otwarta).

2) Michałowo, woj. Podlaskie
prow. dr Michał Przeździecki (grupa 6 osób)
Termin: 6-10 maja 2019.
Informacje u Prowadzącego.

 

Termin powierzchniówek: 1 – 5 kwietnia 2019. Ćwiczenia zakończone:

1) jaskinie Jury Krakowsko-częstochowskiej
prow. dr Maciej Sobczyk (grupa 8-12 osób).

2) obrzeża Warszawy
prow. dr Witold Gumiński
(grupa 10 osób).

3) Pyzdry, woj. wielkopolskie
prow. dr Sylwia Domaradzka (grupa 5 osób)

4) Podlesie, woj. świętokrzyskie
prow. Artur Grabarek
(grupa 4 osób)

5) Czaszkowo, jez. Nidajno, woj. warmińsko-mazurskie
prow. dr hab. Tomasz Nowakiewicz (grupa ok. 6 osób)

 

 

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim limit godzin to 450 (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim limit to 200 godzin (najczęściej 1,5 miesiąca) dla studiów stacjonarnych oraz 300 godzin dla studiów niestacjonarnych.


Oferta wykopalisk 2019

(lista w kolejności zgłoszeń)

informacje szczegółowe u Prowadzących lub w.c.wieckowski@uw.edu.pl

Pojawiła się możliwość zaliczenia 75 godz. ćwiczeń wykopaliskowych:

Jura Krakowsko-Częstochowska, jaskinie Doliny Sąspowskiej
prow. dr Małgorzata Kot (grupa 5 osób)
Termin: 26.05-02.06.2019
Podstawowe dane:
zapisy: emailem na adres m.kot@uw.edu.pl
zakwaterowanie: pokoje w agroturystyce, łóżka +pościel, kuchnia do dyspozycji, bez wyżywienia
koszty po stronie studenta: wyżywienie

WYKOPALISKA SEZON 2019

1) Palazzolo Acreide – Akrai, Sycylia, Włochy
(prow. dr hab. Roksana Chowaniec)

Stanowisko to miasto grecko-rzymskie. Kolonia założona przez Syrakuzy w 664 roku p.n.e., miasto funkcjonowało następnie pod dominacją Syrakuz do 212 roku p.n.e. a potem w obrębie prowincji rzymskiej, aby w końcu wejść w strefę wpływów Bizancjum aż do połowy VIII wieku n.e.  Badania prowadzone są w obrębie insuli późnohellenistyczno-rzymskiej oraz strefy produkcyjnej w późnym antyku.
termin: sierpień i wrzesień 2019 (możliwość zaliczenia dwóch miesięcy)
Informacje i zapisy u Prowadzącej.

2) Novae. Bułgaria
(prow. dr hab. Agnieszka Tomas)
Rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne Novae (dziś. Bułgaria), I-VI w. n.e. Wykopaliska prowadzone są we wschodniej części stanowiska, która w okresie istnienia obozu legionowego była nekropolą, a w okresie późnoantycznym wschodnią dzielnicą miasta.
termin: wrzesień 2019 (jeden miesiąc)
Spotkanie informacyjne – 12 marca, o godz. 10:00, w sali 2.06A.

3) Gonio/Apsaros, Gruzja
(prow. dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski)
Gruzja. Rzymska fortyfikacja.
termin:
lipiec 2019 (jeden miesiąc)
Informacje u prowadzącego.

4) Jezioro Lubanowo, woj. zachodnio-pomorskie, Polska
(prow. dr hab. prof. UW Bartosz Kontny)

Badania podwodne. Stanowisko z depozytami rytualnymi broni i ekwipunku wojowników w Jeziorze Lubanowskim, datowane od okresu rzymskiego, po wczesne i późne średniowiecze. Badania podwodne. Potrzebne uprawnienia.
temin: 15-28 lipca 2019.
Informacji udziela Artur Brzóska. Spotkanie informacyjne planowane na czerwiec 2019.

5) Północne Mazowsze- Groby książęce, Polska
(prow. dr Andrzej Szela)
Badania będą prowadzone na stanowiskach północnego mazowsza.
termin: lipiec, sierpień, wrzesień 2019 (minimalny pobyt dwa tygodnie)
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

6) Nowy Łowicz, woj. zachodnio-pomorskie, Polska
(prow. dr hab. Adam Cieśliński)

Stanowisko wielokulturowe: ślady obozowiska łowców reniferów ze schyłkowego paleolitu, pozostałości osady i dużego cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej, największe kurhanowe cmentarzysko kultury wielbarskiej.
termin: 1-30 lipca 2019.
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

7) Szczepanki, Poj. Mazurskie, Polska
(prow. dr Witold Gumiński)
Stanowisko torfowe z bogatą stratygrafią i zachowanymi kośćmi zwierzęcymi, wytworami kościanymi, drewnianymi, krzemieniami i ceramiką. Datowane na neolit i paraneolit.
termin: 1-27 lipca 2019.
Informacje i zapisy u Prowadzącego (potem USOS).

8) Konsułowskoje, Ukraina
(prow. dr Marcin Matera, dr hab. Tomasz Scholl)

Grodzisko położone nad Dnieprem, datowane ca I wiek BC – II wiek AD, oficjalnie zaliczane do grodzisk późnoscytyjskich.
termin: 15 sierpnia-15 września 2019.
Informacje u Prowadzących. Spotkanie informacyjne 25 marca o godz. 16:45 w sali 1.10.

9) Tanais, Rosja
(prow. dr Marcin Matera)

Tanais, kolonia grecka w ujściu Donu, założona pod koniec 1 ćwierci III w. p.n.e. Pod koniec I w p.n.e. zniszczone przez króla Bosporu Polemona I. Następnie odbudowane. Jako ośrodek kultury antycznej funkcjonuje do połowy III w. n.e. Zniszczone najprawdopodobniej przez Gotów. Ostani z okresów zasiedlenia przypada na IV-V w. n.e.
termin: 24 czerwca – 21 lipca 2019
Spotkanie 18 marca, o 16:45 w sali 1.10. Zapisy u Prowadzącego. 

10) Metsamor, Armenia
(prow. dr. hab. Krzysztof Jakubiak)

Stanowisko zasiedlone od chalkolitu (V tys. p.n.e.) do XVII wieku n.e. Rozkwit przypada na okres późnej epoki brązu i wczesnego żelaza. Wykopaliska prowadzone są na terenie miasta z wczesnej epoki żelaza i na terenie nekropoli.
termin: 28 sierpnia – 1 października 2019
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

11) Miętkie, woj. warmińsko-mazurskie, Polska
(prow. prof. Wojciech Nowakowski)

Cmentarzysko w Miętkich jest jedną z dwóch nekropoli składających się na kompleks sepulkralny ludności kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej i należy do stanowisk płaskich ciałopalnych.
termin: 1-28 lipca 2019
Spotkanie informacyjne 20 marca, o godz. 16:45 w sali 1.14.

12) Paphos, Cypr
(prow. prof. Jolanta Młynarczyk)
Paphos, starożytna Nea Paphos, stanowisko od IV w. pne do co najmniej VII w. n.e., m.in. przypuszczalne miejsce sanktuarium hellenistycznego.
termin: 26 maja – 24 czerwca 2019
Informacje u Prowadzącego (susyam@wp.pl). Kontakt do 20 marca!
Spotkanie informacyjne – 4 kwietnia, o godz. 16:45, w sali 2.07.

13) Podlesie, woj. świętokrzyskie, Polska
(prow. Artur Grabarek)
Osada społeczności kultury wstęgowej rytej (AZP 94-68/33). Neolit.
termin: ok. 26 lipca – 20 sierpnia 2019
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

14) Puck – miasto, woj. pomorskie, Polska
(prow. dr Michał Starski, dr Karolina Blusiewicz)

Relikty miasta późnośredniowiecznego i nowożytnego.
termin: lipiec i sierpień 2019
Więcej informacji wkrótce.

15) Błonie, woj. mazowieckie, Polska
(prow. dr Karolina Blusiewicz)
Relikty miasta późnośredniowiecznego i nowożytnego.
termin: będzie podany wkrótce
Więcej informacji wkrótce.

16) Mustis, Tunezja
(prow. dr hab. Prof UW Tomasz Waliszewski)

Rzymskie miasto w Afryce i jego zaplecze.
termin: 26 sierpnia – 6 października 2019
Informacje u Prowadzącego (e-mail).
Aplikacje do 14 kwietnia za pomocą tego FORMULARZA.
Spotkanie 16 kwietnia 2019.

17) Wyspa na jeziorze Białym Augustowskim, woj. podlaskie
(prow. dr hab. Dariusz Manasterski, mgr Artur Brzóska)
Wykopaliska podwodne i lądowe na wyspie w terminie 5 – 16. 08.2019 (dwa tygodnie), stanowisko wielokulturowe od neolitu po XVII w. Potrzebne uprawnienia.
termin: 5-16 sierpnia 2019 (dwa tygodnie)
Informacje i zapisy u Artura Brzóski.

18) Ertash Sai, Katta Sai, Tien Szan, Uzbekistan
(prow. prof. Karol Szymczak, dr Małgorzata Kot)
termin: lipiec 2019
Informacje i zapisy u Prowadzącej.

19) Szestownica, Ukraina
(prow. dr Dariusz Błaszczyk)
Gród, osada i cmentarzysko kurhanowe z okresu wikińskiego. W tym sezonie badane będzie cmentarzysko (kurhan) oraz strefa portowa osady.
termin: wrzesień 2019 (trzy tygodnie)
Informacje u Prowadzącego. Spotkanie informacyjne 28 marca o godz. 15:00 w pokoju 3.21.

20) Czerwony Dwór, woj. warmińsko-mazurskie
(prow. dr hab. Paweł Szymański)
Cmentarzysko kurhanowe kultury sudowskiej z okresu wędrówek ludów.
termin: 4-24 sierpnia 2019
Informacje u Prowadzącego.

21) Castillo de Huarmey, Peru
(prow. dr hab. Miłosz Giersz)
Badania jedynego znanego ośrodka władzy i głównej nekropolii pierwszego prekolumbijskiego imperium Wari (650-1050 n.e.) W 2012/2013 r. odkryto tam królewskie mauzoleum z niewyrabowaną komorą grobową ponad 60 preinkaskich arystokratek z bardzo bogatym wyposażeniem grobowym.
termin: 1-30 września 2019
Informacje u Prowadzącego.

22) Maucallacta, Peru
(prow. dr Maciej Sobczyk)
Maucallacta (departament Arequipa w Peru) –  ruiny kompleksu ceremonialnego związanego z opisywaną w źródłach pisanych wyrocznią Coropuna; planowane też są prace na stanowiskach satelitarnych (m.in. Coropuna Plaza, El Toro) położonych na wysokości od 3750 m. n.p.m. do 5500 m. n.p.m.
termin: 15.07-15.08. 2019
Informacje u Prowadzącego.