Światowit, tom IV (XLV) / fasc. B (2002)

pdf icon largeBogucki Mateusz

Znalezisko ozdób srebrnych z ok. wędrówek ludów z Oterek koło Reszla woj. Warmińsko-Mazurskie — pp. 13-17

Late Migration period silver ornaments found at Oterki, near Reszel (Summary)

 

pdf icon largeBuko Andrzej

Góra katedralna w Chełmie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych — pp. 19-26

The Cathedral Hill in Chełm (Summary)

 

pdf icon largeChowaniec Roksana, Karasiewicz-Szczypiorski Radosław

Zapinki cebulowate z cmentarzyska miejskiego w Chersonezie Taurydzkim — pp. 29-33

 

pdf icon largeGawrońska Joanna

Elementy kultury amfor kulistych w wytwórczości ceramicznej społeczności kultury rzucewskiej na podstawie wybranych zespołów mikroregionu Niedźwiedzióweckiego — pp. 35-55

The elements from the Globular Amphorae Culture in the pottery from various sites of the Rzucewo Culture from the Niedźwiedziówka microregion (Summary)

 

pdf icon largeJaremek Agnieszka

Bródno Stare, St. I – wstępne wyniki badań osady wczesnośredniowiecznej — pp. 57-67

Early medieval settlement at Bródno Stare, site I- preliminary investigation results (Summary)

 

pdf icon largePiątkowska-Małecka Joanna, Gręzak Anna

Konsumpcja mięsa na wczesnośredniowiecznej osadzie Bródno Stare St. I — pp. 69-76

Meat consumption in the Early medieval settlement Bródno Stare site I (Summary)

 

pdf icon largeJaremek Agnieszka

Materiały z osady wczesnośredniowiecznej Wierzbin, woj. Mazowieckie St. AZP 56-64/17 — pp. 79-85

Archeological evidence from the early mediewal settlement at Wierzbin (Summary)

 

pdf icon largeKolendo Jerzy

Zbiory zabytków pradziejowych na UW — pp. 87-99

Prehistoric collection of the Warsaw University (Summary)

 

pdf icon largeKontny Bartosz

Broń jako wyraz zmian w obrządku pogrzebowym. Analiza zestawów uzbrojenia w kulturze przeworskiej od młodszego okresu wpływów rzymskich do początku okresu wędrówek ludów — pp. 101-143

 

pdf icon largeKontny Bartosz, Rudnicki Marcin

Ostrogi z Pełczysk pow. Pińczowski Nowe oblicze stanowiska z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich — pp. 145-155

Spurs from Pełczyska New findings on the La Tene and Roman period (Summary)

 

pdf icon largeKowalczyk Elżbieta

Wały podłużne na mapie granicy mazowiecko-pruskiej Samuela Suchodolskiego — pp. 159-163

Early 18th c. maps of Samuel Suchodolski of the Mazowsze/Prussia border area (Summary)

 

pdf icon largeNowakiewicz Tomasz, Rudnicki Marcin

Brakteaty krzyżackie z grodziska w Bezławkach (Przyczynek do znajomości pruskich systemów osadniczych w państwie zakonnym) — pp. 165-170

 

pdf icon large

Nowakowski Wojciech

Die Geschichte von Goldenen ringen aus Berliner Museum — pp. 173-175

Historia złotych pierścieni z muzeum berlińskiego (Summary)

 

 

pdf icon large

Piątkowska-Małecka Joanna, Gręzak Anna, Lasota-Moskalewska Alicja

Zwierzęce szczątki kostne z wczesnej epoki żelazana stan. X w Ząbiu gm. Stawiguda, woj. Warmińsko-Mazurskie — pp. 177-187

Animal bone remains from the Early Iron Age at Ząbie (Summary)

 

pdf icon large

Rajchert Joanna

Urazy czaszkowe ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznych stanowisk terenów dzisiejszej Polski — pp. 189-203

Cranial injuries during the medieval period on territory of today’s Poland (Summary)

 

pdf icon large

Sabaciński Marcin

Materiał osteologiczny z Szestna-Czarnego Lasu, stan. III jako źródło informacji o pruskim stosie pogrzebowym — pp. 205-227

The Prussian funerary pyre – preliminary reconstruction based on early medieval osteological evidence from Szestno-Czarny Las(Summary)

 

pdf icon large

Szymczak Karol

A problem of the bullet shaped cores: A global perspective — pp. 229-241

Problemy rdzeni stożkowych : problematyka globalna(Summary)

 

pdf icon largeWięckowski Wiesław

„Out-of-Africa” exodus. Rozprzestrzenienie się hominidów we wczesnym i Środkowym plejstocenie — pp. 243-247

„Out-of-Africa” exodus. The spread of hominids in the Early and the Middle Pleistocen (Summary)

 

pdf icon largeŻórawska Aleksandra

Ponownie “odkryty” grób skrzynkowy w miejscowości Prusy(Jarantowice) pow. Wąbrzeski — pp. 249-254

A cist from Prusy/Jarantowice ,”uncovered” again (Summary)