Światowit – Tom XLII, fasc. B (1999)

red. T. Mikocki, Warszawa 1999

Fascykuł B – Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna. Archeologia Polski

Spis treści:

pdf icon large Abramowicz Andrzej, Adolf Pawiński w Citania de Briteiros, s. 15-20

pdf icon large Bielenin Kazimierz, Uporządkowane piecowska dymarskie na terytoriach Europy środkowej i północnej poza granicami limesu rzymskiego, s. 21-25

pdf icon large Brzozowski Jerzy, Szymański Paweł, Nowe zabytki z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Dręstwo stan. I, gm. Bargłów Kościelny, pow. Augustów, s. 26-31

pdf icon large Buko Andrzej, Początki państwa Polskiego. Pytania – problemy – hipotezy., s. 32-45

pdf icon large Bursche Aleksander, Roszyk Władysława, Monety rzymskie znalezione na osadzie kultury łużyckiej w miejscowości Liw, ST. 4, woj. Mazowieckie, s. 46-50

pdf icon large Dulinicz Marek, Trzewik pochwy miecza z Warszawy – Starego Bródna (ze studiów nad zabytkami z wczesnośredniowiecznego Mazowsza), s. 51-58

pdf icon large Gumiński Witold, Kultura Zedmar a kultura Narva, razem czy osobno, s. 59-69

pdf icon large Hoffmann Mirosław J., Wstępne wyniki badań z cmentarzyska z późnej epoki brązu w Bogdanach, pow. Olsztyn, woj. Warmińsko-mazurskie, s. 70-73

pdf icon large Januszek Katarzyna, Ślady osadnictwa neolitycznego na stanowisku II w Wyszemborku gm. Mrągowo, woj. Warmińsko-mazurskie, s. 74-80

pdf icon large Jaskanis Danuta, O kilku przedmiotach obcej proweniencji na wschodnim Mazowszu wczesnego średniowiecza, s. 81-87

pdf icon large Jaskanis Jan, Wspomnienie o Zygmuncie Szmicie (1895-1929) asystencie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, s. 88-93

pdf icon large Kajzer Leszek, Kastellologa uwagi nad itinerariami królewskimi, s. 94-98

pdf icon large Kalaga Joanna, Naczynia ze starszych faz okresu wczesnośredniowiecznego na stanowisku nr. III w Chlebni, woj. Mazowieckie, s. 99-102

pdf icon large Kalaga Joanna, Ze studiów nad osadnictwem znad środkowego Bugu, wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Gnojnie, gm. Konstantynów, woj. Lubelskie, s. 103-111

pdf icon large Kobyliński Zbigniew, Siedemdziesiąt lat archeologii lotniczej w Polsce, s. 112-122

pdf icon large Kokowski Andrzej, Zapinki typu Hăneşti. Z badań nad młodszą fazą dziejów kultur kręgu gockiego, s. 123-127

pdf icon large Kontny Bartosz, Znaleziska toków z obszaru kultury przeworskiej, s. 128-137

pdf icon large Kowalczyk Elżbieta, Krajobrazy kulturowe – Janowo nad Orzycem, s. 138-146

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Sachse-Kozłowska Elżbieta, Z książki adresowej Erazma Majewskiego, s. 147-158

pdf icon large Marczak Ewa, Wyniki analiz mineralogicznych i petrograficznych ceramiki z Podełbocia (komunikat), s. 159-160

pdf icon large Meyza Katarzyna, Skarpa warszawska na odcinku od ul. Sanguszki do trasy W–Z w świetle archeologicznych wierceń badawczych, s. 161-167

pdf icon large Miśkiewiczowa Maria, Wędrówki Słowian w Europie wczesnego średniowiecza, s. 168-173

pdf icon large Nowakowski Wojciech, Postęp a prahistoria. Etapy „rozwoju społecznego” jako przedmiot badań archeologicznych, s. 174-177

pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Konsumpcja mięsa w Grodnie – Osadzie wczesnej epoki żelaza s. 178-185

pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Zwierzęce szczątki kostne z osady w Żubronajciach (Wstępne wyniki analizy), s. 186-192

pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Lasota-Moskalewska Alicja, The simplest bone to ols, s. 193-196

pdf icon large Płóciennik Tomasz, Inskrypcje na ”tabliczkach” z Podełbocia, s. 197-199

pdf icon large Sochacki Zdzisław, Z europejskiej problematyki kultury „Visi a bocca quadrata” we Włoszech północnych, s. 200-202

pdf icon large Stawiarska Teresa, Wielowiejski Przemysław, Nieznane naczynie szklane z grobu „Książęcego” we Wrocławiu – Zakrzowie, s. 203-206

pdf icon large Waluś Adam, Manasterski Dariusz, Uwagi na temat krzemieniarstwa w grupie środkowopolskiej kultury łużyckiej w młodszym okresie epoki brązu, s. 207