Andrzej Maciałowicz

Andrzej Maciałowicz
dr Andrzej Maciałowicz

e-mail:

amacialowicz@uw.edu.pl

dyżury:

semestr zimowy  (dyżur zdalny):

poniedziałek: 11:30 – 12:30
link do Google Meet

semestr letni (dyżur zdalny):

poniedziałek: 13:15 – 14:15
link do Google Meet

Istnieje też możliwość indywidualnego ustalenia terminu konsultacji – w tym celu proszę o kontakt mejlowy.

 

zainteresowania naukowe:

archeologia okresu przedrzymskiego / lateńskiego w środkowej i północnej Europie (kultury: przeworska, oksywska, jastorfska; problematyka oddziaływań kultury lateńskiej).

 

bibliografia (wybór):

„Dwie interesujące misy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Suchodole, pow. sochaczewski – ślad kontaktów wzdłuż tzw. szlaku bastarneńskiego?”, Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004, s. 43–60.

Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Suchodole, pow. sochaczewski, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LVIII, 2006, s. 283–369.

„Interesujący zespół grobowy z nowych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie, pow. nidzicki (d. Taubendorf, Kr. Neidenburg)”, (w:) A. Urbaniak i in. (red.), “Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenia Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin”, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, t. II, Łódź-Warszawa 2010, s. 367­–387.

“Pomorze Gdańskie na przełomie starszego i młodszego okresu przedrzymskiego w świetle analizy zewnętrznych oddziaływań kulturowych”, (w:) M. Fudziński, H. Paner (red.), “Między kulturą pomorską a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim”, Gdańsk 2011, s. 79-120.

“Über die Ostsee. Jastorfeinflüsse im Westbaltischen Kulturkreis an der Wende von der älteren zur jüngeren vorrömischen Eisenzeit im Lichte der Funde aus dem ehemaligen Ostpreußen”, (w:) J. Brandt, B. Rauchfuß (red.), “Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa. Beiträge der internationalen Tagung zum einhundertjährigen Jubiläum der Veröffentlichung >>Die ältesten Urnenfriedhöfe bei Uelzen und Lüneburg<< durch Gustav Schwantes, 18.–22.05.2011 in Bad Bevensen”, Hamburg 2014, s. 347-365.

– (wraz z M. Woźniakiem) “Vanishing weapons. The cemetery at Kleszewo and ,pacifistic’ burial customs in the Przeworsk Culture during the Late Pre-Roman Period”, (w:) S. Wefers, M. Karwowski, J. Fries-Knoblach, P. Trebsche, P.C. Ramsl (red.), “Waffen, Gewalt, Krieg. Beiträge zur Internationalen Tagung der AG Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – Rzeszów 19.-22. September 2012“, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Langenweissbach 2015, s. 229–269.

“Nieznane cmentarzysko w Lipówce a północne powiązania kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim”, (w:) B. Kontny (red.), “Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam”, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, Warszawa 2015, s. 412–435.

“Handwerk, Handel und Heirat? Neues über Kontakte der Boier mit den Germanen anhand von Fibelfunden”, (w:) M. Karwowski, V. Salač, S. Sievers (red.), “Boier zwischen Realität und Fiktion. Akten des internationalen Kolloquiums in Český Krumlov vom 14.–16.11.2013”, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21, Bonn 2015, s. 273–293.

“Celtyckie tradycje rzemieślnicze w świetle znalezisk zapinek”, (w:) W. Nowakowski, W. Orliński, M. Woińska (red.), “Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP”, Warszawa – Legionowo 2017, s. 61-118.

– (wraz z J. Andrzejowskim) “Między Północą a Południem. Zespół osadniczy z późnej epoki żelaza w Jarnicach nad Liwcem w świetle dalekosiężnych powiązań”, “Wiadomości Archeologiczne”, t. LXVIII, 2017, s. 179-234.

 

inne:

Strona internetowa prezentująca wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie: http://archeo.uw.edu.pl/golebiewo/