Czerwony Dwór – cmentarzysko skupienia gołdapskiego kult. sudowskiej z III-VI w.

Kierownik badań: dr hab. Paweł Szymański
Miejsce badań: Czerwony Dwór, stanowisko XXI, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie
Charakter stanowiska: Ciałopalne cmentarzysko kurhanowe
Datowanie: okres późnorzymski i wędrówek ludów
Więcej informacji: http://www.archeo.uw.edu.pl/czerwonydwor/

Zabytki z Czerwonego Dworu
Zabytki z Czerwonego Dworu