Programy studiów na kierunku Archeologia

Program i kody efektów uczenia się na kierunku Archeologia i Archaeology (Studies in English) uchwalone Uchwałą Senatu nr 414 z dn. 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Uwaga! Po wprowadzeniu pierwszych korekt nowego programu zostały uchwalone poprawki, które obejmą studentów rozpoczynających studia (na poziomie licencjackim lub magisterskim) w roku akademickim 2021/2022: Uchwała Senatu nr 29 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Uwaga: oficjalna nazwa proseminarium to „seminarium licencjackie”. Tabele zawierają kody do typów zajęć, a nie do konkretnych zajęć w bieżącej ofercie dydaktycznej, a zatem wszystkie seminaria, wszystkie wykłady monograficzne, wszystkie wykłady OGIN itp., mają te same kody efektów uczenia się. 

Studia dzienne w języku polskim przed zmianami (studenci zaczynający studia pomiędzy r. akad. 2019/2020 a 2020/21)

Archeologia I stopień_studia licencjackie_przed poprawkami

Archeologia II stopień_studia magisterskie_przed_poprawkami

Studia dzienne w języku polskim po zmianach (studenci zaczynający studia od r. akad. 2021/22)

Archeologia I stopień_studia licencjackie_po poprawkach

Archeologia II stopień_studia magisterskie_po_poprawkach

Studia dzienne w języku angielskim

Archaeology I stopień_studia licencjackie

Archaeology II stopień_studia magisterskie

Studia niestacjonarne (zaoczne) w języku polskim

Archeologia II stopień zaoczne_studia magisterskie

Krótka instrukcja przygotowania sylabusa

Zaleca się przygotowanie sylabusa w formie pliku Word, a następnie przekopiowanie treści do systemu USOS. W razie ew. zmian w systemie nie stracą Państwo treści swoich sylabusów.

UWAGA: w przypadku zajęć kursowych (nie autorskich) w USOSweb należy najpierw sprawdzić, czy w dziale „Podstawowe informacje o przedmiocie” znajduje się gotowy sylabus. Jeśli prowadzący chce doprecyzować swoje wymagania i opis przedmiotu w danym roku akademickim, powinien wybrać dział „Informacje o zajęciach w cyklu 2020”, a następnie „Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu 2020”. 

Wymagane treści sylabusów określa Zarządzenie nr 11 Rektora UW.

Przygotowanie danych do sylabusa na podstawie tabel programowych

 1. Należy wybrać odpowiednią tabelę spośród tych, zamieszczonych powyżej, odpowiednią dla stopnia studiów, na którym jest realizowany przedmiot.
 2. W wybranej tabeli należy wyszukać przedmiot, do którego przygotowujemy sylabus (najszybciej przyciskami Ctrl+F i wpisująć fragment nazwy zajęć; nazwa przedmiotu powinna pokazać się z lewej strony, wytłuszczonym drukiem).
 3. Przy przedmiocie, do którego przygotowujemy sylabus znajdą Państwo jego opis. Należy skopiować „Treści programowe” oraz „symbole efektów uczenia się dla programu studiów” i wkleić np. do otwartego wcześniej pliku Word.
 4. Następnie w tabeli, która jest na początku każdego pliku należy wyszukać definicje każdego symbolu efektów uczenia się, np.: „K_W02 – zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii” i wkleić definicje przy kodach do pliku Word.

Przygotowanie treści sylabusa

W przypadku zajęć prowadzonych w języku polskim, należy wypełnić tylko rubryki w języku polskim. W przypadku zajęć prowadzonych w języku angielskim, należy wypełnić rubryki w języku angielskim.

 1. Założenia opisowo: można podać zakres wiedzy, umiejętności i innych kompetencji, jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu. Korzystne byłoby, jeżeli to możliwe, wskazanie tych przedmiotów (nazw przedmiotów i kodów) z oferty UW, których realizacja – czyli osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się – ułatwią mu naukę opisywanego przedmiotu. Ta opcja nie jest bezwzględnie konieczna.
 2. Tryb prowadzenia: w semestrze letnim 2020/21 należy wybrać „mieszany: w sali i zdalnie”. Bez względu na to, czy wrócimy do budynku, każde zajęcia będą miały przydzieloną salę, na wypadek możliwości powrotu do nauczania stacjonarnego, a numery sal będą podane w USOSweb.
 3. Skrócony opis i Opis: „Treści programowe”, które skopiowali Państwo z tabeli mogą posłużyć jako podstawa do przygotowania opisu zajęć. To fragment czytany przez studentów najczęściej, a zatem powinien być przygotowany w sposób zrozumiały i czytelny dla studentów, którzy dopiero będą uczyć się danego przedmiotu.
 4. Literatura:  W tym polu należy podać literaturę wymaganą lub zalecaną do ostatecznego zaliczenia przedmiotu.
 5. Efekty uczenia się: Na podstawie symboli wynotowanych wcześniej z tabeli należy przygotować efekty uczenia się, dostosowując je do treści wykładanego przedmiotu. Np., jeśli byłby to przedmiot „Człowiek w pradziejach”, to jednym z efektów uczenia się może brzmieć następująco: „Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii pradziejowej (K_W02).” Na końcu zdania należy podać symbol efektów uczenia się. Po przygotowaniu rubryki „efektów uczenia się”, dobrze jest jeszcze raz porównać efekty do opisu zajęć, aby wyłapać ewentualne sprzeczności.

Uwaga: w przypadku przygotowywania sylabusa w jęz. angielskim można skorzystać ze słownictwa zawartego w tym dokumencie (level 6 – studia licencjackiej; level 7 – studia magisterskie). Niestety na razie nie ma tłumaczenia angielskiego symboli efektów kształcenia.

 1. Metody i kryteria oceniania: W tym miejscu mogą zostać podane wymagania i kryteria zaliczenia. Należy podać sposób weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się, a zatem muszą być zgodne z efektami uczenia się opisanymi wyżej. Np. jeśli efekty obejmują umiejętność przygotowania tekstu pisemnego, to praca roczna będzie właściwym kryterium weryfikacji. Jeśli efekty uczenia się obejmują rozwój kompetencji społecznych (praca zespołowa), to egzamin w formie testu wyboru nie jest dobrym kryterium. Należy również podać informację dotyczącą ew.  dopuszczalnych nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze. Proszę pamiętać, że nieobecność nie może mieć wpływu na ocenę końcową, np. jeśli student mógł być nieobecny 2 razy w semestrze, a był nieobecny 4 razy, zaliczył przedmiot na 5, to nie można obniżyć oceny do 4 z powodu nieobecności. Zbyt duża ilość nieobecności może być podstawą niezaliczenia przedmiotu lub wyznaczenia dodatkowych zadań.
 2. Uwagi (pole widoczne dla aktualnego cyklu dydaktycznego): W tym polu można podać wszystkie uwagi o charakterze informacyjno-organizacyjnym dotyczące przedmiotu.

UWAGA: wypełniając sylabus należy mieć na uwadze ilość punktów ECTS, która została określona w programie dla danego typu zajęć. Punkty ECTS określają konkretny wymiar czasu potrzebny studentowi do opanowania treści danego przedmiotu. A zatem określają:

 • 60 ECTS – roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do zaliczenia roku studiów. Tyle ECTS zdobywa student archeologii po roku studiowania (proszę porównać z tabelami dostępnymi w zakładce „Program studiów” w tym miejscu). 60 ECTS odpowiada  1500-1800 godzin rocznie i 45 godzinom tygodniowo.
 • 1 ECTS – odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

Warto pamiętać, że studenci wybierając przedmioty kierują się także tym, czy istnieje sylabus do danych zajęć i co taki sylabus zawiera. Niejasne treści, brak opisanych efektów uczenia się, czy brak literatury są elementami zniechęcającymi studentów do wyboru zajęć.

Sylabusy do OGUNów

Przedmioty ogólnouniwersyteckie powinny być dedykowane oddzielnie dla studentów I i II stopnia. Wskazówki dotyczące sylabusów dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich znajdą Państwo w tym miejscu .

Szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowywania sylabusów

Po otwarciu pliku należy w górnym pasku wybrać zakładkę Widok i zaznaczyć w niej Okienko nawigacji. Po lewej stronie będzie widoczny Spis treści. Należy zapoznać się w szczególności z rozdziałami: Skrócony opis przedmiotu, Pełny opis przedmiotu, Efekty uczenia się, Punkty ECTS, Metody i kryteria oceniania, Sposób zaliczenia.

Sylabus krok po kroku v2020