Światowit – Tom II (1900)

red. E. Majewski, Warszawa 1900

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

Wandalin Szukiewicz

Kurhany ciałopalne w Pomusiu (pow. Trocki, gub. Wileńska), s. 3
Fr. Tarczyński

Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, s. 19
Erazm Majewski

Garncarstwo we wsiach Grabowa i Góra (w pow. Stopnickim), s. 29
Erazm Majewski

Zabytki przeddziejowe w Dziesławicach (powiat Stopnicki), , s. 44
Wł. Olechnowicz

Narzędzia krzemienne z okolic Chodla w pow. Lubelskim, s. 59
Erazm Majewski

Ślady Wendów we Frankonii, s. 63
Maryan Wawrzeniecki

Zabytki przeddziejowe w pow. Miechowskim, gub. Kieleckiej, s. 81
Erazm Majewski

Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych, dokonanych w latach 1898 i 99, s. 85
Marya Butrymówna

Kurhany w Pakalniszkach w pow. Poniewieskim, s. 92

Korespondencya
Jan Lesiecki

Skarb złoty, srebrny i miedziany, s. 104
Antoni Durzycki

Różne znaleziska, s. 106
W. Karśnicki

Okop w Stradowie, s. 107
Ks. T. Czerwiński

Okop w Stradowie, s. 108
Wandalin Szukiewicz

Kamienie z wyrytemi znakami, s. 109
Odpowiedź, s. 111
Witold Pracki

Starożytne znaki na kamieniach w powiecie Radzyńskim, s. 116
W. Szukiewicz

Kamień z rytym rysunkiem, s. 122
Michał Woroniecki

X, s. 122 [123]
Fr. Zembrowski

[List do redakcji], s. 123
Józef Zaborski

Nowa pracownia narzędzi krzemiennych, s. 125
Prośba, s. 126

Część druga. Przegląd archeologiczny

Materyały do mapy archeologicznej, s. 129
Materyały do mapy guberni Płockiej, s. 130
M. R. Witanowski

Archeologia przeddziejowa w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, , s. 143
Rudolf Virchow

Mowa przy otwarciu ogólnego zebrania Tow. Antrop. w Lubece, s. 146
wyciąg ze sprawozdań z posiedzeń wydz. matem.- przyrodn. Ak. Um. w Krakowie

Badania nad dobą przedhistoryczną Galicyi, s. 155
Ksaw. Chamiec

O Bastarnach, s. 158
według sprawozdań z czynności i posiedzeń Akad. Um. T. IV, Nr 4, str. 6

O Słowianach, mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i granicą czeską, s. 159
G. Ossowski

Charakterystyka obszarów archeologicznych Galicyi, s. 165
Ksaw. Chamiec

W sprawie systematyki wyrobów glinianych, s. 168

Rozbiory i sprawozdania

Erazm Majewski

Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, s. 169
Erazm Majewski

Bogusławski Edw. Historya Słowian, s. 174
E. M

Brunner K. Die steinzeitliche Keramik in der Mark Brandenburg, s. 176
E. M.

Goetze dr. Alfred. Die vorgeschichte der Neumark, s. 177
Erazm Majewski

Beltz dr. Robert. Die vorgeschichte von Mecklenburg, s. 178
Ksawery Chamiec

Penka Karol. Die Heimat der Germanen, s. 179
Salmon Philippe. L’atlantide et le renne (m.), s. 184
Pothier. Les populations primitives (Luc.), s. 184
Wilser. 1) Menschenrassen und Weltgeschichte 2) Stammbaum der arischen Völker (m.), s. 186

Streszczenie

Ksawery Chamiec

Dr. Lubor Niederle. Lidstvo v dobe pøedhistorycke, s. 188

Z muzeów

E. M.

Krótkie wskazówki do utrwalania przedmiotów starożytnych, s. 222
Wykaz muzeów archeologicznych obcych, s. 225
Różne drobne wiadomości, s. 226
Jak rozkopywać cmentarzyska płaskie (em), .s 229
Prawa i rozporządzenia, dotyczące wykopalisk (em), s. 231
E. Verneau

Teofil Chudzinski (wsp. pośm.), s. 232

Drobne wiadomości

Niederle – A. Brückner – Zjazdy – Sbornik – Przy robotach ziemnych – Różne wykopaliska podał H. Łopaciński – Winiary, Br. Wojciechowski – Przedruki z gazet – Rośliny użyteczne z epoki kamienia gładzonego – Desiderata – Cmentarzysko pod Hallstatem (z tablicą), s. 233 – 243
Nauka i uczeni u nas (I. Wł. Dawid), s. 243
Bibliografia ogólna. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (1898 – 99), s. 247
Echo ze zjazdu, s. 253
Zjazd międzynarodowy antropologów i archeologów przed historycznych, s. 254
Od Redakcyi, s. 255
Skorowidz analityczny treści tomu II, oraz spis autorów, s. 256