„Światowit”, Supplement Series E: Egyptology

W ramach serii ukazały się dotychczas:

vol. I – Procedeeings of the First Central European Conference of Young Egyptologist. Egypt 1999: perspectives of research. Warsaw 7-9 june 1999, red. J. Popielska-Grzybowska. Warszawa 2001.

vol. II –

vol. III – Procedeeings of the Second Central European Conference of Young Egyptologist. Egypt 2001: perspectives of research. Warsaw 5-7 March 2001, red. J. Popielska-Grzybowska. Warszawa 2003.

„Światowit”, Seria podręczników*

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom I – J. Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością (t. 1), Warszawa 1998.

Tom II – K. Lewartowski, A. Ulanowska, Archeologia egejska. Grecja od paleolitu po wczesną epokę żelaza, Warszawa 1998.

Tom III – J. Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością (t. 2), Warszawa 1999.

Tom IV – (zrezygnowano z druku)

Tom V – D. Ławecka, Wstęp do archeologii, Warszawa 2000.

Tom VI – I. Modrzewska-Pianetti, Zarys archeologii Hiszpanii rzymskiej, Warszawa 2002.

Tom VII – Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, D. Szeląg (red.), Warszawa 2007.

Tom VIII – Archeologia Starożytnego Bliskiego Wschodu, A. Smogorzewska (red.), Warszawa 2009.

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj

Światowit, vol. LII-LIII (XI-XII), fasc. B (2013–2014)

 

red. tomu:
Franciszek M. Stępniowski, Andrzej Maciałowicz, Ludwika Jończyk

Studia i Materiały

Jacek Lech, Z dziejów badań neolitu w Polsce: Anna Kulczycka-Leciejewiczowa (1934-2011)

Marta Osypińska, Joanna Piątkowska-Małecka, Hodowla i łowiectwo wśród społeczności zamieszkujących wielokulturową osadę w Bodzi (st. 1)

Agnieszka Jarzec, Materiały kultury łużyckiej ze stanowiska 4 w Magnuszewie Małym, pow. makowski

Przemysław Dulęba, O pożytku z kwerendy archiwalnej. Przykład odkryć związanych z kulturą lateńską z obszaru Górnego Śląska

Ростислав Терпиловский, Геннадий Жаров, ДpуЖинный моГильник позДнеГо пpеДpимскоГо Bpемени на Cейме

Iwona Kowalczyk-Mizerakowska, Bogaty grób wojownika z Sandomierza-Krakówki w kontekście Świętokrzyskiego Centrum Hutniczego

Agata Chilińska-Früboes, Przedwojenne znaleziska rzymskich zapinek kabłąkowych datowanych na wczesny okres wpływów rzymskich z obszaru kultury Dollkeim-Kovrovo

Joanna Piątkowska-Małecka, Teresa Tomek, Ssaki i ptaki w gospodarce ludności zamieszkującej wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kulczynie-Kolonii (st. 8), pow. włodawski

Róża Paszkowska, Wstępne wyniki analizy archeozoologicznej zabytków z kości i poroża z wczesnośredniowiecznego Radomia, stanowiska 1 i 2

Jerzy Sikora, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki, W poszukiwaniu milenijnego mirażu. Nowe badania grodziska w Rozprzy (pow. piotrkowski, woj. łódzkie)

Sławomir Wadyl, Wczesnośredniowieczne klamry haczykowate z ziem pruskich. Klamry do pasa, błystki czy zapinki?

Andrzej Buko, Najstarsza faza rezydencji Daniela Romanowicza na Górze Katedralnej w Chełmie. Pytania i hipotezy

Dominik Chudzik, Murowana architektura sakralna ziemi halickiej od XIII do początku XIV wieku

Anna Kubica-Grygiel, Późnośredniowieczne szczątki ludzkie odkryte w obrębie kościoła i klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie

 

Wydarzenia

Monika Rekowska, Uroczystość w Kozienicach ku czci Profesora Tomasza Mikockiego


Kronika wykopalisk

Paweł Szymański, Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2013-2014

Artur Brzóska, Magdalena Nowakowska, W poszukiwaniu śladów walk partyzanckich powojennego Podziemia Niepodległościowego („Żołnierzy Wyklętych”). Badania podwodne Jeziora Brożane na terenie Puszczy Augustowskiej w 2013 roku

Adam Cieśliński, Andrzej Kasprzak, Zbigniew Stasiak, Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w latach 2013-2014

Władysława Roszyk, Petrykozy, st. 3, woj. mazowieckie. Badania w roku 2014

Karolina Blusiewicz, Puck (działka nr 148/1), woj. pomorskie. Badania w roku 2014

Michał Starski, Puck, Stary Rynek 13 i 14, woj. pomorskie. Badania w latach 2013-2014

Światowit – Tom XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

red. D. Błaszczyk, J. Żelazowski

Studia i materiały

K. Januszek, K. Pyżewicz, Krzemienne narzędzia szlifowane z późnego neolitu – między formą a funkcją

S. Domaradzka, B. Józwiak, M. Przeździecki, Materiały z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 2 w Woźnejwsi

A. Trzop-Szczypiorska, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Domy ze stanowisk kultury przeworskiej na Mazowszu. Kilka przykładów z niepublikowanych badań

A. Chilińska-Früboes, B. Kontny, Po jantar! Rzymski trop w dalekim kraju albo raz jeszcze o znaleziskach z dawnego Ilischken

D. Chudzik, Wybrane aspekty wczesnośredniowiecznego osadnictwa Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckiej

D. Błaszczyk, Pochodzenie i dieta mężczyzny pochowanego w grobie D162 z cmentarzyska w Bodzi w świetle badań izotopowych

J. Piątkowska-Małecka, Zwierzęce szczątki kostne z terenu średniowiecznej osady w Surażu, stan. 7/125, gm. loco, pow. białostocki, woj. podlaskie

M. Osypińska, J. Piątkowska, Zwierzęta w zagrodach na terenie osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Ludwinowie (stan. 7, aut. 112), gmina i powiat Włocławek

S. Wadyl, M. Krąpiec, Dendrochronologia o datowaniu wczesnośredniowiecznego grodziska w Węgielsztynie, gm. Węgorzewo

A. Olech, System ochrony i przechowywania zabytków archeologicznych na Słowacji

Czytaj dalej „Światowit – Tom XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)”

„Światowit”, Supplement Series C: Pontica et Caucasica

vol. IThe Crimea and the Northern Black Sea Cost in Archaeological Research 1956–2013, red. M. Matera i R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2017

vol. II Interdisciplinary research on the antiquity of the Black Sea, red. M. Matera, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2021
wersja on-line

vol. III – Paweł Gołyźniak, Engraved Gems from Tbilisi, Georgia. The Natsvlishcili Family Collection, Warsaw 2022
wersja on-line

vol. IVChrysomallos. Polish Archaeologists in the Black Sea Region, red. M. Matera, R. Karasiewicz-Szczypiorski. Warsaw 2024
wersja on-line

 

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj

„Światowit”, Supplement Series B: Barbaricum

W ramach tej serii ukazały się następujące tomy:

t. 1 – J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1989.

t. 2 – J. Okulicz-Kozaryn (red.), Studia z archeologii ludów bałtyjskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły, Warszawa 1992.

t. 3 – J. Okulicz-Kozaryn, W. Nowakowski (red.), Warszawa 1994.

t. 4 – W. Nowakowski, Od “Galindai” do “Galinditae”. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Warszawa 1995.

t. 5 – M. Kołacz, Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, stanowisko I, gmina Grodzisk Mazowiecki, Warszawa 1995.

t. 6 – P. Szymański, A. Żórawska (oprac.), Materiały do archeologii dawnych ziem pruskich,  Warszawa 2000.

t. 7 – A. Juga-Szymańska, W. Nowakowski, P. Szymański (oprac.), Warszawa 2004.

t. 8 – J. Okulicz-Kozaryn, B. Kontny (red.), Warszawa 2009.

t. 9 – P. Szymański, Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza, Warszawa 2013.

t. 10 – B. Kontny (red.), Warszawa 2014.

t. 11 – B. Kontny (red.), “Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur”. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Warszawa 2015

t. 12 – A. Jarzec, Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009, Warszawa 2018

t. 13 – B. Kontny (red.), Wojna w pradziejach i średniowieczu, Warszawa 2021
wersja on-line

t. 14 – A. Mistewicz, A. Maciałowicz, M. Woźniak, Dąbek, stan. 9 – nekropola kultur przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu / Dąbek, site 9 – a Przeworsk and Wielbark culture cemetery in northern Mazovia, Warszawa 2021
wersja on-line – pełen tekst, aneks 1, aneks 2, aneks 3, aneks 4.1, aneks 4.2, aneks 5

t. 15 – A. Brzózka, S. Domaradzka (red.), Prahistoria Polski stopami wydeptana. Studia poświęcone Doktorowi Adamowi Walusiowi. Warszawa 2021
wersja on-line

 

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj