Plan zajęć 2020/21 – studia licencjackie dzienne III rok

Zajęcia dla III roku studiów I stopnia (licencjackich) – WG STAREGO PROGRAMU

Stary program studiów I stopnia do pobrania.

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.


Zajęcia w roku akad. 2020/21

I semestr (w USOS jako 2020Z) i II semestr (w USOS jako 2020L)

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania.

Uwaga: zajęcia w semestrze letnim, będą odbywały się w trybie zdalnym do odwołania. Informacje na temat sal podano na wypadek powrotu do nauczania stacjonarnego. W przypadku zajęć o charakterze praktycznym, decyzje o formie prowadzenia będą ustalane między studentami a prowadzącymi.


1–3. Proseminarium, 60h, 4 ECTS

Studenci kontynuują naukę w obrębie trzech wybranych w roku poprzednim bloków, wybierając po jednym proseminarium w ramach każdego bloku. Pracę można przygotować na seminarium głównym, a nie pobocznym. Jedna ze studiowanych specjalności kończy się egzaminem licencjackim połączonym z obroną pracy licencjackiej. Warunkiem zaliczenia proseminarium jest złożenie pracy licencjackiej. 

Lista proseminariów III rok

4. Nauki o środowisku, 60h, 5 ECTS

  • Konwersatorium:  J. Piątkowska-Małecka (sem. zim. / let.), egz – pon. 13.15-14.45, s. 2.10

5. Przedmiot ogólnohumanistyczny: Etnografia, 60h, 4 ECTS

(to nie jest OGUN wymagany programem)

  • Wykład: W. Wróblewski, Etnografia (sem. zim. / let.) – pt. 11.30-14.45, s. 2.09

6. Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN), 60h, egz., 3 ECTS

Do wyboru z listy na ten rok.

7. Zajęcia kierunkowe, ćwiczenia, 7 × 30h (=14 ECTS), zal. – do wyboru

Zajęcia kierunkowe należy wybrać z listy zajęć. Obejmuje ona zróżnicowane wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, numizmatykę, epigrafikę i inne nauki pomocnicze, objazdy, ćwiczenia muzealne, zajęcia komputerowe oraz lektoraty języków starożytnych. Łącznie na III roku studiów I stopnia (licencjackich) należy zrealizować 210 h zajęć kierunkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.

Lista zajęć kierunkowych

8. Język starożytny w warsztacie archeologa, 60h, zal., 4 ECTS

W ramach nauki języka starożytnego na III r. studiów licencjackich student może kontynuować naukę łaciny lub też wybrać inny język starożytny zgodny z profilem głównego proseminarium. Jeśli zbierze się grupa minimum 3 osób zainteresowanych nauką wybranego języka starożytnego, należy zgłosić ten fakt do prodziekan ds. studenckich najpóźniej na początku września danego roku akademickiego.

Lista lektoratów języków starożytnych w ofercie w roku 2020/21:

    • Język egipski dla początkujących: M. Barwik, 60h, zal – pt. 9.45-11.15, s. 2.11
    • Łacina kontynuacja: T. Płóciennik, 60h, zal– wt. 15.00 – 16.30, s. 2.10
    • Greka dla początkujących: T. Płóciennik, 60h, zal– wt. 15.00–16.30, s. 1.09
    • Język akadyjski: A. Kryszeń, 60h, zal. – wt. 8.00-9.30., s. 1.09
 • 9. Język nowożytny, lektorat, 60h, 2 ECTS

Na III roku studenci kontynuują naukę języków nowożytnych, na podobnych zasadach jak na II roku. Obowiązkowy egzamin na poziomie B2 wraz z punktacją rozliczane są na III roku studiów I stopnia (licencjackich). Lektoraty oraz egzaminy innych języków są organizowane przez Szkołę Języków Obcych, Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, Wydział Neofilologii oraz Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Bliskowschodnich i dostępne w ramach rejestracji żetonowej. Bliższe informacje dostępne są na stronie Szkoły Języków Obcych UW.

10. Egzamin z języka nowożytnego na poziomie B2

  1. 13. Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN), 60h, egz., 3 ECTS

Wykład należy wybrać z listy wykładów ogólnoinstytutowych.

11. Praca licencjacka, 8 ECTS

Prosimy zapoznać się ze stroną: Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i sposobów oceniania prac licencjackich oraz organizacji obrony pracy licencjackiej

W przypadku nie złożenia pracy licencjackiej w terminie, można przedłużyć III rok studiów o 3 miesiące, zgodnie z Regulaminem Studiów. W przypadku nie złożenia pracy do końca roku kalendarzowego, student / studentka zostaje skreślona z listy studentów. W ciągu kolejnych 2 lat może wznowić się w celu złożenia i obrony pracy licencjackiej bez konieczności wyrównywania różnic programowych, jednak musi opłacić dodatkowe konsultacje wg cennika. Po upływie 2 lat, student / studentka może wznowić się, jednak musi uzupełnić różnice programowe. Po upływie 10 lat po dacie pierwszego skreślenia, student / studentka musi powtórzyć cały tok studiów (nie może się wznawiać).

Ćwiczenia terenowe – wyjaśnienie

UWAGA: w programie studiów III roku nie ma ćwiczeń terenowych. Jednakże, w związku z pandemią, wielu studentów i studentek przesuwało możliwość zaliczenia ćwiczeń terenowych na III rok. Jeśli student / studentka będzie miał zaległe z II roku ćwiczenia do zrealizowania na III roku studiów, to może bronić pracę dyplomową we wrześniu, a jeśli złoży odpowiednie podanie (zgodnie z Regulaminem Studiów) – nawet w grudniu. Jeśli spełni wymogi nadania dyplomu z wyróżnieniem, to otrzyma wyróżnienie bez względu na termin obrony.

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W przypadku braku możliwości wyjazdu na 2 miesiące istnieje możliwość przeniesienia obowiązku zaliczenia 150h na kolejny rok bez opłat lub realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Prosimy o kontakt z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą.

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia magisterskie znajdują się na stronie Komisji Rekrutacyjnej i w systemie IRK.