Zespół badawczy „EuroWeb. Europe through Textiles”

Zespół badawczEuroWeb. Europe through Textiles powołany został zarządzeniem Dziekana Wydziału Archeologii do obsługi międzynarodowego projektu akcji COST programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa pt. Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities (EuroWeb)CA 19 131, w latach 2021-2024.

EuroWeb tworzy ogólnoeuropejską, multidyscyplinarną sieć badawczą złożoną z przedstawicieli instytucji akademickich, muzealnych, instytucji kultury, konserwatorów, oraz projektantów i osób uprawiających rzemiosło tradycyjne. Do udziału w projekcie przystąpiło obecnie 31 krajów Unii Europejskiej oraz Izrael. Celem projektu jest nowe spojrzenie na dzieje Europy, w którym uwypuklona zostanie rola produkcji włókienniczej, jednej z najważniejszych gałęzi wytwórczości i ekonomii od epoki kamienia po współczesność. Tkaniny i ubiory są tu postrzegane jako powszechne i uniwersalne formy komunikacji społecznej oraz środki budowania tożsamości: społecznej, genderowej, kulturowej. Porównane zostaną struktury opisu tekstyliów i wytwórczości włókienniczej w językach europejskich. Rozpoznane zostaną różnorakie umiejętności, jakich wymagało wytwarzanie tekstyliów przez wieki. Wreszcie, jednokierunkowe podejście badawcze do produkcji włókienniczej ulegnie przewartościowaniu na rzecz szerokiej, interdyscyplinarnej analizy. W ramach projektu organizowane będą konferencje i warsztaty naukowe, praktyczne i teoretyczne kursy, granty konferencyjne i krótkie pobyty studyjne, oraz mentoring ze strony doświadczonych kolegów, wsparcie finansowe dostaną publikacje oraz multimedialna publikacja danych EuroWeb Digital Atlas. Celem jest także zwiększenie udziału badaczy z krajów Inclusiveness Target Countires w pozyskiwaniu projektów unijnych, wsparcie naukowego rozwoju osób rozpoczynających karierę zawodową (tzn. takich, które uzyskały doktorat nie dawniej niż 8 lat temu) oraz stworzenie platformy umożliwiającej szeroką współpracę różnym dyscyplinom badawczym i środowiskom pozaakademickim.

Skład zespołu badawczego EuroWeb. Europe through Textiles:

Dr Agata Ulanowska – przewodnicząca Komitetu Zarządczego akcji EuroWeb, WA UW

kontakt: a.ulanowska@uw.edu.pl

oraz, w porządku alfabetycznym:

Dr Magdalena Przymorska-Sztuczka – badaczka niezależna

kontakt: m.przymorska@gmail.com

Mgr Marcin Wagner  archeolog z WA UW

kontakt: m.wagner@uw.edu.pl

Dr Magdalena Woźniak – liderka Working Group 2: Clothing Identities: gender, age and status, CAŚ UW

kontakt: m.m.wozniak@uw.edu.pl

Mgr Katarzyna Żebrowska doktorantka

kontakt: kzebwh@gmail.com

Mgr Izabela Gregorczuk-Stasiak – menadżerka projektu oraz przedstawicielka instytucji prowadzącej grant

kontakt: i.gregorczu@uw.edu.pl

Więcej informacji i aktualności znaleźć można na FB, YouTube, Twitterze i Instagramie.