Katedra Archeologii Epoki Kamienia

Badania w Uzbekistanie

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 2.15, tel. +48 22 55 22 842

kierownik katedry:
prof. dr hab. Karol Szymczak

pracownicy:
dr hab. Dariusz Manasterski
dr Claudio Berto
dr Marcin Białowarczuk
dr hab. Witold Gumiński
dr Małgorzata Kot
dr Michał Przeździecki
dr Katarzyna Pyżewicz
dr Katarzyna Januszek
dr Karolina Bugajska
mgr Artur Grabarek

granty:
NCN Opus 20; nr 2020/39/B/HS3/02375, Chronologia bezwzględna pochówków i luźnych kości ludzkich ze stanowisk łowiecko-zbierackich
epoki kamienia Dudka i Szczepanki na Mazurach / Absolute chronology of burials and loose human bones from the hunter-gatherer Stone Age sites Dudka and Szczepanki in Masuria (NE-Poland), kierownik Karolina Bugajska

badania archeologiczne:

Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

   Obszary środkowego Mazowsza przez dziesięciolecia pozostawały poza głównym zakresem zainteresowań badaczy zajmujących się problematyką neolitu, a w szczególności dominujących tu ugrupowań subneolitycznych łączonych z różnie definiowanymi zjawiskami kulturowymi – „kultura ceramiki grzebykowo-dołkowej typu Linin”, „horyzont lininski,” „kultura niemeńska” czy w końcu „niemeński krąg kulturowy”. Tereny te, to także przestrzeń styk dwóch odrębnych kulturowo i środowiskowo regionów – pozostających, z jednej strony pod wpływem „klasycznych” ugrupowań neolitu agrarnego Europy Zachodniej, z drugiej zaś stanowiących dominium ostatnich ugrupowań łowiecko-zbierackich.
Pierwsze, a zarazem ostatnie opracowanie materiałów subneolitycznych z środkowego Mazowsza zawdzięczamy wybitnej postaci Elżbiety Kempisty. Niestety, wyniki badań ujęte w kanonicznym dziś artykule z 1972 opublikowanym na łamach Wiadomości Archeologicznych (t. XXXVII, z. 4, s. 411-483) oparte zostały na analizie źródeł ceramicznych, zupełnie pomijając zabytki krzemienne.
Niniejszy projekt stanowi próbę kompleksowej analizy wszystkich kategorii źródeł związanych z obecnością społeczności subneolitycznych na interesującym nas obszarze. W ramach badań planuje się opracowanie materiałów z ponad 60 stanowisk, znajdujących się obecnie w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego. Głównym efekt podjętych studiów będzie publikacja książkowa przygotowana wspólnie przez Wydział Archeologii UW, Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.