Światowit – Tom X (1912)

red. E. Majewski, Warszawa 1913

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

pdf icon large Stefan Krukowski, cmentarz grzebalny w Koziminach (w powiecie Płońskim), s. 1

pdf icon large Stanisław Lencewicz, Cmentarzyska grzebalne w pow. Płońskim, s. 9

pdf icon large Stanisław Lencewicz, Sprawozdanie z poszukiwań w Mnichu w powiecie Kutnowskim, s. 15

pdf icon large Stefan Krukowski, Kopiec w Lubiejewie (pow. Płocki), s. 21

pdf icon large Leon Kozłowski, Cmentarzysko ciałopalne w Iwanowicach na Górze Klin. (Pow. miechowski, g. Kielecka), s. 25

pdf icon large Erazm Majewski, Dwa groby ze szkieletami skurczonemi w Beszowie i Dziesławicach w Stopnickiem, s. 49

pdf icon large Stanisław Lencewicz, Szkielety skurczone z grobów neolitycznych w Złotej pod Sandomierzem, s. 53

pdf icon large Józef Kostrzewski, Grób wojownika z epoki Cesarstwa Rzymskiego z Przygodzic, w pow. Ostrowskim (w Wielkoplsce), s. 65

Korespondencya i drobne wiadomości

pdf icon large H. Lopaciński, Kilka szczegółów o zabytkach archeologicznych na Kujawach, s. 75

pdf icon large Maryan Wawrzeniecki, Kamień z misą pod Grodziskiem, s. 78

pdf icon large Józef Jodkowski, Okolice Grodna pod względem archeologicznym. Notatki z wycieczek, odbytych w latach 1904 – 1910, s. 80

pdf icon large Erazm Majewski, Dwudziestolecie Muzeum starożytności przedhistorycznych, s. 89

pdf icon large E. Majewski, Sprawozdanie z działalności naszego Muzeum (Skarbca) przedhistorycznego za rok 1912, s. 97

pdf icon large Stanisław Lencewicz, Nowe teorye pochodzenia człowieka, s. 103

Światowit – Tom IX (1911)

red. E. Majewski, Warszawa 1911

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

pdf icon largeSt. Krukowski, Cmentarzysko mogił ciałopalnych w Jasudowie pod Sopoćkiniami (w pow. Augustowskim, gub. Suwalskiej), s. 1
pdf icon largeLeon Kozłowski, Narzędzia krzemienne okolic Warszawy, s. 22
pdf icon largeKs. A. Chotyński, Zabytki przedhistoryczne z Dratowa, Trzcińca, Żmijowisk i innych wsi w powiecie Puławskim, s. 47
pdf icon largeSt. Krukowski, Nowe stanowiska przedhistoryczne w powiatach Stopnickim i Pińczowskim, ziemi kieleckiej, odkryte w lipcu i sierpniu 1908 r., s. 71
pdf icon largeLeon Kozłowski, Sprawozdanie tymczasowe z poszukiwań w dorzeczu Przemszy, Dłubni i Szreniawy (1909 i 10 r.), s. 79
pdf icon largeE. Majewski, Dokładana reprodukcya czaszki scytyjskiej z Nowosiółki (z kurh. 5-go), przechowywanej w Muz. Majewskiego pod Nr 15765, s. 87
pdf icon largeE. Majewski, Mogiła w Łętkowicach (pow. Miechowski), s. 88
pdf icon largeStanisław Lencewicz, Czaszka z Łętkowic, s. 89
pdf icon largeE. Majewski, Jeszcze jedno naczynie neolityczne z ornamentem sznurkowym falistym, znalezione z Dziesławicach w pow. Stupnickim, s. 95

Korespondencya i drobne wiadomości

pdf icon largeWiadomości o cmentarzysku i kurhanach pod Włocławkiem, s. 97
pdf icon largeCmentarzysko w Krośniewicach w Kutnowskiem, s. 98
pdf icon largeWiadomości o grodzisku w Będkowicach na Boleszynie w powiecie Olkuskim, s. 98
pdf icon largeMiseczka srebrna z Dereczyna, s. 100
pdf icon largeOszczep krzemienny z Halas pod Międzyrzecem (gub. Siedleckiej), s. 100
pdf icon largeNotatka o cmentarzyskach, zrujnowanych w pow. Opoczyńskim, s. 101
pdf icon largeCmentarzysko rzędowe w Święcicach (pow. Płocki), s. 102
pdf icon largeZestawienie tymczasowych pomiarów, dotyczących charakterystyki antropometrycznej dawnej ludności powiatów płockiego, sierpskiego i płońskiego (z cmentarzysk rzędowych) (dr. L. Rutkowski), s. 104

Część druga. Przegląd archeologiczny

pdf icon largeBursztyn, s. 110
pdf icon largeKilka najświeższych odkryć szczątków człowieka paleolitycznego w Europie. Według G. Maccurdy (St. J. M.), s. 116
pdf icon largeMuzeum przedhistoryczne Erazma Majewskiego, s. 124
pdf icon largeKatalog treściwy zbioru przedhistorycznego ułożony porządkiem miejscowości, s. 128
pdf icon largeRozbiory i sprawozdania, s. 157

Światowit – Tom VIII (1907)

red. Erazm Majewski, Warszawa 1908

 

Spis rzeczy:

 

Część I. Badania oryginalne.

 

pdf icon large J. Talko-Hryncewicz, Kilka słów w kwestyi czaszek pochodzących z epoki scytyjsko-sarmackiej i o spotykanych w okresie historycznym kształtach pokrewnych z Homo primigenius – s. 1-6

pdf icon large Kazimierz Stołyhwo, Opis nowego osteoforu – s. 7-10

pdf icon large Kazimierz Stołyhwo, Czy Homo primigenius stanowi gatunek odrębny od Homo sapiens? – s. 10-34

pdf icon large E. Bogusławski, Ślady po Wendach czyli Windach (Słowianach) w dzisiejszych Niemczech, zwłaszcza zachodnich – s. 35-63

 

Korespondencya

pdf icon large Zabytki przedhistoryczne nad rzeką Chodlem, pow. puławski, gub. lubelska – s. 64-65

pdf icon large Popielnice z Marchwacza (gub. kaliska) – s. 65-67

pdf icon large Wykopaliska w Gryszczyńcach (pow. kaniowski) – s. 68

pdf icon large Nieco o zabytkach przddziejowych w Drohiczynie nad Bugiem – s. 69-72

pdf icon large Poszukiwania archeologiczne w Bereżanach (pow. augustowski) i Liszkowie (pow. sejneński) – s. 72-75

pdf icon large Wielki grot krzemienny ze wsi Tokary – s. 75-76

 

Część II. Przegląd archeologiczny

 

pdf icon large M. R. Witanowski, Materjały do mapy archeologicznej. Archeologia przeddziejowa w „Słowniku geograficznym” – s. 79-81

 

Ruch naukowy

pdf icon large K. Stołyhwo, Starożytność człowieka – s. 82-91

 

Z Muzeów

pdf icon large Erazm Majewski, Wskazówki do konserwowania wykopalisk przedhistorycznych – s. 92-104

pdf icon large Erazm Majewski, Dziesięcioro przykazań archeologiczno-przedhistorycznych – s. 105-106

 

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large A. Mayr, Eine vorgeschichtliche Begräbnisstätte auf Malia – s. 107-111

pdf icon large J. Jarricot, Sur quelques points de morphologie dentaire – s. 111-114

pdf icon large M. Verworn, Ein objectives Kriterium für die Beurteilung der Manufactur geschlagener Feuersteine – s. 114-118

pdf icon large J. Jarricot, Quelques dispositions rares des os du crane chez des foetus humains et des nouveau nés – s. 118-123

pdf icon large Notatka bio-bibljograficzn o prof. dr. J. Talko-Hrynewiczu – s. 124-130

pdf icon large Sprawozdanie ze stanu i działalności Pracowni Antropologicznej w Warszawie – s. 131-134

Światowit – Tom VII (1906)

red. E. Majewski, Warszawa 1907

 

Spis rzeczy:

 

Część I. Badania oryginalne.

 

pdf icon large Leon Rutkowski, Cmentarzyska z grobami rzędowymi w Krasinie, Romatowie i Koziminach – s. 3-15

pdf icon large Leon Rutkowski, Pomiary czaszek z cmentarzysk rzędowych w powiatach Sierpeckim i Płońskim – s. 16-21

pdf icon large Leon Rutkowski, Cmentarzysko rzędowe w Korzybiu – s. 22-31

pdf icon large Leon Rutkowski, Pomiary czaszek z cmentarzyska rzędowego w Korzybiu Małem – s. 32-38

pdf icon large Leon Rutkowski, Cmentarzyska rzędowe w Rostowie, Strzeszowie, Wierzbicy, Żochowie, Blichowie i Rogowie, badane przez ś. p. Franciszka Tarczyńskiego – s. 39-43

Korespondencya

pdf icon large Leon Rutkowski, Grób ciałopalny skrzynkowy w Szerominie, w pow. Płońskim – s. 44

pdf icon large I. B. Czekieruk, Cmentarzysko ciałopalne we wsi Ostrołęce – s. 44 – 45

pdf icon large Erazm Majewski, Prośba (Dziesięcioro przykazań archeologizno-przedhistorycznych) – s. 45 – 47

pdf icon large Dzieła, które koniecznie trzeba przeczytać aby zostać czynnym miłośnikiem archeologii przedhistorycznej – s. 47

pdf icon large Erazm Majewski, Powiat stopnicki pod względem przedhistorycznym. Część 2 – s. 48 – 64

Część II. Przegląd archeologiczny.

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Edward Bogusławski, “Slovanské starožytnosti”, Lubor Niederle, Praha 1902-04 [recenzja] – s. 64-66

pdf icon large “Přichod Čechů a archaeologie”, Lubor Niederle, “Český Časopis historycký”, r. 12 (1906); “Das letze Decennium der böhmischen Archäologie”, Lubor Niederle, “Čechische Revue”, (1907) I : [recenzja] – s. 66-69

pdf icon large P. Bartels, “Die Forteschritte der Lehre von den fossilen Knochenresten des Meuschen in den Jahren 1900 bis 1903”, Hermann Klaatsch “Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungsgeschichte”, t. 12 (1902), s. 545-651 [recenzja] – s. 69-70

pdf icon large Georg Thilenius, “Die Vorgeschichte des Menschen”, G. Schwalbe, Brunświk 1904 [recenzja] – s. 71-73

pdf icon large Ksawery Chamiec, “Das letzte Decennium der böhmischen Archäologie”, Lubor Niederle, “Čechische Revue”, (1907) [recenzja] – s. 73-79

pdf icon large Hieronim Łopaciński, ”Archeołogiczeskij Kabinet Imperatorskago Warszawskago Uniwersiteta”, Teodor Wierzbowski, Warszawa 1904 [recenzja] – s. 79-80

pdf icon large S. J. Czarnowski, „Morava za praveku”, I. L. Czervinka, Berno 1902 [recenzja] – s. 80-81

pdf icon large S. J. Czarnowski, “Beiträge zur Kenntnis de Quartärzeit in Mähren”, Martin Křiž, Steinitz (Zdanice) 1903 [recenzja] – s. 82-84

pdf icon large W sprawie założenia Muzeum Starożytności – s. 84-89

pdf icon large S. J. Czarnowski, Bibliografia archeologii przedhistorycznej polskiej i Polski dotyczącej – s. 90-114

pdf icon large Sprawozdanie ze stanu i działalności Pracowni Antropologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie za rok 1905/06 – s. 115-117

pdf icon large Nowości nadesłane do redakcyi – s. 117-119

Światowit – Tom VI (1905)

red. E. Majewski, Warszawa 1905

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

pdf icon large Aleksander Bydłowski,

Mogiły w Nowosiółce w powiecie Lipowieckim gub. Kijowskiej. Z 8-ma rysunkami (Dokończenie), s. 1
pdf icon large Aleksander Bydłowski,

Mogiły w Jackowicy w pow. Lipowieckim (5 tablic i 32 rys.), s. 8
pdf icon large Erazm Majewski,

O kurhanach ze szkieletami barwionemi świata Nadczarnomorskiego, s. 31
pdf icon large Erazm Majewski,

Czaszki z Jackowicy (okres Cymmeryjski), s. 73
pdf icon large H. Wiercieński,

Groby kamienne ze szkieletami z epoki kamienia gładzonego, odkryte pod Nałęczowem w r. 1903. Z 24 rysunkami, s. 81
pdf icon large Erazm Majewski,

Hipoteza Kossiny o germańskim pochodzeniu Indoeuropejczyków, a prawda w nauce. Studyum krytyczne:
I. Wstęp i uwagi ogólne, s. 81
II. Streszczenie i krytyka, s 96

Korespondencya

pdf icon large Cmentarzysko w Poszuszwiu (Antoni Zaborski), s. 146
pdf icon large W sprawie poszukiwań starożytniczych i ochrony zabytków zamierzchłej przeszłości (Erazm Majewski), s. 148
pdf icon large Garnuszek z ozdobą sznurową falistą z Beszowy, s. 150

Część druga. Przegląd archeologiczny

pdf icon large Materyały do mapy archeologicznej. Archeologia przeddziejowa w „Słowniku geograficznym”, s. 153

Ruch naukowy
pdf icon large O rozsiedleniu przedhistorycznem Germanów w Niemczech. Streszczenie odczytu Gustawa Kossiny, s. 155
pdf icon large Słowiański Czarny bóg w Anglii (Edward Bogusławski), s. 160
pdf icon large Listy naukowe: I i II Rasa a naród. III Naród i cywilizacya (E. Majewski), s. 162

Z muzeów

pdf icon large O potrzebie muzeów naukowych (E. Majewski), s. 172
pdf icon large Zbiór przedhistoryczny (Objaśnienie do tablic XII, XIII i XIV), s. 179
pdf icon large Krótkie przepisy jak się obchodzić z przedmiotami, wydobytemi z ziemi, s. 180

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Edward Bogusławski, Einführung in die Geschichte der Slaven, s. 182
pdf icon large Sophus Müller, Vei ag bygd i Brozealderen, s. 202
pdf icon large A. v. Török, Neue Untersuchungen über die Dolichokephalie, s. 202
pdf icon large A. Brückner, Mystificationen. I. Die Wahrheit über die Slavenapostel und ihr wirken. II. Künstliche Sagen. Die weise Libusza – ein Mann, s. 203
pdf icon large Książki nadesłane do redakcyi, s. 204

Światowit – Tom V (1904)

red. E. Majewski, Warszawa 1904

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

pdf icon large Erazm Majewski, Nowoodkryty ornament sznurkowy falisty w ceramice neolitycznej południowych okolic Królestwa Polskiego, s. 3
pdf icon largeWandalin Szukiewicz, Narzędzia kamienne gładzone w pow. Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska), s. 9 i 50
pdf icon large Erazm Majewski, Linia falista pozioma jako motyw zdobniczy w ceramice przedhistorycznej. (Studyum), s. 17
pdf icon large Aleksander Bydłowski, Mogiły w Nowosiółce w pow. Lipowieckim, gub. Kijowskiej, s. 59
pdf icon large K. Stołyhwo, Czaszki z grobów, odkopanych przez p. Bydłowskiego w Nowosiółce powiatu Lipowieckiego, s. 81
pdf icon large S. J. Czarnowski, Czaszka z jaskini Oborzysko Wielkie na lewym brzegu Prądnika pod Ojcowem, s. 89
pdf icon large K. Stołyhwo, Spy-Neanderthaloides, s. 92
pdf icon large K. Bołsunowski, Znaki symboliczne na ołowiu (plomby). (Dok.), s. 94
pdf icon large Erazm Majewski, Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym (część druga). (Ciąg dalszy), s. 111

Korespondencya

pdf icon large Zabytki z dołu ze szczątkami przedhistorycznemi w Opatowie (Ks. K. Targowski), s. 177
pdf icon large Wykopaliska w Arkuszewie z epoki żelaznej, zw. La Tène (M. Rawicz-Witanowski), s. 179
pdf icon large 3. znaleziska w Kurzelówce (pow. Uszycki, gub. Podolska) (M. Wilczewski), s. 181
pdf icon large Odpowiedzi na korespondencyę 5-ą w t. IV „Światowita” (Dr. Tad. Estreicher i A. Spicyn), s. 183
pdf icon large Popielnice i inne wykopaliska (H. Ł.), s. 184

Część druga. Przegląd archeologiczny

pdf icon large Ludzkość w dobie przeddziejowej. Streszczenie dzieła dr-a Lubora Niederlego p. t. „Lidstvo v dobĕ prĕdhistorické”. Część V-ta (Ksaw. Chamiec), s. 187
pdf icon large Pochodzenie i rozsiedlenie szczepu śródziemnomorskiego. Przekład rozprawy prof. G. Sergi, s. 204
pdf icon large Materyały do mapy archeologicznej. Archeologia przeddziejowa w „Słowniku geograficznym” (M. R. Witanowski), s. 207
pdf icon large Notatki do mapy archeologicznej gubernii Płockiej (L. Rutkowski), s. 213
pdf icon large Jeszcze w sprawie posążka scytyjskiego (Hr. A. Bobrinskij i J. Czarnowski), s. 214

Ruch naukowy

pdf icon large Spostrzeżenia nad stosunkiem żwirów czwartorzędowych rzecznych do warstw, wśród których są zawarte (E. Majewski), s. 216

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Moritz Alsberg, Die Abstammung des Menschen und die Bedingungen seiner Entwickelung, s. 229
pdf icon large I. Nüesch, Das Schweizersbild, eine Niederlassung aus paläolithischer und neoliticher Zeit, s. 230

pdf icon large D-r J. L. Pič, Čechy předhistorické. Tomów 2, s. 231
pdf icon large A. Pogodin, Iz istorii sławianskich pieredwiżenij (E. Bogusławski), s. 238
pdf icon large Dr. Jan Slavik, Slovane a Nìmci v stare dobì, s. 244
pdf icon large W. Welcker, Die Zugehörigkeit eines Unterkiefers, s. 245
pdf icon large William Rippley, The races of Europe. A sociological study, s. 248
pdf icon large Otto Schoetensack, Die Bedeutung Australiens für die Heranbildung des Menschen aus einer niederen Form, s. 252
pdf icon large Ohnefalsch-Richter, Neues über die auf Cypern angestellten Ausgrabungen, s. 255
pdf icon large Dr. Matthaeus Much, Die Heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung, s. 259
pdf icon large Drobne wiadomości, s. 262
pdf icon large Literatura ogólna, dotycząca kwestyi aryjskiej, s. 264
pdf icon large Od redakcyi, s 268

Światowit – Tom IV (1902)

red. E. Majewski, Warszawa 1902

Spis rzeczy

Sprawozdanie z czteroletniej działalności, V

Część pierwsza. Badania oryginalne

Franciszek Pułaski, „Mogiły” o nasypie kamiennym w pow. Kamienieckim, s. 3
Wandalin Szukiewicz, Kurhany kamienne w pow. Lidzkim, gub. Wileńskiej, s. 40
Romuald Erzepki, Notatki archeologiczne, s. 46
K. Bołsunowski, Znaki symboliczne na ołowiu (plomby), s. 54
Erazm Majewski, Powiat Stopnoicki pod względem przedhistorycznym. Część druga, s. 73

Korespondencya

Szmaragd starożytny i pierścień (Red.), s. 145
Spis zabytków, znalezionych w gub. Wołyńskiej (L. Żytyński), s. 146
Kurhany w Niewieżnikach w pow. Poniewieskim (M. Butrymówna), s. 148
Zabytki podolskie (I. Potemkowski), s. 150
Posążek marmurowy (Potemkowski), s. 154
Wykopaliska pod Łęczycą (Jan Górecki), s. 155
W sprawie kamieni ze „śladami” (Tomasz Lisiewicz), s. 157

Część druga. Przegląd archeologiczny

Ludzkość w dobie przeddziejowej. Streszczenie dzieła dra Lubora Niederle’go p.t.: „Lidstvo v dobì pøedhistorické”. Cz. IV. Żelazo (Ksawery Chamiec) s. 163
Jak rozkopywać kurhany (em), s. 193
Materyały do mapy archeologicznej. Archeologia przeddziejowa w „Słowniku Geogr.”, t. IV – VI (Witanowski), s. 201
Rzut oka na dzieje przedhistoryczne ziemi Obodrytów północnych i Lutyków zachodniach (dziś Meklenburskie) (Erazm Majewski), s. 206
O cechach specyficznie ludzkich u naszych przodków. Odczyt prof. H. Klaatscha, wygłoszony w sierpniu 1901 r. na Zjeździe niem. T-wa antropolog. W Metzu (przeł. K. Stołyhwo), s. 234

Rozbiory i sprawozdania

R. Asmus. Die Schädelform der Altwendischen Bevölkerung Mecklenburgs (em.), s. 246
Ad. Bloch dr, Pourquoi les Anthropoides ne sont ils pas marcheurs bipèdes? (M.), s. 246
Edward Bogusławski, Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian (Toż po niemiecku) (Autoreferat), s. 247
H. C. Folmer, Die ersten Bewohner der Nordseeküste (M.), s. 258
K. Koehler, Album zabytków przedhistorycznych Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Zesz. II, z 21 tabl. (E. Majewski), s. 259
Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne Ak. Um. W Krakowie. Tomy IV i V (F. Pułaski), s. 261

Drobne wiadomości

Wzmianka o wykopaliskach przedhistorycznych (H. Łopaciński)

Siedziby neolityczne (em.)

„Czaszka krótkogłowa” (M.)

Wielbłąd czwartorzędowy

Projekt międzynarodowej kartografii przedhistorycznej (m.)

Co to jest antropologia?, s. 265

Sprawozdanie z działu archeologii przedhistorycznej na wystawach rolniczo-przemysłowej, oraz przedmiotów sztuki i starożytności w Lublinie 1901 r. (H. Łopaciński), s. 271
Skorowidz treści tomu IV-go, s. 277

Światowit – Tom III (1901)

red. E. Majewski, Warszawa 1901

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

pdf icon large Wandalin Szukiewicz, Poszukiwania archeologiczne w powiatach Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska, s. 3

pdf icon large Fr. Tarczyński, Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, s. 30

pdf icon large Józef Kolski, Kamień z „wanienką” Matki Boskiej, s. 33-41

pdf icon large Maryan Wawrzeniecki, Ślady przeddziejowe w mieście Rawie (gub. Piotrkowska) i najbliższej jego okolicy, s. 42

pdf icon large Stanisław Jarocki, Kurhany i cmentarzyska w pow. Oszmiańskim, w gub. Wileńskiej, s. 46

pdf icon large Dr. Leon Rutkowski, Szkielety i czaszki z cmentarzysk rzędowych powiatów Płońskiego, Płockiego i Sierpskiego, s. 49-59

pdf icon large Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe we wsi Janina w pow. Stopnickiem, s. 60-75

pdf icon large S. J. Czarnowski, Jaskinia Borsucza nad rzeką Prądnikiem, s. 75-84

pdf icon large Erazm Majewski, Bronzy i kości ludzkie z grobu we wsi Koniuchy (pow. Wiłkomierski), s. 85-89

pdf icon large Jan Tur, Opis kości ludzkich z grobu w Koniuchach, s. 89-93

pdf icon large Erazm Majewski, Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym, s 95-161

Korespondencya

pdf icon large Fedorówka (Antoni Durzycki), s. 162

pdf icon large Kurhany, stare śmietniska, oraz cmentarze w widłach Niemna i Hańczy (Wacław Sieroszewski), s. 163-164

pdf icon large Wyjaśnienie (Maryan Wawrzeniecki), s. 164-165

pdf icon large Wykopaliska w Kretkach (Zygmunt Gloger), s. 165-166

pdf icon large Wykopalisko z epoki „la Tène” w Smardzewicach, pow. Opoczyńskim (Bronisław Aleksandrowicz), s. 166-168

Część druga. Przegląd archeologiczny

pdf icon large Ludzkość w dobie przeddziejowej. Streszczenie dzieła Dr. Lubora Niederle’go p.t.: „Lidstvo v dobì pøedhistorické”, Ksaw. Chamiec, s. 171-199

pdf icon large Pierwsze pojawienie się żelaza. Mowa prof. Oskara Monteliusa ze Sztokholmu, s. 200-204

pdf icon large O ukazaniu się Słowian w Niemczech. Przekład mowy prof. Rudolfa Virchowa, wygłoszonej na 31-m zgromadzeniu T-wa Antropologicznego w Halli nad Salą d. 25 września 1900 r., s. 205-216

pdf icon large Materyały do mapy archeologicznej, s. 217-219

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Montelius O., Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Norddeutschland und Skandinavien (E. Majewski), s. 219-223

pdf icon large Erckert von R., Wanderungen und Siedelungen der germanischen Stämme in Mittel-Europa von der ältesten Zeit bis auf Karl den Grossen (E. Majewski), s. 223-226

pdf icon large Kuzniecow S. K., G. Ossowski. Esquisse biographique (20 novembre 1835 † 28 avril 1897) par Kouzniétsov (H. Ł.), s. 226-227

pdf icon large „Gazeta Kaliska” r. 1900 (VIII) (M. R. Witanowski), s. 227-228

pdf icon large Rzeczy archeologiczne w 25-ciu rocznikach „Tygodnika Piotrkowskiego” (1873 – 1898) (M. R. Witanowski), s. 228-229

Z muzeów

pdf icon large pdf icon large Dwa dokumenty, s. 229-232

pdf icon large Z powodu wykopalisk neolitycznych z ceramiką typu przedmiceńskiego, T. Wołkow., s. 233-237

pdf icon large Ś.p. Franciszek Tarczyński (wspomnienie pośmiertne), s. 237-238

pdf icon large pdf icon large pdf icon large Drobne wiadomości, s. 239-243

pdf icon large Literatura ogólna. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (r. 1899 i 1900), s. 244-248

pdf icon large Do Czytelników naszych, s. 248-250

pdf icon large Skorowidz treści tomu III-go, s. 251-254

Światowit – Tom II (1900)

red. E. Majewski, Warszawa 1900

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

Wandalin Szukiewicz

Kurhany ciałopalne w Pomusiu (pow. Trocki, gub. Wileńska), s. 3
Fr. Tarczyński

Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, s. 19
Erazm Majewski

Garncarstwo we wsiach Grabowa i Góra (w pow. Stopnickim), s. 29
Erazm Majewski

Zabytki przeddziejowe w Dziesławicach (powiat Stopnicki), , s. 44
Wł. Olechnowicz

Narzędzia krzemienne z okolic Chodla w pow. Lubelskim, s. 59
Erazm Majewski

Ślady Wendów we Frankonii, s. 63
Maryan Wawrzeniecki

Zabytki przeddziejowe w pow. Miechowskim, gub. Kieleckiej, s. 81
Erazm Majewski

Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych, dokonanych w latach 1898 i 99, s. 85
Marya Butrymówna

Kurhany w Pakalniszkach w pow. Poniewieskim, s. 92

Korespondencya
Jan Lesiecki

Skarb złoty, srebrny i miedziany, s. 104
Antoni Durzycki

Różne znaleziska, s. 106
W. Karśnicki

Okop w Stradowie, s. 107
Ks. T. Czerwiński

Okop w Stradowie, s. 108
Wandalin Szukiewicz

Kamienie z wyrytemi znakami, s. 109
Odpowiedź, s. 111
Witold Pracki

Starożytne znaki na kamieniach w powiecie Radzyńskim, s. 116
W. Szukiewicz

Kamień z rytym rysunkiem, s. 122
Michał Woroniecki

X, s. 122 [123]
Fr. Zembrowski

[List do redakcji], s. 123
Józef Zaborski

Nowa pracownia narzędzi krzemiennych, s. 125
Prośba, s. 126

Część druga. Przegląd archeologiczny

Materyały do mapy archeologicznej, s. 129
Materyały do mapy guberni Płockiej, s. 130
M. R. Witanowski

Archeologia przeddziejowa w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, , s. 143
Rudolf Virchow

Mowa przy otwarciu ogólnego zebrania Tow. Antrop. w Lubece, s. 146
wyciąg ze sprawozdań z posiedzeń wydz. matem.- przyrodn. Ak. Um. w Krakowie

Badania nad dobą przedhistoryczną Galicyi, s. 155
Ksaw. Chamiec

O Bastarnach, s. 158
według sprawozdań z czynności i posiedzeń Akad. Um. T. IV, Nr 4, str. 6

O Słowianach, mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i granicą czeską, s. 159
G. Ossowski

Charakterystyka obszarów archeologicznych Galicyi, s. 165
Ksaw. Chamiec

W sprawie systematyki wyrobów glinianych, s. 168

Rozbiory i sprawozdania

Erazm Majewski

Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, s. 169
Erazm Majewski

Bogusławski Edw. Historya Słowian, s. 174
E. M

Brunner K. Die steinzeitliche Keramik in der Mark Brandenburg, s. 176
E. M.

Goetze dr. Alfred. Die vorgeschichte der Neumark, s. 177
Erazm Majewski

Beltz dr. Robert. Die vorgeschichte von Mecklenburg, s. 178
Ksawery Chamiec

Penka Karol. Die Heimat der Germanen, s. 179
Salmon Philippe. L’atlantide et le renne (m.), s. 184
Pothier. Les populations primitives (Luc.), s. 184
Wilser. 1) Menschenrassen und Weltgeschichte 2) Stammbaum der arischen Völker (m.), s. 186

Streszczenie

Ksawery Chamiec

Dr. Lubor Niederle. Lidstvo v dobe pøedhistorycke, s. 188

Z muzeów

E. M.

Krótkie wskazówki do utrwalania przedmiotów starożytnych, s. 222
Wykaz muzeów archeologicznych obcych, s. 225
Różne drobne wiadomości, s. 226
Jak rozkopywać cmentarzyska płaskie (em), .s 229
Prawa i rozporządzenia, dotyczące wykopalisk (em), s. 231
E. Verneau

Teofil Chudzinski (wsp. pośm.), s. 232

Drobne wiadomości

Niederle – A. Brückner – Zjazdy – Sbornik – Przy robotach ziemnych – Różne wykopaliska podał H. Łopaciński – Winiary, Br. Wojciechowski – Przedruki z gazet – Rośliny użyteczne z epoki kamienia gładzonego – Desiderata – Cmentarzysko pod Hallstatem (z tablicą), s. 233 – 243
Nauka i uczeni u nas (I. Wł. Dawid), s. 243
Bibliografia ogólna. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (1898 – 99), s. 247
Echo ze zjazdu, s. 253
Zjazd międzynarodowy antropologów i archeologów przed historycznych, s. 254
Od Redakcyi, s. 255
Skorowidz analityczny treści tomu II, oraz spis autorów, s. 256

Światowit – Tom I (1899)

red. Erazm Majewski, Warszawa 1899

Spis rzeczy:

Część I. Badania oryginalne.

pdf icon large Słowo wstępne – s. I-IV

pdf icon large J. Czarnowki, Jaskinie okolic Ojcowa pod względem topograficznym – s. 1-13

pdf icon large Erazm Majewski, Grociki dłutowate polskie do strzał przedhistorycznych – s. 13-31

pdf icon large Wandalin Szukiewicz, Kurhany kamienne w pow. Lidzkim (gub. Wileńska) – s. 32-38

pdf icon large Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe w Jastrzębcu (pow. Stopnicki) – s. 38-51

pdf icon large Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe w Żernikach Dolnych, w powiecie Stopnickim – s. 52-61

pdf icon large Erazm Majewski, Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych w Kieleckiem w r. 1897 – s. 62-67

pdf icon large Zygmunt Gloger, Wykopaliska w Horodnicy na Pokuciu – s. 67-69

pdf icon large Erazm Majewski, Toporki rogowy i kamienny ze wsi Borowe na Kurpiach – s. 69-71

pdf icon large Wandalin Szukiewicz, Przedmioty bronzowe, znalezione nad Niemnem i Mereczanką – s. 71-75

pdf icon large Przypisek – s. 75

pdf icon large Erazm Majewski, Prośba – s. 75-76

Część II. Przegląd archeologiczny.

pdf icon large Erazm Majewski, Odkrycia archeologiczne, dokonane w Prusiech Wschodnich i Zachodnich w ciągu dwulecia 1895 i 1896 – s. 79-83

pdf icon large Erazm Majewski, Wiek miedziany w Chaldei i zagadka bronzu – s. 83-86

pdf icon large Otton Helm, Rozbiór chemiczny bronzów przeddziejowych zachodnio-pruskich – s. 87-92

pdf icon large Erazm Majewski, O właściwej metodzie badania starożytności słowiańskich – s. 92-99

pdf icon large Hieronim Łopaciński, Kilka wiadomości o wykopaliskach – s. 99-104

pdf icon large Wacław Sieroszewski, Nóż sybirski – s. 105-111

pdf icon large Erazm Majewski Biblioteka badacza starożytności przeddzejowych – s. 112-117

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Bogusławski W.: “Dzieje Słowiańszczyzny” (Erazm Majewski) – s. 118-124

pdf icon large Hoernes M.: “Dzieje pierwotne sztuki plastycznej w Europie” (Salomon Reinach) – s. 124-128

pdf icon large Piekosiński Fr.: “Ludność wieśniacza w dobie Piastowskiej” (E. Majewski) – s. 128-135

pdf icon large Antoniewicz W.: “Mapa archeologiczna gub. Kijowskiej” (Ksawery Chamiec) – s. 135-146

pdf icon large Penka Karol: “Zur Paläoethnologie Mittel- und Südeuropas” (E. Majewski) – s. 146-148

pdf icon large Turner W.: “Early Man in Scotland” (N.) – s. 149-150

pdf icon large Niederle Lubor: “O povodu Slovanu” (B. W. Kor.) – s. 150-153

pdf icon large Karłowicz J.: “Gwara kaszubska” (M.) – s. 153-154

Z Muzeów

pdf icon large Wykaz muzeów archeologicznych w Niemczech, Francyi i Szwajcaryi – s. 155-157

pdf icon large Muzeum archeologiczne w Wilnie – s. 157-159

pdf icon large Tak się rozpraszają zabytki krajowe – s. 159-160

pdf icon large Nowe muzeum w Magdeburgu – s. 160-161

pdf icon large Popielnice twarzowe – s. 161-162

pdf icon large Z Kalisza. – Nowe stacye krzemienne – s. 163

pdf icon large Sprawa muzeum miejskiego w Warszawie (B. W. Kor.) – s. 163-171

pdf icon large Prawo i rozporządzenia, dotyczące wykopalisk (Szczęsny Jastrzębowski) – s. 171-173

Drobne wiadomości

pdf icon large Podział czasów przeddziejowych w Skandynawii (M.) – s. 173-174

pdf icon large Próba chronologii Rosyi połudiowej (europejskiej) według Samokwasowa (M.) – s. 174

pdf icon large Napoje fermentowane (M.) – s. 174-175

pdf icon large Monety arabskie nad Wisłą (E. M.) – s. 175

pdf icon large Odkrycia w Schweizersbildzie pod Szafuzą (Schaffhausen) w Szwajcaryi – s. 175-176

pdf icon large Szczęsny Jastrzębowski, Bibliografia archeologii przeddziejowej polskiej – s. 177-195

pdf icon large Literatura. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia – s. 196-204

pdf icon large Skorowidz treści tomu I-go oraz spis autorów, wymienionych w tomie I-m – s. 205-210